Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

กิจกรรมที่ผ่านมา

รวมภาพกิจกรรมที่ผ่านมาของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
จากศิษย์เก่าหมื่นกว่าคนที่ร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน

งานอบรมที่ผ่านมา
รวมภาพหลักสูตรอบรมกว่า 500 รุ่นที่ผ่านมา ของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมภายในหน่วยงาน
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดอบรมภายในให้สำหรับบริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการอบรมพนักงานเป็นจำนวนมาก และต้องการการอบรมในหัวข้อพิเศษ
งานอบรมต่างประเทศ
TREBS ได้จัดงานอบรม และหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมดูงานอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศขึ้นทุกปี
งานสัมมนาที่ผ่านมา
TREBS ได้จัดงานสัมมนาด้านอสังหาริมทรัพย์ในหัวข้อต่างๆขึ้นมากมาย โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจากทั่วโลก
รวมความเห็นศิษย์เก่า
อ่านความคิดเห็นของศิษย์เก่ากว่า 500 รุ่น ต่อการอบรม งานสัมมนา และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย