Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด
The Thai Real Estate Business School and banlao.la would like to work together to organize three real estate investment courses at the banlao.la Homes, Loans & Lifestyle Expo 2020, Dec 4, 5 and 6, 2020 at the Lao National Convention Center

 

banlao.la และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอการสัมมนาสำคัญในงาน Bandai.la Homes, Loans & Lifestyle Expo 2020 ณ the Lao National Convention Center กรุงเวียงจันทน์

ບ້ານລາວ ແລະ ໂຮງຮຽນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບໄທ​
ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ
ແຈ້ງການຈັດສຳມະນາ 3 ຫົວຂໍ້ຫລັກກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບ
Banlao.la Homes, Loan & Lifestyle Expro 2020
ສະຖານທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

[Click to see large size]​

ສຳມະນາ 3: ເທັກນິກການເພີ່ມມູນຄ່າຊັບສິນແບບເທົ່າຕົວ ດ້ວຍຍຸດທະສາດ ແລະ ຍຸດທະວິທີ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕາມຕົວຈິງ
ວັນອາທິດ ທີ 6 
ທັນວາ 2020 ເວລາ 09:00 – 16:00 ໂມງ

ມາຮ່ວມກັນໃນການຮຽນຮູ້:

 1. ກົດເກນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າຊັບສິນ - ອະສັງຫາລິມະຊັບ
 2. ການກະກຽມເພຶ່ອເພີ່ມພູນມູນຄ່າທີ່ດິນອາຄານຢ່າງຊັດເຈນ
 3. ກົນລະຍຸດການເພີ່ມມູນຄ່າຊັບສິນຂະໜານໃຫຍ່ຢ່າງຮີບດ່ວນທັນທີ
 4. ກໍລະນີສຶກສາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າທີ່ດິນ ແລະ ອາຄານຢ່າງຊັດເຈນ
 5. ການໃຫ້ຄຳປຶກສາກັບເຈົ້າຂອງຊັບສິນ

ໂດຍຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າ ອາດບໍ່ໄດ້ນັບເທົ່າຕົວໃນທຸກກໍລະນີ ອາດຈະຫລາຍຫຼືໜ້ອຍກວ່າແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ໂດຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກການອົບຮົມເອົາກໍລະນີສຶກສາມາຮັບເອົາຄຳປຶກສານຳ ພ້ອມກັນນີ້ ໃຫ້ສົ່ງກ່ອນລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 5 ມື້.

 

[Click to see large size]​

Course 3: How to Double the Value of Your Properties
Date: Sunday, Dec 6, 2020, 09:00-16:00.

Contexts

 1. Nature of real estate value increment.
 2. What to do to increase the value drastically.
 3. Strategies to increase the value
 4. Case studies on value leapfrog
 5. Consultation to property owners (selected few)

Actually the vale increment may be varied from case to case. However, on the average, it might be double easily.

 

[คลิกดูภาพขนาดใหญ่]​

สัมมนา 3: เทคนิคการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินนับเท่าตัว ด้วยยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่เป็นไปได้จริง
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020 09:00-16:00 น.

 มาร่วมกันเรียนรู้:

 1. กฎของการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สิน-อสังหาริมทรัพย์
 2. การเตรียมการเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทรัพย์สิน-อสังหาริมทรัพย์
 3. กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินขนานใหญ่อย่างเฉียบพลันทันที
 4. กรณีศึกษาการเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินอาคารอย่างชัดเจน
 5. การให้คำปรึกษากับเจ้าของทรัพย์สินโดยศึกษา

อันที่จริงการเพิ่มของมูลค่าอาจไม่ใช่นับเท่าตัวในทุกกรณีแต่อาจมากน้อยแล้วแต่กรณี ให้ผู้เข้าอบรมนำกรณีศึกษามารับคำปรึกษาด้วย ทั้งนี้ให้ส่งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน

 

4,800 บาท

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัย และ ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ