Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ดร. ริชาร์ด หวอด
International CAMA Expert Toledo, Ohio, USA
ดร.ริชาร์ด หวอด ทำงานด้านการสร้างแบบจำลองทางสถิติเพื่อการประเมินค่าทรัพย์สิน หรือ Computer assisted mass appraisal (CAMA) มาตั้งแต่ปี 2519 หรือมากกว่า 30 ปี ได้ทำงานในนครใหญ่ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเป็นวิทยากรให้กับสถาบันภาษีทรัพย์สินนานาชาติ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย การสอน CAMA ของ ดร.หวอด สอนตั้งแต่ปี 2527 ทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย ลิทัวเนีย บราซิล อาฟริกาใต้ และประเทศไทย ท่านยังทำงานการปฏิรูประบบภาษีทรัพย์สินทั้งในรัสเซีย มอลโดวา โปแลนด์ ยูกันดา เคนยา และอาฟริกาใต้ โดยการสนับสนุนของธนาคารโลก และองค์กรช่วยเหลือนานาชาติของสหรัฐ ท่านได้เขียนเอกสารวิชาการหลายรายการ เช่น การวิเคราะห์กลุ่มสัมพันธ์ (Cluster analysis) กับระบบสารสนเทศ, การจัดกลุ่มวิเคราะห์ทำเลในหลายพื้นที่ กรณีศึกษาการใช้ CAMA ในพื้นที่ต่างๆ, การวิเคราะห์พหุคูณถดถอยแบบไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และฐานข้อมูลเพื่อการประเมินค่าทรัพย์สิน และอื่นๆ อีกหลายรายการในตลอดระยะ 30 กว่าปีที่ผ่านมา