Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ (AP130)

รุ่นที่ 36, วันเสาร์ที่ 10 - อาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ TREBS

รายละเอียด

          การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) เป็นการวิเคราะห์หามูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบของทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ กล่าวคือ ทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ จะมีมูลค่าเท่าใด ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินนั้น อาทิเช่น โรงแรม รีสอร์ท อะพาร์ตเม้นต์ สำนักงาน วิธีนี้ช่วยผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน และเจ้าของทรัพย์สินได้ทราบมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ เพื่อเป็นตัวกำหนดการลงทุน ร่วมทุน ปล่อยสินเชื่อได้อย่างชัดเจน ตามหลักทฤษฎี หลักการ ขั้นตอนวิธีการรายได้: Direct Capitalization/Discounted Cash Flow การตั้งสมมติฐานรายได้-รายจ่าย อัตราการเติบโตของรายได้รายจ่าย อัตราว่างสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ การหา Capitalization Rate/Discount Rate การทำ Cash Flow Projection การหา Terminal Value ฯลฯ

 

กรณีศึกษา: 

ข้อมูลอุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่ผู้ประเมินควรรู้จากผู้ประกอบการมืออาชีพ/กรณีตัวอย่างการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการรายได้พร้อมฝึกปฏิบัติ

 1. โรงแรม รีสอร์ท: ประเภทและการจัดระดับโรงแรม กลุ่มลูกค้า อัตราค่าห้องพัก ส่วนลด ช่องทางการขาย 
  Operating Ratio (Average Room Rate/Yield Per Room/Percentage of Occupancy/Proportion of Expenses To Revenue) Project Cost Per Room ฯลฯ
 2. อะพาร์ตเมนต์/เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์: กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ มินิโตเกียว ดอลล่าร์โซน โซนสาทร เลียบแม่น้ำ พหลโยธิน อัตราค่าห้องพัก อัตราการเข้าพัก อัตราผลตอบแทน ฯลฯ
 3. การประเมินอาคารสำนักงาน: การจัดเกรดอาคารสำนักงาน รูปแบบการเช่ารูปแบบสัญญาเช่าแหล่งข้อมูล ค่าเช่าอัตราว่าง 
  การบริหารอาคารสำนักงาน ค่าเช่าต่อต้นทุนค่าก่อสร้าง ฯลฯ

ภาคทฤษฎี: 

 • ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทและข้อมูลอุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่ผู้ประเมินควรรู้ จากผู้ประกอบการมืออาชีพของจริง
 • ทฤษฎี หลักการ ขั้นตอน วิธีการประเมินด้วยวิธีการรายได้ หลักการวิธีการ Direct Capitalization/ Discounted Cash Flow 
  การตั้งสมมติฐานรายได้ สมมติฐานรายจ่าย อัตราการเติบโตของรายได้ รายจ่าย อัตราว่าง สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 
  การหา Capitalization Rate/Discount Rate การทำ Cash Flow Projection การหา Terminal Value ฯลฯ

ภาคปฏิบัติ: 

 • ศึกษากรณีตัวอย่างการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการรายได้ 
  กรณีตัวอย่าง 1 – การประเมินโรงแรม รีสอร์ท 
  กรณีตัวอย่าง 2 – การประเมินอาคารสำนักงาน 
  กรณีตัวอย่าง 3 – การประเมินอะพาร์ตเมนต์
 • การฝึกปฏิบัติ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการรายได้ ให้แต่ละคนฝึกทำการประเมินภาคปฏิบัติโดยมีโจทย์และให้แสดงวิธีคำนวณโดยใช้ worksheet โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินอาวุโส คอยแนะนำ

ทำการประเมินทั้ง 3 ประเภททรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรม Excel (มีผู้ประเมินอาวุโส คอยแนะนำ) ซักถามถามเกี่ยวกับข้อมูลอุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่ผู้ประเมินควรรู้จากผู้ประกอบการจริงเช่นเซอร์วิสอพาร์ตเม้นต์ อาคารสำนักงาน และโรงแรม

** หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น
** ผู้บรรยายรุ่นนี้กำลังอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ

การนับชัวโมงบัญชี​

คลิกดูรูปภาพใหญ่


[Tag] : การประเมินมูลค่า , การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ , ประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ , Income Approach , วิเคราะห์หามูลค่าทรัพย์สิน , ประเมินโรงแรม , ประเมินรีสอร์ท  , ประเมินอาคารสำนักงาน  , ประเมินอะพาร์ตเมนต์

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
น.ส.สุมาลี จิตบรรจง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
บรรยายให้เข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้และทีมงานดูแลดีมากค่ะ เพื่อนๆร่วมรุ่นเป็นกันเองดีค่ะ
น.ส.ภัทราภรณ์ เกิดกาญจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 33
อาจารย์เป็นกันเอง ให้ผู้เรียนสามารถถามได้ตลอด บรรยากาศในการเรียนดี ผู้ร่วมเรียนในคลาสเป็นกันเอง
น.ส.วาสินี ม้ามณี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
สนุกดีค่ะ ประทับใจ ข้อมูลที่ได้รรับจากการอบรมมีประโยชน์ ต่อการประเมินจริงและเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

 • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. ฉันทวิทย์ เทียมรัตนานนท์
ผู้ประกอบการอะพาร์ตเมนต์ และสำนักกฎหมายทักษะคดี
อ. ชรัณ จินตานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินทั่วไป 1 เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด
อ. ธนินทร์ นนนที
ที่ปรึกษาการบริหารโรงแรมและเปิดโรงแรมใหม่ / กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็มเค
อ. ธนินท์รัฐ ภักดีภิญโญ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
อ. ริษิณี สาริกบุตร
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บจก. ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์ ประเทศไทย
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร , เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ