หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)

รุ่นที่ 36, วันอังคารที่ 20 - พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

18,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
รายละเอียด

การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ-แนวสูง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการเจรจากับผู้รับเหมา และสถาบันการเงิน สอนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรเฉพาะด้าน เพื่อลดเวลาและความเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้าง  รวมถึงวิธีป้องกันและแก้ปัญหาก่อนเกิดผลกระทบ  ที่เจ้าของโครงการ ควรรู้


หัวข้ออบรม

  • เทคโนโลยีการก่อสร้างและนวัตกรรม ที่นำมาใช้ในปัจจุบัน
  • ประเภทของสัญญาและการทำสัญญาการก่อสร้าง รวมถึงข้อพึงระวังในการทำสัญญา
  • หลักเกณฑ์และกระบวนการ ในการจัดหาผู้รับเหมา
  • หลักการพิจารณาการจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน
  • Construction Managementการวางแผนและบริหารงบประมาณ - เวลา ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และขั้นตอนการรายงานผล
  • แนวทางการประเมินผลและการตรวจงวดงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมา
  • ตัวอย่างปัญหา-อุปสรรค ที่พบบ่อยในการบริหารงานก่อสร้าง และแนวทางการแก้ไข

 

พิเศษ! ศึกษาดูงานการบริหารงานก่อสร้างโครงการแนวราบและแนวสูง

 

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**


หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

 

Tag : อบรมก่อสร้าง , หลักสูตรก่อสร้าง , การบริหารงานก่อสร้าง , ก่อสร้าง , ประมาณราคาก่อสร้าง , ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร ,การประมาณ ราคาก่อสร้าง , ธุรกิจก่อสร้าง , ราคาค่าก่อสร้าง

ผู้บรรยาย

Speakers

ผศ.ดร. มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ. ธีร์ บุญวาสนา
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
รศ.ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชน 20 ปี
อ.จิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี
กรรมการบริหาร บจก.เอเชีย เมเนจเมนต์ แอนด์ ดีไซน์
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. มหิธร เลือกนารี
รองผู้อำนวยการหัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ-วิศวกร บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ดร. บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท์
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม Review
ดูทั้งหมด คลิก >> See all >>
คุณ ณัฐกฤต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
ได้รับความรู้ดังที่คาดหวังไว้ รวมทั้งมิตรภาพจากพี่ๆเพื่อนๆในคลาสเรียนด้วยครับ
คุณ สุปรียา ภูสุศิลป์ธร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
คลาสเรียนนี้ทำให้ได้รู้ว่าเราต้อง Leaen hard, Work harder ค่ะ
คุณ โกสินทร์ เพ็งโพธิ์ทอง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
ได้มุมมองภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกมากขึ้น
18,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
ลงทะเบียน
Share via

ผู้บรรยาย

Speakers

ผศ.ดร. มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ. ธีร์ บุญวาสนา
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
รศ.ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชน 20 ปี
อ.จิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี
กรรมการบริหาร บจก.เอเชีย เมเนจเมนต์ แอนด์ ดีไซน์
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. มหิธร เลือกนารี
รองผู้อำนวยการหัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ-วิศวกร บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ดร. บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท์
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ Recommend courses