Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

สัมมนา: กลยุทธ์การคิดค่าเช่าที่ดิน-อาคาร

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เวลา - สถานที่
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08:30 - 17:00 น.
รายละเอียด

ในปัจจุบันมีการขอเช่าและให้เช่าที่ดิน-อาคารและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในระยะสั่น 1-3 ปี  ระยะยาวตั้งแต่ 5, 10, 15, 20, 30, 50 หรือ 99 ปีกันแพร่หลายมากขึ้น  เราจะกำหนดค่าเช่าอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ ไม่เสียรู้ และเหมาะสมที่จะดึงดูดให้มีผู้มาเช่าได้


รายละเอียด

กลยุทธการคิดคาเช่าที่ดิน-อาคารเพื่อใช้ที่ดินอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด Hightest & Best Used
•    หลักการกำหนดค่าเช่าค่าเซ้ง
•    หลักการกำหนดอัตราผลตอบแทนในการให้เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
•    กรณีศึกษาการคิดค่าเช่าที่ดินเปล่า
      > เพื่อการเกษตรกรรม
      >เพื่อทำสถานีบริการน้ำมัน
      >เพื่อทำศูนย์การค้า  อาคารสำนักงาน โรงแรม
      > เพื่อทำตลาดสด   ที่จอดรถ
•    ประโยชน์ด้านภาษีในการให้เช่าแต่ละประเภท
•    ปัญหาและข้อควรระวังในการปล่อยเช่าที่ดินและอาคาร

**** ผู้เข้าอบรมสามารถนำกรณีศึกษาการเช่าของตนเองหรือของครอบครัว มาใช้ประกอบการศึกษาหาแนวทางการให้เช่า เพื่อเพิ่มพูนประโยชน์ในการให้เช่าจริงให้คุ้มค่าการอบรมอย่างแท้จริง (โปรดส่งล่วงหน้า)

กำหนดการ
08:30 เปิดการสัมมนา
08:45 กลยุทธ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบรู้
09:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
10:00 แนวคิด-แนวทางการคิดค่าเช่าที่ดินเปล่า-อาคารที่สมเหตุผล
11:00 ปัญหาและข้อควรระวังในการปล่อยเช่าที่ดินและอาคาร
12:00 พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 กรณีศึกษาการคิดค่าเช่าที่ดินเปล่าเพื่อการเกษตรกรรม
13:45 กรณีศึกษาการคิดค่าเช่าที่ดินเปล่าเพื่อการทำสถานีบริการน้ำมัน
14:00 กรณีศึกษาการคิดค่าเช่าที่ดินเปล่า/อาคารเพื่อทำศูนย์การค้า
14:30 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
14:45 Workshop การคิดค่าเช่าจากกรณีศึกษาของผู้เข้าร่วมสัมมนา
17:00 สรุปและปิดการสัมมนา

วิทยากร
ดร.โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI Thai)
ประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผู้แทน Int'l Assoc of Assessing Officers
กรรมการ ASEAN Real Estate Network Alliance
ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ค่าเช่าและตั้งราคาค่าเช่าที่ดินและอาคารทุกประเภท ซึ่งมีประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

จัดโดย  บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

 

 

5,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. ทิวา นาครัตน์
ผู้อำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการผู้จัดการ บจก.สยาม อิมพีเรียล แอพเพรสซัล
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ