หลักสูตร การจัดตั้ง-บริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142) 
Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบับใหม่ และการโอนสาธารณูปโภค "เรียนรู้พรบ. จัดสรร
ที่ดินฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุดที่นักพัฒนาที่ดินต้องรู้"

เนื้อหารวมไปถึงขั้นตอนการวางแผนจัดตั้งนิติบุคคล ไปถึงกระบวนการ
โอนส่งมอบของโครงการ 

หัวข้ออบรม

  • การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร กับข้อกำหนดกฎหมาย รวมไปถึง แผนและขั้นตอนการจัดสรรที่ดิน และ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด

  • การกำหนดอัตราเงินกองกลาง และการบริหารกองทุนนิติบุคคลบ้านจัดสรร / อาคารชุด

  • การจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน และการทำงบดุลประจำปี

  • ขั้นตอนการปฎิบัติงานการบริหารจัดการนิติบุคคลบ้านจัดสรร / อาคารชุด  และการบริหารจัดการหลังการขาย

  • ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งนิติบุคคล รวมถึง กรณีศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคล และแนวทางแก้ไข

  • ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลกับผู้อยู่อาศัย และ แนวทางการพิจารณาคดี

 

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**


[Tag]นิติบุคคล , บ้านจัดสรร , อาคารชุด , การจัดตั้งนิติบุคคล , นิติบุคคลที่อยู่อาศัย , แผนการจัดตั้งนิติบุคคล

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณ สุมนา แซ่เล้า ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 37
อาจารย์ทุกท่าน สอน อธิบาย และตอบคำถามให้ความรู้ดีมากๆ มีความเป็นกันเอง
คุณ กัญญารัตน์ สร้อยสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 36
วิทยากรทุกท่านบรรยายดีมาก ให้ความรู้แบบไม่กั๊ก น้องๆ Staff น่ารักมาก ดูแลดี อ่อนน้อม ให้คำแนะนำดีมากๆ ประทับใจค่ะ
คุณ ณัฐวุฒิ สงวนพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 36
เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้จริง

12,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

อ. วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บจก.เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินฯ
อ. นันทิยา ทองยิ่งสกุล
อดีตผู้อำนวยการส่วนอาคารชุด สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
อ. สุชาติ ดอกไม้เพ็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานคร
อ. จรัญ เกษร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
อ. ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ