Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด
The Thai Real Estate Business School and banlao.la would like to work together to organize three real estate investment courses at the banlao.la Homes, Loans & Lifestyle Expo 2020, Dec 4, 5 and 6, 2020 at the Lao National Convention Center

 

banlao.la และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอการสัมมนาสำคัญในงาน Bandai.la Homes, Loans & Lifestyle Expo 2020 ณ the Lao National Convention Center กรุงเวียงจันทน์

ບ້ານລາວ ແລະ ໂຮງຮຽນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບໄທ​
ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ
ແຈ້ງການຈັດສຳມະນາ 3 ຫົວຂໍ້ຫລັກກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບ
Banlao.la Homes, Loan & Lifestyle Expro 2020
ສະຖານທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


[Click to see large size]

ສຳມະນາ 1: ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ ອະສັງຫາລິມະຊັບ (ພ້ອມທົດລອງການສອບເສັງຕາມມາດຕະຖານໄທ)
ວັນສຸກ ທີ 4
ທັນວາ 2020 ເວລາ 09:00 – 16:00 ໂມງ

ມາຮ່ວມກັນໃນການຮຽນຮູ້:

 1. ເຕັກນິກ ນາຍໜ້າ ຍຸກ Digital
 2. ຈະເປັນນັກຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ແນວໃດ
 3. ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຊັບສິນເພື່ອການຂາຍຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ
 4. ຈະຮູ້ຈັກວິເຄາະຕະຫຼາດຢ່າງຊັດເຈນໄດ້ແນວໃດ
 5. ເທັກນິກການຂາຍ/ໃຫ້ເຊົ່າອະສັງຫາລິມະຊັບແກ່ຄົນຕ່າງປະເທດ
 6. ຈັນຍາບັນ ແລະ ການສ້າງຊື່ຂອງຕົນເອງສຳລັບນັກຂາຍ ແລະ ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງມື້ສຳມະນາ ມີການທົດສອບຄວາມຮູ້ສຳລັບການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບມືອາຊີບຕາມມາດຕະຖານປະເທດໄທ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນການສອບເສັງຕົວຈິງແມ່ນສຳລັບຜູ້ມີສັນຊາດໄທເທົ່ານັ້ນ

 

[Click to see large size]​

Course 1: Real Estate Sales & Marketing (with Thai standards test)
Date: Friday, Dec 4, 2020, 09:00-16:00.

Contexts

 1. Real Estate Agent technique in a Digital Age.
 2. How to become a successful salesperson /agents in real estate.
 3. Listing, farming & connecting
 4. How to analyze the properties & the marketing properly.
 5. Selling properties for foreigners.
 6. Ethics& brand building

At the end of the day, there will be testing by using standard Thai exam to measure the capability. But Non Thai cannot apply for an official test for the time being.

 

[คลิกดูภาพขนาดใหญ่]

(พร้อมลองทดสอบตามมาตรฐานไทย)
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 09:00-16:00 น.

มาร่วมกันเรียนรู้:

 1. เทคนิคนายหน้า ยุคดิจิทัล
 2. จะเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
 3. การสร้างฐานข้อมูลทรัพย์สินเพื่อการขายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 4. จะรู้จักวิเคราะห์ตลาดอย่างชัดเจนได้อย่างไร
 5. เทคนิคการขาย/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่คนต่างชาติ
 6. จรรยาบรรณและการสร้างแบรนด์สำหรับนักขายและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ในตอนท้ายของวันสัมมนามีการทดสอบความรู้สำหรับการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพตามมาตรฐานประเทศไทย อย่างไรก็ตามในการสอบจริงสำหรับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น


4,800 บาท

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัย และ ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ