อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า
กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
อุปนายกก่อตั้ง สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเกต จำกัด

อ.พรเทพ เริ่มเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นตัวแทนนายหน้า ตั้งแต่ปีพ.ศ.2530 ด้วยประสบการณ์อย่างโชกโชนในการเป็นตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จึงได้เป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย และดำรงตำแหน่งอุปนายกก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ในที่สุดท่านได้เขยิบจากการเป็นตัวแทนนายหน้าเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โดยพัฒนาอาคารสูง คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ในปี 2535 ปัจจุบันท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเกต จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารออมนิทาวเวอร์ ซินเกท สวีท.

อาจารย์พรเทพ ศรีนฤล้า สำเร็จการศึกษาBBAด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัย Western Pacific ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับประกาศนียบัตรการตลาดจาก GIBA (ศศินทร์)และยังสำเร็จการศึกษาMINI-MBAจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านเคยเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)ระหว่างปีพ.ศ.2527 ถึง พ.ศ.2539 รวมระยะเวลา 12 ปี หรือเวลาการสอน 24 เทอมติดต่อกัน ท่านยังเป็นผู้บรรยายให้กับ โรงเรียนอสังหาริมทรัพย์ไทย  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และเป็นกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553