RE120: การวิเคราะห์ตลาดเพื่อวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

12000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
รายละเอียด

Marketing Intelligent
หลักสูตรศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดโครงการอสังหาฯ 

Market Feasibility Study ที่ปรับปรุงใหม่เข้มข้นยิ่งขึ้นพร้อมพูลด้วยทฤษฎี-หลักการ–แนวทาง–ตัวอย่าง-การทดลองปฏิบัติ หลักสูตรมุ่งเน้นให้ นักการ ตลาดอสังหาฯ สามารถหยิบใช้ข้อมูลในแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างมีนัยสัมพันธ์ โดยเข้าใจความสมบูรณ์ และการยอมรับได้ของ การนำข้อมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจรวมทั้งอบรมขบวนการสำรวจ-วิจัยเพื่อการหาข้อมูลเอง ในสถานการณ์ต่างๆ

แนวทางการอบรม: 

การออกแบบงานสำรวจแต่ละประเภท-หลักการ วิธีดำเนินการ-แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล-แนวคิดในการวิเคราะห์ความต้องการของสินค้า / การอ่านตีความตัวเลข / การวิเคราะห์ตัวเลขด้วยโปรแกรม SPSS การอ่านค่า / หลักทางสถิติ ทฤษฎีวัดค่า-การแจกแจงค่า-ทฤษฎีการวิเคราะห์ ข้อมูล-การกระจายความน่าจะเป็น / การ ปรับใช้ข้อมูลปฐมภูมิ / การวิเคราะห์ความแปรปรวน การแปลงข้อมูล / ระบบการตลาดและพฤติกรรม ผู้บริโภค / แนว ทางการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง พร้อมกรณีศึกษา การวิเคราะห์อสังหาฯในเมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยว ในทำเลเด่น-ทำเลปกติ การสำรวจพฤติกรรมผู้ซื้อ ที่อยู่อาศัย–อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ / แบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำกรณีศึกษาตามโจทย์-อภิปราย- ชี้แนะกรณีศึกษา / ประสบการณ์จากผู้นำในวงการในการนำข้อมูลจากการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

หัวข้ออบรม: 

 • การวิเคราะห์และการตีความข้อมูลระดับมหภาค
  การอ่านภาพรวมและแนวทางการวิเคราะห์ ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  การตีความข้อมูลจากผลการสำรวจและแจกแจงวิธีการสำรวจและแนวทางการวิเคราะห์ 
 • แหล่งข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล ข้อมูลกับการชี้วัด การกำหนดดัชนีชี้วัดภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
  แหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งจากภาคปฐมภูมิและภาคทุติยภูมิ ซึ่งเป็นเครื่องชี้ถึงความเป็นไปได้ทาง การตลาดของโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • การออกแบบงานการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท
  การสำรวจตลาดในภาพรวม การสำรวจเฉพาะพื้นที่-เฉพาะสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการ การทดสอบความพึงพอใจ 
 • ความเป็นไปได้ทางการตลาด การแจงนับการจราจร การสัมภาษณ์คู่แข่ง-ผู้ชำนาญการ
 • ขั้นตอนการทำงานวิจัยอสังหาริมทรัพย์ 
  กรณีศึกษางานวิจัยอสังหาริมทรัพย์ กระบวนการทำงาน: การหาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการรายงานผลข้อมูล
 • การเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผู้เยี่ยมชม ณ สำนักงานขายโครงการ 
  การสำรวจเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในสินค้า ความต้องการจริงของผู้เยี่ยมชมโครงการ ณ สำนักงานขายของโครงการ เพื่อการนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนการขาย การตลาด 
 • การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โครงการอสังหาริมทรัพย์ 
  การลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการวิเคราะห์กับความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้เพื่อการสรุปผลที่ชัดเจน / การเก็บข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมายทั่วไป กลุ่มเป้าหมายในงานแสดงบ้าน ฯลฯ ความหมายและความแตกต่างของการตีความคำถามคำตอบ
 • กรณีศึกษาการสำรวจรสนิยมเพื่อการออกแบบบ้าน
  การออกแบบบ้านให้ตอบสนองความต้องการสูงสุดในการใช้สอย นักวิจัยควรทำการสำรวจและวิเคราะห์รสนิยมของผู้ซื้อบ้าน ในแนวทางอย่างไรบ้าง

​​หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม Review
ดูทั้งหมด คลิก >> See all >>
คุณ พิชัย วงศ์กุศลธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
1.เนื้อหาอัดแน่น+เป็นประโยชน์มาก 2.เป็นกันเอง อบอุ่น บางช่วงตลกดีไม่เครียด 3.เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
คุณ สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
วิทยากรมีความรู้ และความสามารถเหมาะกับหลักสูตรที่อบรม สามารถให้ความกระจ่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย
คุณ สุวรรณา เกียรติศรีธารา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 16
ได้รับความรู้ทั้งแง่ทฤษฎีและทางปฏิบัติ วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่ใจและอัธยาศัยดีถ้ามีงานอบรมที่น่าสนใจจะเข้าอบรมอีกแน่นอน
12000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
สนใจหลักสูตร
Share via
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ