Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตรสำหรับนักประเมิน

อบรมกับเรา เพื่อเสริมศักยภาพของคุณ ในสายงานนักประเมินอาชีพ

* หากหลักสูตรที่ท่านสนใจยังไม่เปิดสอน กด Add to Wishlist เพื่อติดตามหลักสูตรนั้น ๆ

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับนักประเมิน
รุ่นที่ 33, 23-24 พ.ย. 62
AP130
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้วยการประเมินความสามารถในการสร้างรายได้ของโครงการ
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 5, 3-5 ก.พ. 63
AP140
หลักสูตรเบื้องต้น สำหรับการประเมินค่าโครงการอสังหาฯ ที่มีความซับซ้อนสูง (Conducted in English)
USD 650ดูรายละเอียด
รุ่นที่ 32, 6 ก.พ. 63
OPENHOUSE AP101
เทคนิคประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน+Open House หลักสูตร AP101 รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 1
0 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 73, 12-15 ก.พ. 63
RE100
เหมาะสำหรับทุกคนในวงการอสังหาฯ ศึกษาการตีความกฎหมาย และกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วน
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 141, 25-28 มี.ค. 63
AP100
เรียนรู้การประเมินอสังหาฯ เบื้องต้น เพื่อศึกษาศักยภาพการลงทุน วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มในอนาคต
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 32, 25 มี.ค.-5 ก.ค. 63
AP101
หลักสูตรการประเมินค่าแบบเข้มข้น สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพต่างๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์
45,000 บาทดูรายละเอียด