Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

          การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) เป็นการวิเคราะห์หามูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบของทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ กล่าวคือ ทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ จะมีมูลค่าเท่าใด ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินนั้น อาทิเช่น โรงแรม รีสอร์ท อะพาร์ตเม้นต์ สำนักงาน วิธีนี้ช่วยผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน และเจ้าของทรัพย์สินได้ทราบมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ เพื่อเป็นตัวกำหนดการลงทุน ร่วมทุน ปล่อยสินเชื่อได้อย่างชัดเจน ตามหลักทฤษฎี หลักการ ขั้นตอนวิธีการรายได้: Direct Capitalization/Discounted Cash Flow การตั้งสมมติฐานรายได้-รายจ่าย อัตราการเติบโตของรายได้รายจ่าย อัตราว่างสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ การหา Capitalization Rate/Discount Rate การทำ Cash Flow Projection การหา Terminal Value ฯลฯ

 

กรณีศึกษา: 

ข้อมูลอุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่ผู้ประเมินควรรู้จากผู้ประกอบการมืออาชีพ/กรณีตัวอย่างการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการรายได้พร้อมฝึกปฏิบัติ

 1. โรงแรม รีสอร์ท: ประเภทและการจัดระดับโรงแรม กลุ่มลูกค้า อัตราค่าห้องพัก ส่วนลด ช่องทางการขาย 
  Operating Ratio (Average Room Rate/Yield Per Room/Percentage of Occupancy/Proportion of Expenses To Revenue) Project Cost Per Room ฯลฯ
 2. อะพาร์ตเมนต์/เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์: กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ มินิโตเกียว ดอลล่าร์โซน โซนสาทร เลียบแม่น้ำ พหลโยธิน อัตราค่าห้องพัก อัตราการเข้าพัก อัตราผลตอบแทน ฯลฯ
 3. การประเมินอาคารสำนักงาน: การจัดเกรดอาคารสำนักงาน รูปแบบการเช่ารูปแบบสัญญาเช่าแหล่งข้อมูล ค่าเช่าอัตราว่าง 
  การบริหารอาคารสำนักงาน ค่าเช่าต่อต้นทุนค่าก่อสร้าง ฯลฯ

ภาคทฤษฎี: 

 • ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทและข้อมูลอุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่ผู้ประเมินควรรู้ จากผู้ประกอบการมืออาชีพของจริง
 • ทฤษฎี หลักการ ขั้นตอน วิธีการประเมินด้วยวิธีการรายได้ หลักการวิธีการ Direct Capitalization/ Discounted Cash Flow 
  การตั้งสมมติฐานรายได้ สมมติฐานรายจ่าย อัตราการเติบโตของรายได้ รายจ่าย อัตราว่าง สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 
  การหา Capitalization Rate/Discount Rate การทำ Cash Flow Projection การหา Terminal Value ฯลฯ

ภาคปฏิบัติ: 

 • ศึกษากรณีตัวอย่างการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการรายได้ 
  กรณีตัวอย่าง 1 – การประเมินโรงแรม รีสอร์ท 
  กรณีตัวอย่าง 2 – การประเมินอาคารสำนักงาน 
  กรณีตัวอย่าง 3 – การประเมินอะพาร์ตเมนต์
 • การฝึกปฏิบัติ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการรายได้ ให้แต่ละคนฝึกทำการประเมินภาคปฏิบัติโดยมีโจทย์และให้แสดงวิธีคำนวณโดยใช้ worksheet โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินอาวุโส คอยแนะนำ

ทำการประเมินทั้ง 3 ประเภททรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรม Excel (มีผู้ประเมินอาวุโส คอยแนะนำ) ซักถามถามเกี่ยวกับข้อมูลอุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่ผู้ประเมินควรรู้จากผู้ประกอบการจริงเช่นเซอร์วิสอพาร์ตเม้นต์ อาคารสำนักงาน และโรงแรม

** หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น
** ผู้บรรยายรุ่นนี้กำลังอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ

การนับชัวโมงบัญชี​

คลิกดูรูปภาพใหญ่

 

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**


[Tag] : การประเมินมูลค่า , การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ , ประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ , Income Approach , วิเคราะห์หามูลค่าทรัพย์สิน , ประเมินโรงแรม , ประเมินรีสอร์ท  , ประเมินอาคารสำนักงาน  , ประเมินอะพาร์ตเมนต์

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
น.ส.สุมาลี จิตบรรจง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
บรรยายให้เข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้และทีมงานดูแลดีมากค่ะ เพื่อนๆร่วมรุ่นเป็นกันเองดีค่ะ
น.ส.ภัทราภรณ์ เกิดกาญจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 33
อาจารย์เป็นกันเอง ให้ผู้เรียนสามารถถามได้ตลอด บรรยากาศในการเรียนดี ผู้ร่วมเรียนในคลาสเป็นกันเอง
น.ส.วาสินี ม้ามณี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
สนุกดีค่ะ ประทับใจ ข้อมูลที่ได้รรับจากการอบรมมีประโยชน์ ต่อการประเมินจริงและเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

12,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

 • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

ผู้บรรยาย

อ. ฉันทวิทย์ เทียมรัตนานนท์
ผู้ประกอบการอะพาร์ตเมนต์ และสำนักกฏหมายทักษะคดี
อ. ชรัณ จินตานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินทั่วไป 1 เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด
อ. ธนินทร์ นนนที
กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็มเค
อ. ริษิณี สาริกบุตร
Head of Business Analytics, Asset World Corperation (AWC)
คุณ สรรพงษ์ ชื่นโรจน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรีซี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร , เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ