Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ (RE163)

รุ่นที่ 26, วันศุกร์ที่ 10 - เสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 26, วันศุกร์ที่ 10 - เสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
เวลา 08:30 - 17:00 น.
รายละเอียด

หัวข้ออบรมคอร์สสัมมนา

 • ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด
 • การดีไซน์การใช้ประโยชน์พื้นที่ของอะพาร์ตเมนต์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสบการณ์ในการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์: ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
 • การศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนในธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: สภาพทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ทางการตลาด ทางการเงิน และอัตราผลตอบแทน
 • เทคนิควิธีการเสียภาษีอะพาร์ตเมนต์ให้มีประสิทธิภาพ
 • สินเชื่อเพื่อการลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: ปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อ การกำหนดวงเงินสินเชื่อ นโยบายและหลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ
 • ร่างสัญญาเช่าควบคุม และ เทคนิคการทำสัญญาเช่า: สาระสำคัญประกาศควบคุมสัญญา ร่างสัญญาที่มีผลกระทบน้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎหมาย
 • ดูงานการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์

พิเศษ !!! ดูงานการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์  1 วันเต็ม

กำหนดการดูงาน 
08:30 ออกเดินทางจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 
10:00 เยี่ยมชมการบริหารจัดการและการวางระบบอะพาร์ตเมนต์: โครงการ 1
12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 ออกเดินทางเพื่อเยี่ยมชมโครงการถัดไป
13:45 เยี่ยมชมการบริหารจัดการและการวางระบบอะพาร์ตเมนต์: โครงการ 2
15:45 สรุปและปิดการอบรม เดินทางกลับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
17:00  ถึงโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยโดยสวัสดิภาพ
         


ภาพบรรยากาศการดูงานจริงอะพาร์ตเมนต์
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณสุปรียา สมนึก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง ดูแล การจัดการตึกมากเยอะ ซึ่งคิดว่ามีประโยชน์มากในอนาคต
คุณป่านแก้ว ฤกษ์สมถวิล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
อาจารย์แต่ละท่าน มีความรู้และประสบการณ์สูงมาก เคยประสบปัญหาและอุปสรรคมาทุกรูปแบบ ทำให้สามารถ ถ่ายทอดความรู้ออกมาได้ครอบคลุมทุกด้าน ตอบปัญหาไขข้อสงสัยที่ค้างคาใจได้ตรงประเด็นทุกเ
คุณพีรจักร ทิพย์จำนรรจ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้แบบไม่มีกั๊ก ถามอะไรตอบหมด ขอบคุณมากๆครับ

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

 • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. อารียา อนันต์วรรักษ์
Tax Director, SCL Tax Consultants Limited
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
อ. ธนินทร์ นนนที
กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์
อ. พรชัย อุยะนันท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อ. ทิวา นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ฯ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
อ. ธนวัสส์ ยงค์สงวนชัย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม จี พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ