Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

สัมมนา: กลยุทธ์การคิดค่าเช่าที่ดิน-อาคาร

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต (คลิกแผนที่การเดินทาง)

รายละเอียด

ในปัจจุบันมีการขอเช่าและให้เช่าที่ดิน-อาคารและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในระยะสั่น 1-3 ปี  ระยะยาวตั้งแต่ 5, 10, 15, 20, 30, 50 หรือ 99 ปีกันแพร่หลายมากขึ้น  เราจะกำหนดค่าเช่าอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ ไม่เสียรู้ และเหมาะสมที่จะดึงดูดให้มีผู้มาเช่าได้


รายละเอียด

กลยุทธ์การคิดค่าเช่าที่ดิน-อาคารเพื่อใช้ที่ดินอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด Hightest & Best Used
•    หลักการกำหนดค่าเช่าค่าเซ้ง
•    หลักการกำหนดอัตราผลตอบแทนในการให้เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
•    กรณีศึกษาการคิดค่าเช่าที่ดินเปล่า
      > เพื่อการเกษตรกรรม
      >เพื่อทำสถานีบริการน้ำมัน
      >เพื่อทำศูนย์การค้า  อาคารสำนักงาน โรงแรม
      > เพื่อทำตลาดสด   ที่จอดรถ
•    ประโยชน์ด้านภาษีในการให้เช่าแต่ละประเภท
•    ปัญหาและข้อควรระวังในการปล่อยเช่าที่ดินและอาคาร

**** ผู้เข้าอบรมสามารถนำกรณีศึกษาการเช่าของตนเองหรือของครอบครัว มาใช้ประกอบการศึกษาหาแนวทางการให้เช่า เพื่อเพิ่มพูนประโยชน์ในการให้เช่าจริงให้คุ้มค่าการอบรมอย่างแท้จริง (โปรดส่งล่วงหน้า)

กำหนดการ
08:30 เปิดการสัมมนา
08:45 กลยุทธ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบรู้
09:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
10:00 แนวคิด-แนวทางการคิดค่าเช่าที่ดินเปล่า-อาคารที่สมเหตุผล
11:00 การบริหารประโยชน์ทางด้านภาษีในการปล่อยเช่าอสังหาฯแต่ละประเภท
12:00 พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 ปัญหาและข้อควรระวังในการปล่อยเช่าที่ดินและอาคาร
14:00 กรณีศึกษาการคิดค่าเช่าที่ดินเปล่าเพื่อการเกษตรกรรม-สถานีบริการน้ำมัน-เพื่อทำศูนย์การค้า
15:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:15 Workshop การคิดค่าเช่าจากกรณีศึกษาของผู้เข้าร่วมสัมมนา
17:00 สรุปและปิดการสัมมนา

วิทยากร
ดร.โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI Thai)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผู้แทน Int'l Assoc of Assessing Officers
กรรมการ ASEAN Real Estate Network Alliance
ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ค่าเช่าและตั้งราคาค่าเช่าที่ดินและอาคารทุกประเภท ซึ่งมีประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

จัดโดย  บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

 

 

5,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. อารียา อนันต์วรรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ทิวา นาครัตน์
ผู้อำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ