Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

สัมมนา: กลยุทธ์อาคารเก่า: ซ่อม-สร้างใหม่?

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เวลา - สถานที่
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08:30 - 17:00 น.
รายละเอียด

อายุขัยทางกายภาพของอาคารยาวนานนับร้อยปี แต่อายุขัยทางเศรษฐกิจอาจมีแค่ 50 ปี อาคารที่มีอายุ 20, 30, 40, 50, 70 หรือ 80 ปี เราควรดำเนินการอย่างไร จะทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ดี หรือยังควรซ่อมและนำมาใช้ใหม่  จะเริ่มต้นคิดกันอย่างไร จะคิดถึงความคุ้มค่าได้แค่ไหน

 

รายละเอียด
• หลักการคำนวณความคุ้มทุน ในการซื้ออาคารเก่ามาปรับปรุง
• หลักการตรวจสอบต้นทุนก่อสร้างกับต้นทุการดัดแปลงอาคาร
• การวิเคราะห์ค่าก่อสร้างตามอายุอาคารและค่าเสื่อม
• การตรวจสอบข้อกฎหมายการปรับใช้ประโยชน์ตามประเภทอาคาร
• ข้อกำหนดพื้นฐานในการตรวจข้อกำหนดที่ดินต่อการใช้ประโยชน์
• การตรวจสอบความต้องการทางการตลาด
• กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ

 

ผู้เข้าอบรมสามารถนำกรณีศึกษาอาคารเก่าของตนเองหรือครอบครัวมาใช้ประกอบการศึกษาหาแนวทางการจัดการอาคาร เพื่อเพิ่มพูนประโยชน์ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้คุ้มค่าการอบรมอย่างแท้จริง (โปรดส่งล่วงหน้า)

 

กำหนดการ
08:30 เปิดการสัมมนา
08:45 บทวิเคราะห์ค่าก่อสร้าง อายุอาคารและค่าเสื่อม
09:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
10:00 กลยุทธ์การศึกษาความคุ้มค่าหรือไม่ของอาคารเก่าเพื่อการตัดสินใจ
11:00 ทางเลือกการตัดสินใจระหว่างการรื้อทิ้งสร้างใหม่กับการซ่อมแซม
12:00 พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 กรณีศึกษาการแปลงอาคารเก่าเป็น Boutique Hotel
13:45 กรณีศึกษาการรื้อทิ้งอาคารเก่าสำคัญๆ ในประเทศไทยและแนวคิด
14:00 กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
14:30 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
14:45 Workshop กลยุทธ์การจัดการอาคารเก่าจากกรณีศึกษาของผู้เข้าร่วมสัมมนา
17:00 สรุปและปิดการสัมมนา

วิทยากร
ดร.โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI Thai)
ประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผู้แทน Int'l Assoc of Assessing Officers
กรรมการ ASEAN Real Estate Network Alliance
ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ค่าเช่าและตั้งราคาค่าเช่าที่ดินและอาคารทุกประเภท ซึ่งมีประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
อ.ธนินทร์ นนนที , กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์

จัดโดย  บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

5,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ