ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติการสมัครสมาชิกสมาคมนายหน้า จำนวนคนอ่าน 189

หน้าแรก  ข่าวอสังหาฯ วันนี้
updated: 2016-02-19 เวลา 14:31 น.
โดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติการสมัครสมาชิกสมาคม
สมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา (นายหน้าอิสระ)                         

  1. ผู้สมัครสมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา ต้องกรอกใบสมัครสมาชิก  และใบสมัครสอบ พร้อมชำระค่าบำรุงสมาคมฯ 1,000 บาท ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท  และค่าสายคล้องคอ 100 บาท  และค่าสมัครสอบ 200 บาท รวมทั้งหมด  2,100 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

  2. สมาคมฯ ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

  3. ผู้สมัครสมาชิกวิสามัญที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมหรือไม่มีใบรับรองผ่านการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมจากสถาบันอบรมที่สมาคมฯ ให้การรับรอง

  4. ผู้สมัครที่ผ่านการอบรมแล้ว สมาคมฯ จะนำเรื่องการสมัครเข้าที่ประชุมเพื่อการอนุมัติการเป็นสมาชิกและผู้มีสิทธิสอบ พร้อมกับเชิญผู้สมัครเข้าประชุมเพื่อการแนะนำตัวต่อคณะกรรมการสมาคมฯ ในคราวเดียวกัน

  5. ผู้สมัครสมาชิกหากผ่านการอนุมัติผู้มีสิทธิสอบ ทางสมาคมฯ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  6. สมาชิกวิสามัญที่ผ่านการอนุมัติผู้มีสิทธิสอบแล้ว จะต้องเข้ารับการสอบที่จัดโดยสมาคมฯ

  7. ผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบ ทางสมาคมฯ จะส่งผลการสอบให้ทราบพร้อมทั้งจดหมายยืนยันการเป็นสมาชิกโดย

  8. สมาคมฯ จัดทำบัตรสมาชิกวิสามัญให้แก่ผู้สมัครพร้อมกับจัดส่งหนังสือข้อบังคับสมาคมฯ ให้สมาชิก

**หมายเหตุ : สมาคมฯ รับชำระเงินโดยออกใบเสร็จรับเงิน หากไม่ผ่านการสมัครสมาชิกทางสมาคมฯ ไม่คืนเงินทุกกรณี  และหากสอบไม่ผ่าน ต้องมาสอบซ่อมใหม่จนกว่าจะผ่าน โดยชำระค่าสอบซ่อม  200 บาท

***สถานบันอบรมที่สมาคมนายหน้าฯ รับรอง

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย การอบรมหลักสูตร: RE 131 นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)


*** สำหรับสมาชิกสามัญนิติบุคคล เท่านั้น 

ตัวอย่าง  การจดวัตถุประสงค์หลักการเป็นนายหน้าฯ  ที่ถูกต้อง คือ

- ประกอบธุรกิจตัวแทนและนายหน้าซื้อขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ 
.....................................................................................................................................

หมายเหตุ : ตัวอย่างนี้ ใช้ในใบสมัครสมาชิกสามัญนิติบุคคล ในหมวด

สำเนาเอกสารการสมัครสมาชิกมาพร้อมกันนี้  (เซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ)

1.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)      
2. สำเนาบัตรประชาชน    
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน

4. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท ,สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน  และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่น )

5.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ แนบท้ายหนังสือวัตถุประสงค์หลักการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

(โดยระบุ ประกอบธุรกิจตัวแทนและนายหน้าซื้อขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ )  และหนังสือรับรองฯ  ไม่เกิน 6 เดือน

6.  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ    
7. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น     
8.  ภพ. 20
9. ภพ.01 
10. แผนที่ และรูปถ่าย บจก./หจก. 

ข่าว/บทความล่าสุด
(พบ 88 รายการ)
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120