Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้รับทุนจากรัฐบาล สำเร็จปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช (Monash University) ประเทศออสเตรเลีย ศึกษาหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) ประเทศอังกฤษ ปริญญาโทรัฐศาสนศาสตร์ มหาวิทยาฮาร์วาร์ด (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทด้านการบริหาร Judge Business School มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเป็นนักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นักวิชาการประจำวิทยาลัยธุรกิจ (Said Business School) มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และเป็นศาสตราจารย์วิจัยมหาวิทยาลัยรีเจ้นท์ (Regent University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และยังเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งใน และต่างประเทศ เชี่ยวชาญด้าน เศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะการต่างประเทศ การศึกษา การคิด และการบริหารองค์กร และเป็นประธานองค์กรนานาชาติ ผู้นำการเมืองเพื่อวิสาหกิจสังคม (Political Leaders for Social Enterprise) และเป็นประธานองค์กรสถาบันการประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship Institute) ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญระดับชาติ อาทิ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคการเมือง รองประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และรองประธานคณะทำงานการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สป.) ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี (หลายท่าน หลายสมัย) และได้รับเชิญจากหน่วยงานระดับชาติ และระดับนานาชาติ ให้เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกสนมากกว่า 50 แห่ง ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร เป็นนักวิชาการ เป็นนักคิด ได้รับเชิญไปบรรยายทั้งใน และต่างประเทศทั่วโลกกว่า 2,200 ครั้งใน 50 ประเทศ มีประสบการณ์ในฐานะผู้ผลิต และพิธีกรรายการ โทรทัศน์ รายการวิทยุที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ให้สังคมไทย มีผลงานแสดงความคิดเห็น และเป็นคอลัมนิสต์ประจำสื่อต่างๆ มีงานเขียนให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย อาทิ งานเขียนบทความทางวิชาการ บทความแสดงความคิดเห็นตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษกว่า 4,000 เรื่อง รวมทั้งท่านได้เขียนหนังสือในหลากหลายสาขาทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การศึกษา ซึ่งในจำนวนนั้นยังมีจำหน่ายในท้องตลาดราว 180 เล่ม หนังสือที่ท่านเขียนหลายเล่มเป็นหนังสือที่ติดอันดับหนังสือขายดี