AP100:อบรมแบบมุ่งหวังสัมฤทธิผลการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 28 
วันจันทร์ที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2545 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย