รุ่นที่ 21
 
Marketing Intelligent
หลักสูตรศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดโครงการอสังหาฯ

Market Feasibility Study
ที่ปรับปรุงใหม่เข้มข้นยิ่งขึ้นพร้อมพูลด้วยทฤษฎี-หลักการ–แนวทาง–ตัวอย่าง-การทดลองปฏิบัติ หลักสูตรมุ่งเน้นให้ นักการ ตลาดอสังหาฯ สามารถหยิบใช้ข้อมูลในแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างมีนัยสัมพันธ์ โดยเข้าใจความสมบูรณ์ และการยอมรับได้ของ การนำข้อมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจรวมทั้งอบรมขบวนการสำรวจ-วิจัยเพื่อการหาข้อมูลเอง ในสถานการณ์ต่างๆ
 
แนวทางการอบรม: 
การออกแบบงานสำรวจแต่ละประเภท-หลักการ วิธีดำเนินการ-แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล-แนวคิดในการวิเคราะห์ความต้องการของสินค้า /
การอ่านตีความตัวเลข / การวิเคราะห์ตัวเลขด้วยโปรแกรม SPSS การอ่านค่า / หลักทางสถิติ ทฤษฎีวัดค่า-การแจกแจงค่า-
ทฤษฎีการวิเคราะห์ ข้อมูล-การกระจายความน่าจะเป็น / การ ปรับใช้ข้อมูลปฐมภูมิ / การวิเคราะห์ความแปรปรวน การแปลงข้อมูล / ระบบการตลาดและพฤติกรรม ผู้บริโภค / แนว ทางการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง พร้อมกรณีศึกษา การวิเคราะห์อสังหาฯในเมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยว
ในทำเลเด่น-ทำเลปกติ การสำรวจพฤติกรรมผู้ซื้อ ที่อยู่อาศัย–อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ / แบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำกรณีศึกษาตามโจทย์-อภิปราย- ชี้แนะกรณีศึกษา / ประสบการณ์จากผู้นำในวงการในการนำข้อมูลจากการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
หัวข้ออบรม: 
 • การวิเคราะห์และการตีความข้อมูลระดับมหภาค
  การอ่านภาพรวมและแนวทางการวิเคราะห์ ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  การตีความข้อมูลจากผลการสำรวจและแจกแจงวิธีการสำรวจและแนวทางการวิเคราะห์
 • แหล่งข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล ข้อมูลกับการชี้วัด การกำหนดดัชนีชี้วัดภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
  แหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งจากภาคปฐมภูมิและภาคทุติยภูมิ ซึ่งเป็นเครื่องชี้ถึงความเป็นไปได้ทาง การตลาดของโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • การออกแบบงานการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท
  การสำรวจตลาดในภาพรวม การสำรวจเฉพาะพื้นที่-เฉพาะสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการ การทดสอบความพึงพอใจ
  ความเป็นไปได้ทางการตลาด การแจงนับการจราจร การสัมภาษณ์คู่แข่ง-ผู้ชำนาญการ
 • ขั้นตอนการทำงานวิจัยอสังหาริมทรัพย์
  กรณีศึกษางานวิจัยอสังหาริมทรัพย์ กระบวนการทำงาน: การหาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการรายงานผลข้อมูล
 • การเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผู้เยี่ยมชม ณ สำนักงานขายโครงการ
  การสำรวจเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในสินค้า ความต้องการจริงของผู้เยี่ยมชมโครงการ ณ สำนักงานขายของโครงการ เพื่อการนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนการขาย การตลาด
 • การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โครงการอสังหาริมทรัพย์
  การลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการวิเคราะห์กับความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้เพื่อการสรุปผลที่ชัดเจน / การเก็บข้อมูล
  จากกลุ่มเป้าหมายทั่วไป กลุ่มเป้าหมายในงานแสดงบ้าน ฯลฯ ความหมายและความแตกต่างของการตีความคำถามคำตอบ
 • กรณีศึกษาการสำรวจรสนิยมเพื่อการออกแบบบ้าน
  การออกแบบบ้านให้ตอบสนองความต้องการสูงสุดในการใช้สอย นักวิจัยควรทำการสำรวจและวิเคราะห์รสนิยมของผู้ซื้อบ้าน ในแนวทางอย่างไรบ้าง
  หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น
12,000
     • ศิษย์เก่าลด 10% (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่จ่ายเงินก่อนงาน 2 สัปดาห์)
     • ท่านที่ต้องการที่พักในระว่างอบรม โปรดแจ้งเพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้า
         หรือดูตัวอย่างห้องพักที่: http://nararam3.hong-pak.com/
 
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120