Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

เห็นแนวคิดจากบุคคลที่ผ่านช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ แล้วสามารถคงบริษัทไว้ได้ และสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้
คุณ อดุลย์วิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 44
การต้อนรับ, อาคาร, สถานที่, การเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยรวมถือว่าประทับใจมากค่ะ วิทยากรที่มาบรรยายทุกท่านเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง บรรยายถ่ายทอดประสบการณ้ดีค่ะ
คุณ สุภัสสร ขุนทะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 44
ประทับใจการบริการ
คุณ บุญฑิกา แก้วทาสี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 44
ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากวิทยากรทุกท่าน เพื่อไปพัฒนาหน้าที่งานที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น จะทำอะไรต้อง"เนียน"
คุณ วนิดา อิสระสุรกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 44
ประทับใจเนื้อหาการสอนของอ.ชินภัทร และอ.ฐิติวัชร
คุณ อิทธิศักดิ์ สุเวชวัฒนกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 44
ตรงประเด็น เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง
คุณ เบญจภัค เพชรคล้าย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 44
อาจารย์ให้ความเป็นกันเองมากๆ ผู้จัดอบรมดูแลดีมาก
คุณ ประวัติ ทรัพย์อดุลชัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 44
เรื่องความรู้ เนื่องจากบางอย่างเราอาจจะไม่รู้ ก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานที่บริษัทได้
คุณ อาวีนา กองจำปา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 44
วิทยากรมือโปร ได้ข้อมูลแท้ๆ ลึกและกว้างค่ะ
คุณ กัญญามล แก้วพิศดาร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 42
ได้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และ ประสบการณ์ในแต่ละด้านจากผู้เชี่ยวชาญ
คุณ กุลภัสสร์สรณ์ สีรอด ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
ชอบวิทยากรที่มาบรรยายค่ะ มีประสบการณ์ตรง มีประโยชน์มากเลยค่ะ Service ของโรงเรียน อาหารของว่างดีค่ะ
คุณ ชมพูนุท โสภณสุข ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
อาหารอร่อยครับ
คุณ ฐิติพงศ์ สุรเมธี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
ประทับใจอาหารเครื่องดื่มและการบริการของเจ้าหน้าที่ค่ะ
คุณ ฐิติมา สาครดี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ดีมากๆ สามารถนำทฤษฎีและ ประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้ ไปใช้ในกิจการ หรือ งานของเราได้จริง
คุณ ธนาคาร องค์แก้ว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย วิทยากรเป็นกันเอง
คุณ ธิติมา กรเจริญพรพงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
ประทับใจอาหารดี มารยารพนักงานและการให้บริการดี
คุณ ประภาวัลย์ กุลมา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
บริหารจัดการดีในทุกๆเรื่อง สถานที่สะดวก อาหารอร่อย เครื่องดื่มดีมาก
คุณ ภิลาภรณ์ รื่นธงชัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
โครงสร้างเนื้อหาชัดเจน สามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานโดยมีความมั่นใจมากขึ้น เป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และ ประสบการณ์ เพื่อนใหม่ เพิ่มเติมความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านภาษีและด้านบัญชี ให้กระชับมากขึ้น
คุณ ฤทธิไกร กิจวิมลตระกูล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
อาจารย์แต่ละท่านให้ความรู้อย่างเต็มที่
คุณ วารุณี บุญจรรยา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
ได้ความรู้ครบทุกด้านของ Real Estate
คุณ สายชล หาญไฟฟ้า ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
บรรยากาศดีครับ
คุณ สิทธิชัย พัฒนาปัญญาสัตย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
เนื้อหาการบรรยายตรงประเด็น วิทยากรบรรยายเข้าใจง่าย การบริการดีค่ะ
คุณ สุพัตรา หิรัญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
ได้รับความรู้ การวางแผนภาษีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
คุณ สุภาพร เอกา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
ประทับใจ อ.สุวิมล บรรยายละเอียดเข้าใจง่าย
คุณ สุลัดดา สีสันต์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
เรียนเข้าใจง่าย วิทยากรมีความพยายามอธิบายให้เข้าใจง่าย
คุณ อนุชา พัฒนาปัญญาสัตย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
ประทับใจวิธีการสอนของอาจารย์ที่เอา Case จริงมาเล่ามากกว่ามาสอน
คุณ อนุพงษ์ มาคำ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
ผู้บรรยายให้ความรู้ตรงตามที่ต้องการ อาหารอร่อย บริการดี คุณอิสรีย์ จิรเรืองกิตติ์
คุณ อิสรีย์ จิรเรืองกิตติ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
มีการรวบรวมเนื้อหาได้ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ทำให้เข้าใจมากขึ้น บรรยากาศเป็นกันเอง อาหารอร่อยตลอดช่วงพัก
คุณ อุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
วิทยากรมีคุณภาพ ให้ความรู้ครบถ้วนชัดเจน สถานที่อบรมดี บริการดี
ดร. อัชวฤณ ถนอมเนื้อ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่เป็นผู้มีองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงของแต่ละท่านสามารถถ่ายทอดออกมาในรู้แบบของการแบ่งปันได้อย่างครบ เนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง นำไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจได้จริง และแน่นไปด้วยเทคนิควิธีการตรงจุด
คุณ ปัญญาภรณ์ อินทองปาน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
อธิบายแผนผังบัญชี การแนะนำเครื่องมือช่วยทำบัญชี ระบบบัญชีที่ดี แนะนำวิธีทำงานวางแผนภาษีที่ปฏิบัติได้จริง ฟังแล้วเข้าใจง่ายสื่อสารเห็นภาพ แนวทางรับมือสรรพากรข่าวสารใหม่ๆ
คุณ ณภัคกานดา ชัยฤทธิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
อาหารอร่อย การต้อนรับจากทางโรงเรียนดีมาก วิทยากรแต่ละท่านให้ความรู้ที่เราสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง
คุณ สุกันยา มหาวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
อาจารย์สอนได้ตรงเนื้อหาเวลาสงสัยอะไรไปถามก็ได้รับคำตอบที่ตรงประเด็นเข้าใจง่าย
คุณ จินตนา น้อยใจบุญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำบริการดีมากค่ะ อาหารอร่อย อาจารย์ให้การอบรมดีและให้คำแนะนำ
คุณ ธัญญ์ฐิตา พันธ์ธีรุตม์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
เรียนรู้ทริคต่างๆจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์+Case Study จริง
คุณ เพชรรัตน์ หอศิริกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
ได้รู้ข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดีมาก
คุณ สมเกียรติ เอี่ยมทองอินทร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
วิทยากรให้ความรู้+ประสบการณ์ได้ดีเลยครับ
คุณ เชิญ ตวงสินธนากุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี อาหารอร่อย วิทยากรให้ความรู้เยอะ
คุณ อำพร ดอนกายะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
อาหารอร่อย พิธีกรและคณะจารย์พูดเพราะ การให้บริการดีมาก สถานที่สะอาด
คุณ หทัยรัตน์ วันโย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
เนื้อหาครบถ้วน
คุณ สุธีรา กิตตินันทวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
เจ้าหน้าที่ทุกคนให้บริการดีมาก ใส่ใจทุกเรื่องกับการอบรมมืออาชีพจริงๆค่ะ
คุณ ระเบียบ รุ่งมณี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
ประทับใจวิทยากรที่ให้ความรู้เพื่อพัฒนาอย่างดีมาก ประทับใจเพื่อนๆ ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นความรู้ใหม่
คุณ วิรยา สาลี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์สูง อาหารอร่อย เจ้าหน้าที่สุภาพ การเดินทางสะดวก
คุณ ฐานมญ ชนนท์รดากุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
ประทับใจอย่างมากสำหรับการให้ความรู้ของท่านวิทยากรซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง การดูแลของอาจารย์ดูแลดีมากค่ะ
คุณ สุมาวดี อินทร์ช่วย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมและชอบวิทยากรมากค่ะ
คุณ วันวิสาข์ เปลี่ยนเจริญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
การจัดอบรม ดูแลอย่างดีน่ารักเป็นกันเอง วิทยากรมากความรู้ประสบการณ์
คุณ ชวลักษณ์ ทิพย์สุนทรพงษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
เจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก เรียนสนุก เนื้อหาน่าสนใจแม้ทำความเข้าใจยากบ้างในเรื่องภาษีแต่ก็สามารถเรียนรู้ได้พอพูดความต้องการกับนักบัญชีได้ ต้องบอกว่าคอร์สนี้ มีประโยชน์กับผู้ประกอบการณ์ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มากๆรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มานั่งเรียนคอร์สนี้
คุณ ธนดล วีระพัฒนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
เจ้าหน้าที่และวิทยากรมีความเป็นกันเอง
คุณ สาธิยา เรี่ยวแรง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี
คุณ จุฑารัตน์ สานุสันต์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
ลึกและเข้าใจง่าย
คุณ ณัฐนนท์ ศรีสมบูรณ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
กลับหน้าแรก