Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

อาจารย์สอนดีโรงเรียนดีมากเพื่อนๆร่วมเรียนดีทุกสิ่งทุกอย่างดีมาก
คุณ เพียงใจ ยัญธฤต ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
อาจารย์แต่ละท่านให้ความรู้แบบเต็มๆไม่มีกั๊ก เพื่อนๆหลากหลายอาชีพ
คุณ ภาณุวัฒน์ เรืองรักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
ประทับใจโรงเรียนธุรกิจอสังหาฯที่ทุ่มเทให้ความรู้เต็มที่ประทับใจอาจารย์ทุกคนสนุกสนานเป็นกันเอง
คุณ วิโรจน์ ชัยสิทธิ์ดำรง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
ประทับใจในทุกๆเรื่อง ทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อนในห้องเรียนทุกท่าน
คุณ กณิกนันต์ โฆษิตนันท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากค่ะ อาจารย์สอนดีมากและมีความเป็นกันเองมาก
คุณ อัญชลี เต็กศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
อาจารย์ทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและได้ปฏิบัติจริงกับงานหลากหลายรูปแบบทำให้เข้าใจวิชาประเมินและสามารถประเมินทรัพย์ของตัวเองในเบื้องต้นได้ตามหลักวิชาการเพื่อนๆมีความเป็นกันเอง ทำให้มีความสุขในการมาเรียนที่นี่ค่ะ
คุณ ขวัญทิชา วงศ์วิชิตกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความเอาใจใส่ดีมาก ได้รับความรู้พื้นฐานและเชิงลึกในเรื่องการประเมินอสังหาริมทรัพย์ได้พบเพื่อนใหม่ทำให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้มากขึ้น
คุณ สลักจิต ราษฎร์อาศัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
ปะทับใจอาจารย์และเพื่อนๆ ผู้ร่วมประเมิน ประทับใจสถานที่ประเมิน ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น ได้เห็นแง่มุมของแต่ละคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างสามัคคี
คุณ วาณี ฉัตรไชยกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
เจ้าหน้าที่บริการดีมาก อาจารย์ตั้งใจให้ความรู้ตั้งใจสอนมากประทับใจอาจารย์และสถาบันมากๆครับ
คุณ เลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 133
เจ้าหน้าที่บริการดีมาก อาจารย์ตั้งใจให้ความรู้ตั้งใจสอนมากประทับใจอาจารย์และสถาบันมากๆครับ
คุณ เลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 133
เนื้อหาเข้มข้น จุใจ อาจารย์สอนสนุก อัพเดทภาวะปัจจุบัน รวมถึงเคสที่เกิดขึ้นจริง
คุณ ดนุภพ พิบูลย์วัฒนวงษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 132
เนื้อหาเข้มข้น จุใจ อาจารย์สอนสนุก อัพเดทภาวะปัจจุบัน รวมถึงเคสที่เกิดขึ้นจริง
คุณ ดนุภพ พิบูลย์วัฒนวงษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 132
การอบรมครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่จากอาจารย์ทุกท่าน และได้รับการดูแลการเอาใจใส่จากทางโรงเรียนและอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดีทำให้ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงตนเอง และองค์กร เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต และในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คุณ พณิชพัทธ์ นพธวิวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
ได้เรียนทั้งภาคทฤาฎี ประกอบการปฏิบัติจริง On Site แล้วเป็นแนวทางการพัฒนาอสังหาฯอย่างนุกสนานครับ
คุณ ธนกฤต ชัยเกษมวรากุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
ได้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สินมากขึ้น ช่วยให้เรามีความรู้ในการลงทุน ได้ความรู้จากเพื่อนๆในสายอาชีพต่างๆมาแชร์ความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคน
คุณ วัชรพล งาหอม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
ได้ความรู้ในเชิงเป็นประโยชน์แก่การนำไปประกอบอาชีพ และการจัดงานน่าประทับใจไม่มีข้อขัดตกบกพร่อง
คุณ คฑาวุธ ศรีโชติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
การอบรมครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่จากอาจารย์ทุกท่าน และได้รับการดูแลการเอาใจใส่จากทางโรงเรียนและอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงตนเอง และองค์กร เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต และในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คุณ พณิชพัทธ์ นพคุณธวิวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
ได้ความรู้ความเข้าใจ หลักการประเมินอสังหาฯ สามารถนำมาใช้ในงานในปัจจุบันได้
คุณ ศิริพร ตรีธาร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
ดี เป็นกันเอง และพยายามถ่ายทอดความรู้ แต่ บางวิชา ระยะวันเวลาในการอภิปรายและสอบน้อยไป
คุณ น้ำเพ็ชร สิรมานนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
ประทับใจทั้งทางด้านเอกสารสื่อการสอนที่ชัดเจน การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ อาจารย์จัดลำดับการอธิบายแต่ละ CONTENT ชัดเจนและมีการอธิบายจากประสบการณ์จริงที่สามารถศึกษาได้เอง
คุณ ฐิตินารถ กมลวิศิษฐ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
ทำให้รู้ระบบกระบวนการทำงานมากขึ้น วิทยากรมีความเป็นกันเอง ได้ความรู้เยอะขึ้น
คุณ กฤษฎา สุจิวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
อ.ที่นี่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงในสาขาวิชาที่สอน ทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในวิชาที่เรียน
คุณ พรประสิทธ์ ธรรมบุตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
คณะจัดอบรมใส่ใจผู้เข้าอบรมดีมาก สอบถามความเข้าใจผู้เข้าอบรมตลอดเวลา ตั้งใจที่จะให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างยิ่ง
คุณ เมธา ศุภรัตน์พงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
ได้ทราบ ทฤษฎีความรู้ที่จะนำไปประกอบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เรานำไปใช้ได้จริง
คุณ กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
ได้รับความรู้ในกด้านวิชาการใหม่ๆจากวิทยการผู้บรรยาย ให้ความเป็นกันเอง อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย
คุณ ดุสิต ดำรงรัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 129
ระยะเวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจยังไม่เพียงพอเนื่องจากพื้นฐานทางความรู้แต่ละคนแตกต่างกัน
คุณ สำรวย เชยชม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 129
ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้ควงามเข้าใจ ความเป็นกันเองของพนักงานทุกๆ คนครับ
คุณ สมพงษ์ ธรรมเจริญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 129
วิทยากรมีความเป็นกันเอง เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล(สามารถสืบค้นได้)
คุณ ชยาศิส ฑีฆะสังข์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 129
ดร.โสภณ+คณะวิทยากร ใช้วิธีการที่เรียบง่ายและสามารถยกตัวอย่างประกอบได้รอบด้านพร้อมีการแสดงความคิดเห็นเรื่องมูลค่าของที่ดินของงานราชการ
คุณ พงศกร ตั้งสกุลเดิม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 129
วิทยากรที่บรรยายมีความรุ้ความสามารถเฉพาะด้าน ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
คุณ สงคราม พิสูตรวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 129
วิทยากรเป็นกันเอง และพยายามถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี
คุณ เณรีดา ธันยธนกิตต ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 129
ทีมงานทุกคน ดูมีความตั้งใจในการถ่ายทอด ความรู้สู่พวกเราครับ ดูเป็นมิตร
คุณ ชูชาติ เวรุนัต ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 129
มีความรู้เพิ่มขึ้นเหมาะสมสำหรับงานที่ทำ อยู่ ณปัจจุบัน แต่ควรให้เวลามากกว่านี้
คุณ วันชัย ภักดีล้น ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 129
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ดีๆเพื่อนำไปใช้ในการปฏบัติหน้าที่ครับ
คุณ ประพันธ์ คนการ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 129
ได้รับความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิต่างๆ แต่ความเพิ่มระยะเวลาในการอบรมเพิ่มมากขึ้น
คุณ ปิยณัฎฐ์ ไพโรจน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 129
อาจารย์วิทยากรแต่ละท่านบรรยายพร้อมสอดแทรกตัวอย่างได้อย่างเห็นภาพพจน์
คุณ ชัชวรินทร์ ผาณิตพจมานกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 128
วิทยากรทุกท่านมีความรู้ความสามารถมาก ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน ละเอียด
คุณ พิมพ์ชนก ขำดวง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 128
มีความประทับใจวิทยากร วิทยากรสอนได้ความรู้ไม่น่าเบื่อ มีมุขตลกแทรก เนื้อหาไม่เคร่งเครียดจนเกินไปทำให้มีความผ่อนคลายในการเรียน
คุณ ทรรศนันทน์ เจริญจิรศักดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 128
ความเป้นกันเองของทีมงานและวิทยากร ใส่ใจ ซักถาม ความต้องการของผู้เข้าอบรม
คุณ พรนลิน สุขโน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 128
มีการสอนการประเมินเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่ายๆคณะผู้จัดงานมีการจัดระบบที่ดี
คุณ กุลวุฒิ สินธพเลิศชัยกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 128
ขอบคุณคณะอาจารย์ ที่ให้ความรู้ด้านการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ดิฉันจะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างเต็มที่
คุณ ธัญวรัตน์ เทศนาบุญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 128
ได้รับความรู้และความสามารถมากขึ้น ท่านวิทยากรที่มาบรรยายมีการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นกันเอง
คุณ ภัทราวรรณ กุมารสิงห์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 128
วิทยากรสอนเข้าใจง่าย เนื้อหาละเอียด มีความเป็นกันเอง มีกรณีศึกษาที่หลากหลาย นำไปปฏิบัติงานได้จริง
คุณ ระจิตแก้ว กำลดพิศ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 128
ได้ความรู้เยอะมากๆค่ะ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง ขอบคุณวิทยากร ขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่บริการดีมากค่ะ
คุณ พจมาลย์ จิตสำราญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 128
เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ด้านการประเมินที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
คุณ อัมรินทร์ ชัยจิตรวณิชกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 128
เป็นหลักสูตรที่มีการเตรียมการสอนได้อย่างครบถ้วน และมีการถ่ายทอดความรู้อย่างละเอียดโดยอาจารย์ผู้มีคุณภาพและมีความรู้เฉพาะจึงทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้อย่างสูงสุด
คุณ บัญชา อิสริยะอาภา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 128
วิทยากรที่มา มีความรู้ความสามารถ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งมีการยกตัวอย่างประกอบ
คุณ เมธาวี ตังทองทิพย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 128
ได้รับความรู้เรื่องประเมินเยอะขึ้น -เอกสารสิทธิ์ -วิธีการประเมินต่างๆ
คุณ พลกฤต ตั้งขจรโรจน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 128
วิทยากรเป็นกันเอง มีความรู้ความสามารถในสายงานนั้นๆ สถานที่มีความสะดวก อาหารอร่อย
คุณ ปิยะราช ชูดวง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 128
ความเป็นกันเองของคณะวิทยากรทุกท่าน ให้ความรู้ที่เป้นประโยชน์ต่อการทำงานมากๆเลยค่ะ ชอบ อ.โสภณ มากค่ะ สอนสนุกมากๆเข้าใจง่าย
คุณ โชติกานต์ดา จานกลาง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 127
กลับหน้าแรก