Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)

รุ่นที่ 140, วันพุธที่ 16 - เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:30 น.

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 140, วันพุธที่ 16 - เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
เวลา 08:30 - 17:30 น.
รายละเอียด

ภาคความรู้พื้นฐาน: 

 • ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับการประเมินค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน
  ภาพรวมของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่กระทบต่อ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
 • การรังวัดตรวจสอบหาตำแหน่งที่ดิน
 • การอ่าน - เขียนแบบแปลนอาคารเบื้องต้น 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนแบบแปลนอาคารประเภทต่าง ๆ และข้อสังเกตจากวิศวกรที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบอาคาร

ภาคทฤษฎี: 

 • หลักแห่งมูลค่าทรัพย์สินในเชิงสากล
  มูลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร นิยามมูลค่าทรัพย์สิน ว่าด้วยทุน ราคาและมูลค่าตามมาตรฐานสากล หลัก 11 ประการในการกำหนดมูลค่า มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน
 • กระบวนการประเมิน 1: วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
 • กระบวนการประเมิน 2: การเปรียบเทียบตลาด
 • กระบวนการประเมิน 3: การแปลงรายได้เป็นมูลค่า
 • กระบวนการประเมิน 4: การทดสอบสมมติฐาน
  หรือ Hypothetical Analysis/residual Approach ใช้พิสูจน์ราคาได้ชัดเจนที่สุดทางหนึ่ง แม้ในกรณีที่ไม่มีการซื้อขาย

ภาคทักษะ: 

 • เทคนิคชั้นสูง: CAMA-AVM
  หลักการ CAMA กับการประเมินเพื่อเวนคืน Computer-assisted mass appraisal แบบจำลองทางสถิติ เพื่อการประเมินและการเวนคืน มีผลกระทบต่อมูลค่าตรวจสอบอย่างไร
 • แนวทางการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
  วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์คืออะไรจะให้ความสำคัญกับตลาดรวมตลาดเฉพาะพื้นที่เฉพาะส่วนและทรัพย์สินของเราอย่างไร
 • กรณีตัวอย่างภาคพิสดาร จากการประเมินจริง
 • การเขียน - การอ่านรายงานประเมินค่าทรัพย์สิน

ภาคปฏิบัติ: 

 • การทดลองประเมินจริงภาคสนาม
 • เสนอรายงานผลการทดลองประเมินจริงภาคสนาม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่เปิดการสอนรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2538 มีผู้สำเร็จการอบรมแล้วกว่า 2,500 ท่าน ทั้งจาก หน่วยราชการ และภาคเอกชน การอบรมนี้ใช้ความรู้มาตรฐาน ประเมินค่าทรัพย์สินระดับ สากลจาก Lincoln Institute of Land Policy ผนวกกับประสบการณ์จริงในประเทศไทย ซึ่งผู้สอนได้ดำเนินการสำรวจ และประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นับล้านชิ้นทั่วประเทศ

** ผู้บรรยายรุ่นนี้กำลังอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณธนพล อนันต์ปัญญาวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 139
คณะอาจารย์ และผู้ช่วยมีความเป็นกันเอง สอนเข้าใจง่าย ดูแลเอาใจใส่ และคอยตอบทุกๆคำถาม
คุณพงศ์คุณา อิชิฮาร่า ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 139
วิชานี้เป็นประโยชน์มาก เพราะตอบสิ่งที่ต้องการรู้ และสามารถนำไปใช้ได้
คุณสุพรรณี จันทร์นำสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 139
ได้รับความรู้ตรงตามความต้องการเรื่องการประเมิน และท่านวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเข้าใจ

24,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

 • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
อ. สุรพงษ์ ตรีสุกล
รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน, บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ทิวา นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ