Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

RE142: การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด

รุ่นที่ 28, วันศุกร์ที่ 14 - เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30-17:00 น.

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 28, วันศุกร์ที่ 14 - เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
เวลา 08:30-17:00 น.
รายละเอียด

 พ.ร.บ. จัดสรรคที่ดินฉบับใหม่ และการโอนสาธารณูปโภค "เรียนรู้พรบ.จัดสรรที่ดินฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุดที่นักพัฒนาที่ดินต้องรู้"

​หัวข้อการอบรม:

 • การกำหนดอัตราเงินกองกลางกับข้อกำหนดกฎหมาย
 • การคำนวณจำนวนเงินกองทุน
 • นักพัฒนาที่ดินกับสถานะในการทำสัญญาเก็บเงินกองทุนนิติบุคคล
 • การออกเอกสารรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองกลาง
 • การบริหารกองทุน
 • กองทุนมีกี่ประเภท
 • การกำหนดอัตราส่วนกลาง / อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
 • การตั้งกองทุนนิติบุคคล / การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านจัดสรร
 • การจัดทำงบประมาณในการบริหาร
 • การกำหนดอัตราส่วนกลาง การกำกับและเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • ข้อกฎหมายกับการโอนทรัพย์สินเป็นส่วนกลาง
 • ทรัพย์สินใดบ้างที่ควรโอนเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ประโยชน์ของการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง
 • การดูแลรักษาสภาพทรัพย์ก่อนการโอน
 • สาธารณูปโภค-การบริหารสาธารณะกับการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง
 • ระเบียบข้อกฎหมายด้านงานบริหารงานนิติบุคคล ที่นักพัฒนาที่ดินควรรู้
 • พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรฐานต่าง ๆ
 • การบริหารจัดการ
 • บ้านกับการค้ำประกันโครงสร้าง และการค้ำประกันส่วนประกอบ
 • การบริหารงานนิติบุคคลกับการบริหารหลังการขาย
 • ระบบสาธารณูปโภค
 • นิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อปฏิบัติในการพักอาศัย สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
 • บทกำหนดโทษการต่อเติม ตกแต่ง การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
 • ปัญหาและอุปสรรค กรณีศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคลและแนวทางแก้ไข
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณนิรัตน์ เจะสา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
อาจารย์แต่ละท่านสอนเนื้อหาและการยกตัวอย่างดีเข้าใจง่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
คุณณิชาดา ภัทรธนจิระกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
การบริการเป็นกันเองมากค่ะ วิทยากรบรรยายเนื้อหาน่าสนใจ รายละเอียดเป็นประโยชน์ไปเป็นความรู้ในการทำงานได้อย่างดี
คุณธนัญชกร คงร่ม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
เนื้อหาที่ใช้ให้ความรู้ได้เยอะและเอาไปประยุกต์ใช้ได้ ได้รู้จักบุคคลที่มีความรู้ผู้เชียวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

 • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)
อ. นันทิยา ทองยิ่งสกุล
อดีตผู้อำนวยการส่วนอาคารชุด สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการอำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บจก.เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินฯ
อ. สุชาติ ดอกไม้เพ็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จ.ปทุมธานี
อ. อดิศร หวังศิริ
รองกรรมการผู้จัดการ บจก. เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์
อ. อนันต์ ปิยะตันติ
ที่ปรึกษา บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ