Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

กลับหน้ารายละเอียดลงทะเบียนสมัครเรียน

1

ตรวจสอบหลักสูตร และค่าใช้จ่าย

หลักสูตร

หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า (RE131)

ค่าลงทะเบียน


รวมเป็นเงินสุทธิ   8,560 บาท

หมายเหตุ

- นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
- ในกรณีฉุกเฉิน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ภายใน 5 วัน ก่อนวันอบรม

โอนเงินค่าลงทะเบียนตามยอดสุทธิ

โปรดโอนเงินไปยังบัญชี โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-45091-93-8

หรือ

กรอกแบบฟอร์ม และส่งหลักฐานการโอนเงิน

สามารถนำส่งผ่าน E-Mail: info@trebs.ac.th หรือ LineID: @trebs และโทรสาร 0.2295.1154

1. รุ่น-วันที่เข้าเรียน
สถานที่เข้าฟัง
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
2. ข้อมูลผู้สมัครเรียน
อาชีพ

ผู้เข้าอบรมมีสิทธิสมัครสอบได้ถึง 2 หน่วยงาน (ตามความสมัครใจ)


3. ท่านรู้จักเราผ่านช่องทางใด
4. ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
 
ยืนยัน:  1785 => กรุณากรอก:  (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ติดต่อเรา
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

 

โทรศัพท์   02 295 2294
แฟกซ์      02 295 1154
Email      info@trebs.ac.th