Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

กฎกระทรวงโรงแรม เทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ !!

เจาะลึกการบริหารโรงแรมขนาดกลางและเล็ก ครอบคลุมการวิเคราะห์ทำเล ทำการตลาด คำนวณผลตอบแทน

ดูงาน 6 วัน ทฤษฏี 2 วัน !! ออก Work Shop ลงพื้นที่จริงฟังคำแนะนำจากเจ้าของโรงแรม

รายละเอียด :

 • ​การพัฒนาโรงแรมและอาคารใช้สอยแบบผสมผสาน (Mixed Use Building)
 • ทำการตลาดอย่างไร ให้มียอดเต็มทุกห้อง
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม
 • วิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสมกับโรงแรมแต่ละประเภท
 • คำนวณจุดคุ้มทุน/ผลตอบแทน ในการทำโรงแรม
 • การประเมินมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขาย
 • ออกแบบตกแต่งและการบริการ
 • กระบวนการ Startup ธุรกิจโรงแรม
 • กฎหมายโรงแรม การขอใบอนุญาตโรงแรม อัตราภาษีธุรกิจโรงแรม
 • การบริหารจัดการโรงแรม ควบคุมต้นทุนและเทคนิคการตลาด
 • Key Success ธุรกิจโรงแรม การวางระบบโรงแรม
 • กรณีศึกษาการออกแบบก่อสร้างโรงแรมแบบประหยัดต้นทุน
 • ข้อมูลพื้นฐานในธุรกิจโรงแรม
 • การพิจารณาอัตราค่าเช่า วิเคราะห์ผลตอบแทน
 • การพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน
 • เทคนิคการกู้เพื่อพัฒนาโรงแรม

67,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ