RE141 TREBS www.trebs.ac.th Tel.0.2295.2294
Thai Real Estate Business School
การสร้างมูลค่าเพิ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 6

Asset Management เป็นหลักการวิเคราะห์การลงทุนอสังหาฯ ตามเกณฑ์ความสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด (highest and best uses) ด้วยการเน้นยก กรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากค่าเช่าหรือราคาใหม่ก่อนและหลัง การปรับปรุงอาคาร การซื้ออาคารเก่ามาปรับปรุงใหม่การเปลี่ยนแปลงการใช้ สอยอาคารจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาตรวจสอบสภาพ-สิ่งแวดล้อม การคำนวณหาต้นทุนโครงการรวม เพื่อกำหนดราคาซื้อ-ขายโครงการเบื้องต้นด้วยตนเอง ตัวอย่างการสำรวจและการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ทางการตลาด

ตัวอย่างโครงการขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารและจัดการอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างโครงการศูนย์การค้าทีสามารถแก้ปัญหาการขายพื้นที่และการบริหาร
* ตัวอย่างอาคารหรือโครงการที่ขาดความเป็นไปได้ทางการตลาด ระดมสมองแนวทางการบริหารทรัพย์สินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ

ผู้ผ่านการอบรมสามารถสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าอสังหาฯได้

ค่าลงทะเบียนท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)
หัวข้อการอบรม
 • การวิเคราะห์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์:
  การลงทุนตามประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด (highest and best uses) การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน IRR, NPV การเงินเบื้องต้นสำหรับการลงทุน การวิเคราะห์ความคุ้มทุนและผลตอบ
 • การดัดแปลงอาคารเก่าและการปรับปรุงอาคารสร้างค้าง:
  ข้อกฎหมายการซื้ออาคารเก่ามาปรับปรุงใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงการใช้สอยอาคารจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออาคารที่สร้างค้างเพื่อมาสร้างต่อให้แล้วเสร็จ
 • การจัดทำแผนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์:
  วัฏจักรของโครงการ ขั้นตอนและกระบวนการของการพัฒนาโครงการ การจัดทำแผนของโครงการ
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของโครงการ
 • การบริหารงานก่อสร้างอาคาร:
  ลักษณะสำคัญของอาคารประเภทต่าง ๆ การควบคุมต้นทุน ระยะเวลา คุณภาพและความปลอดภัยในการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการก่อสร้างและการตรวจงานก่อสร้าง
 • ตลาดอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์:
  สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและระดับราคาที่ขายดีล่าสุด
  ธรรมชาติของอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะพิเศษของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการสร้างรายได้ (Income Producing Properties)
 • ระบบอาคารและการจัดการอย่างมีประสิทธิผล:
  งานระบบต่าง ๆ ภายในอาคารที่นักลงทุน-เจ้าของทรัพย์สินควรทราบ แผนการจัดการ-ซ่อมแซมงานระบบอาคารอย่างมีประสิทธิผล แนวคิดการปรับปรุงสภาพกายภาพของอาคารเพื่อเพิ่มมูลค่า
 • การดัดแปลงอาคารเก่าและการปรับปรุงอาคารสร้างค้าง:
  การวิเคราะห์ การการสำรวจและการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ทางการตลาด
  การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากค่าเช่าหรือราคาใหม่ก่อนและหลังการปรับปรุงอาคาร
 • การว่าจ้างบริการบริหารอาคารและงานระบบ:
  การว่าจ้างวิสาหกิจภายนอก (Outsource) ในการจัดหาบริการการบริหารทรัพย์สิน-อาคาร เช่น
  ระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และงานระบบต่าง ๆ เป็นต้น
 • การวางระบบบัญชีทรัพย์สิน:
  ความสำคัญและประโยชน์ของการวางระบบบัญชีที่ถูกต้อง การควบคุมภายในด้วยระบบบัญชี การวางระบบบัญชีด้านทรัพย์สิน เงินสดและลูกหนี้การค้า
 • การวางแผนภาษีทรัพย์สิน:
  ภาระภาษีของผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีโรงเรือน และการเตรียมการเพื่อรอรับการมาตรวจภาษีของเจ้าหน้าที่
 • ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์:
  สัญญาเช่าระยะสั้นและระยะยาว สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน ขั้นตอนการจำหน่ายทรัพย์สิน
  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 • กลยุทธ์การเช่าซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์:
  การเลือกแนวทางการการให้เช่าหรือการขายทรัพย์สิน แนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อการซื้อ-ขาย-เช่าทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ
 • ไปดูงานนอกสถานที่:
 • กรณีตัวอย่างการจัดการอาคารสร้างค้าง:
  ทั้งนี้อาจเป็นอาคารหรือโครงการที่ขาดความเป็นไปได้ทางการตลาดและการเงิน
  ระดมสมองแนวทางการบริหารทรัพย์สินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าตามที่เห็นสมควร
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

ใบลงทะเบียน
Registration Form

ผู้เข้าร่วมการอบรม * กรุณากรอกข้อมูล
1. ชื่อ-นามสกุล: *
ตำแหน่ง: *
2. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน: *
ที่อยู่: *
 
ชื่อผู้ประสานงาน:
โทรศัพท์: * ต่อ:  มือถือ:
โทรสาร:
อีเมล์: *
ค่าลงทะเบียน
  ราคาปกติ 13,000 บาท
  (รวมเอกสาร อาหาร เครื่องดื่ม - เครื่องเคียงระหว่างวันทั้งสี่วัน)
  (ท่านที่ต้องการที่พักในระหว่างอบรม โปรดแจ้งเพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้า) 
หมายเหตุ: ยังไม่รวม Vat 7%
  * ศิษย์เก่าลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่จ่ายเงินก่อนงาน 2 สัปดาห์)
* บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนหลักสูตรเดียวกันพร้อมกัน ตั้งแต่ท่านที่ 2 เป็นต้นไป ลด 10%
  กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
รวมค่าลงทะเบียน บาท รวม VAT7% แล้ว
จัดส่งโดย: โปรดโอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- เลขที่บัญชี 048-1-09720-7
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-3-26356-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-45091-93-8
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โทรสาร 0.2295.1154 โทรศัพท์ 0.2295.2294

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย
Thai Appraisal Foundation Agency for Real Estate Affairs
2017 Copyright © by trebs.ac.th .All Rights Reserved.