Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)

รุ่นที่ 49, วันอังคารที่ 18 - พุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ TREBS

รายละเอียด

การเลือกจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่างกัน จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหาที่แตกต่างกับการจัดทำบัญชีธุรกิจประเภทอื่น

หัวข้ออบรม 

  • ผลกระทบของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลต่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • ภาษีอากรตามบทบัญญัติประมวลรัษฎากร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในสถานะนิติบุคคล – บุคคลธรรมดา และเทคนิคการคำนวณภาษี

  • การวางแบบแผนของรายได้-รายจ่าย / การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน – หนี้สิน และ การวางแผนภาษีการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

  • การวางแผนภาษีอากรธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเทคนิคในการบริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ

  • การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • เกณฑ์การรับรู้รายได้และเทคนิควิธีการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

 


การนับชั่วโมงบัญชี

คลิกดูรูปภาพใหญ่


[Tag] : วางแผนภาษี , ภาษี , บัญชี , บัญชีอสังหา , ภาษีอสังหาฯ , แผนภาษีอสังหาฯ , บัญชีธุรกิจอสังหาฯ

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
น.ส.จารวี บุญญา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
ประทับใจการบรรยายของวิทยากรได้ความรู้ที่ชัดเจนขึ้น รวมไปถึงการจัดแจงเวลา อาหาร และสถานที่ค่ะ
น.ส.ชมพูนุท พฤกษ์วัชรกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
ได้รับความรู้ใหม่จากอาจารย์เยอะมาก และมีบางข้อสงสัยที่ได้รับคำตอบ
น.ส.สุกฤตา จันทปภารักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
สถานที่เหมาะสมออกแบบ และตกแต่งได้ดี อาจารย์ที่บรรยายมีความรู้ และประสบการณ์ดีมาก

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

  • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. กำธร สิริชูติวงศ์
อดีตนิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
อ. ฐิติวัชร สุพรรณพงศ์
กรรมการ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
อ. สมบัติ กิตติโภคิรัตน์
อดีตรองกรรมการผู้จัดการ L.P.N. Development Plc.
อ. สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. อารียา อนันต์วรรักษ์
ทนายความ ห้างหุ้นส่วน บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ