Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ข้อมูลแน่น มีความชัดเจน วิทยากรและอาจาร์มีความสามารถครับ
คุณ พรกฤต เมนโดซา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
วิทยากรสอนเข้าใจง่าย และได้ความรู้ดีมากครับ
คุณ อิสรา เอื้อไพบูลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
ใช้ภาษาในการสอนที่ง่าย เข้าใจง่าย มีเอกสารประกอบ ได้ความรู้เรื่องการเช็คข้อมูลของที่ดินไปใช้ประโยชน์กับอาชีพ (นายหน้า) ได้เพิ่มขึ้น
คุณ อรนุช เรืองแหล้ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
หลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ต่อการทำอาชีพนายหน้า สามารถทราบผังสีที่ดิน ราคาทรัพย์ที่มีความเป็นไปได้
คุณ ณิชนันทน์ วงษ์สุริยกรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
ได้ความรู้เรื่องการประเมินมูลค่าทรัพย์ และ FEASY เป็น App ที่มีประโยชน์มากๆ ค่ะ
คุณ ปัทมา อารีกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
มีประโยชน์ และนำความรู้นี้ไปใช้ได้จริงในการทำงาน ทำให้งานนายหน้าง่ายขึ้นเยอะมาก
คุณ เทรซี มิเชล บรุพพาเชอร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
ได้ความรู้มากขึ้นครับ (จากคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการอสังหาฯ)
คุณ พงศ์ธรรศ พงษ์ศิริรัชกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
ทำให้เราสามารถรู้หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับวิเคราะห์ประเมินราคาทรัพย์สินเป็นประโยชน์ในการทำงานได้
พัชรกิตติ์ ธนาชัยจารุพัชร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
ได้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าที่สนใจ
คุณ นวีนา ภัททพชรทรัพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชนได้จริง ถ้ามีโอกาสจะกลับมาอบรมเพิ่มอีก
คุณ ธนะเมศฐ์ เลาหรัชตธานินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
ได้ความรู้เพิ่มเพื่อเอาไปใช้ดูแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่และลงทุนในอนาคต
คุณ ธนสรัญ ปัฐพาณิชย์โชติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
สามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เชิงพื้นที่ผังเมืองยุคใหม่ต่อไป
คุณ สุภาพร ภูมิดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
ได้เข้าใจวิธีการใช้ สามารถนำความรู้ได้ไปประกอบการตัดสินใจและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ได้
คุณ สมภพ กุลชล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
ได้ความรู้เยอะมาก วิทยากรทุกท่านสอนสนุก มีสาระ สถานที่ดี ขอบคุณครับ
คุณ ฐิติกร ธนเรืองสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1
ชอบการเรียนการสอน วิทยากรให้คำแนะนำที่ดี
คุณ กันต์สินี ช้างศร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1
เนื้อหาสาระดี ใช้ได้จริง มีวิธีคิดเข้าใจง่าย
คุณ กฤษฎา พรมโสฎ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1
ให้ความรู้ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย
คุณ เอมิลิณณ์ ภางาม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1
หลักสูตรดี เข้าใจง่าย เจ้าหน้าที่น่ารักทุกคน
คุณ ลดาวัลย์ วัฒนศิริ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1
เนื้อหาการเรียนดีมาก เจ้าหน้าที่บริการดี
คุณ วิไลลักษณ์ สระมูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1
น้องๆ บริการดูแลดีมากๆ ค่ะ
คุณ รัสรินทร์ อัครภูวนิรันดร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1
ได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากเดิมมากค่ะ
คุณ พจนี มงคลวิสุทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 0
กลับหน้าแรก