Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

การสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI เป็นสถาบันที่เกิดจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือที่รู้จักในนาม “สภาพัฒน์”  สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพให้มีมาตรฐานอาชีพ สามารถกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ  

 ***ผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรเป็นการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
     โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ภายใต้การรับรองของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เลขที่ CB-0143-A สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1-2

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

1. อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1  มีคุณสมบัติดังนี้

 • วุฒิการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการ รับรอง 
 • มีความเข้าใจ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บางครั้งบางคราว (ไม่ใช่เชิงอาชีพ) 
 • มีความเข้าใจในด้านการตรวจสอบทำเล และ จรรยาบรรณอาชีพนายหน้า เบื้องต้น
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาฯ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 6 – 8 ชั่วโมง

2. อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2 มีคุณสมบัติดังนี้

 • วุฒิการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการ รับรอง 
 • มีอายุงานด้านนายหน้า  อายุ  3 เดือน – 1 ปี 
 • มีความเข้าใจในด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม การตรวจสอบทรัพย์และจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ 
 • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

เอกสารในการสมัครดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ใบเป็นลายเซ็นจริง/ สำเนาทะเบียนบ้าน / รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. วุฒิการศึกษา 
 3. หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 4. หลักฐานแสดงอายุงาน (ชั้นที่ 2-3) หากไม่มีหลักฐานนับจากวันที่ออกบัตรสมาชิกสมาคมนายหน้าฯได้
 5. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนการขาย พร้อมสำเนาโฉนด สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย (ชั้นที่ 2-3)

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

 • ชั้น 1 จำนวน 250 บาท และค่าออกใบประกาศ 100 บาทต่างหาก รวมเป็น 350 บาท
 • ชั้น 2 จำนวน 300 บาท และค่าออกใบประกาศ 100 บาทต่างหาก รวมเป็น 400 บาท

​หมายเหตุ

 • ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทย
 • นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาป.ตรี-ป.เอก มีหลักฐานบัตรนักศึกษา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ผู้ที่สอบไม่ผ่าน สามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้งภายใน 90 วัน โดยจ่ายค่าสอบเต็มจำนวนให้กับองค์กรรับรอง
Share via
   

เกณฑ์การวัดสมรรถนะ
อ่านรายละเอียดเกณฑ์การวัดสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI ในระดับที่ 1 - 3

การส่งใบสมัคร
ท่านสามารถส่งใบสมัคร โดยการอัพโหลดเอกสารในปุ่ม "ส่งใบสมัคร" ด้านล่าง หรือ
ส่งอีเมลล์ info@trebs.ac.th
โทรสาร   02-2951154
โทรศัพท์  02-2952294 ต่อ 102

ส่งใบสมัครได้ที่: info@trebs.ac.th

หลักสูตรแนะนำอื่นๆ