Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบับใหม่ และการโอนสาธารณูปโภค "เรียนรู้พรบ. จัดสรร
ที่ดินฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุดที่นักพัฒนาที่ดินต้องรู้"

เนื้อหารวมไปถึงขั้นตอนการวางแผนจัดตั้งนิติบุคคล ไปถึงกระบวนการ
โอนส่งมอบของโครงการ 

หัวข้ออบรม

  • การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร กับข้อกำหนดกฎหมาย รวมไปถึง แผนและขั้นตอนการจัดสรรที่ดิน และ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด

  • การกำหนดอัตราเงินกองกลาง และการบริหารกองทุนนิติบุคคลบ้านจัดสรร / อาคารชุด

  • การจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน และการทำงบดุลประจำปี

  • ขั้นตอนการปฎิบัติงานการบริหารจัดการนิติบุคคลบ้านจัดสรร / อาคารชุด  และการบริหารจัดการหลังการขาย

  • ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งนิติบุคคล รวมถึง กรณีศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคล และแนวทางแก้ไข

  • ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลกับผู้อยู่อาศัย และ แนวทางการพิจารณาคดี

 

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**


[Tag]นิติบุคคล , บ้านจัดสรร , อาคารชุด , การจัดตั้งนิติบุคคล , นิติบุคคลที่อยู่อาศัย , แผนการจัดตั้งนิติบุคคล

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณภิกษุ อุทธา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
ขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้เกิดประสบการณ์ที่คาดไม่ถึง โดยจากประสบการณ์ของวิทยากรทุกท่าน ได้สิ่งที่คุ้มค่านำไปปรับใช้ในการทำงาน
คุณเกษมศักดิ์ ปริวรรธน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
วิทยากรทุกท่านเป็นกันเอง และให้คำตอบที่ดีทุกๆท่าน พนักงานบริการดีมาก
คุณถิรายุ อุทธา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
ขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้เกิดประสบการณ์ที่คาดไม่ถึง โดยจากประสบการณ์ของวิทยากรทุกท่าน ได้สิ่งที่คุ้มค่านำไปปรับใช้ในการทำงาน

12,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

  • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

ผู้บรรยาย

อ. จรัญ เกษร
กรรมการผู้จัดการ Strategy Property Management บจก.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
อ. ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)
อ. วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บจก.เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินฯ
อ. สุชาติ ดอกไม้เพ็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จ.ปทุมธานี
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ