Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

สัมมนา: วางแผนภาคปฎิบัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศปี 2563

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

เจาะลึกหลักการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครบถ้วน หลักทฤษฎี หลักปฏิบัติ แนวโน้มภาษี ผลกระทบ บวก-ลบ ไขประเด็นข้อสงสัยโดยผู้รู้จริง  

 • ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี (ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด) / หลักเกณฑ์กรณีที่อยู่ในบังคับ
 • ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น (๑๓ รายการ)
 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่ใครบ้าง
 • ฐานภาษี
 • อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การลดและการยกเว้นภาษี
 • ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การประเมินภาษี
 • การชำระภาษี
 • การเร่งรัดภาษีค้างชำระ
 • การอุทธรณ์ภาษี กรณีผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมิน
 • การดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด
 • การให้ประชาชนตรวจสอบแก้ไข
 • การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และเงินเพิ่ม (ในส่วนที่ค้างชำระของปีเก่า/ตกสำรวจ)

2,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

อ. จุมพล สมุทรวินิจพันธุ์
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ. ธนกฤต ฉัตราภรณ์
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีท้องถิ่นและรายได้อื่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ