ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพใน 8 สัปดาห์ รุ่น 7
 
ร่วมถ่ายภาพหมู่
 
เข้าพบ ผอ.กองจำหน่ายทรัพย์สิน
กรมบังคับคดี
และเข้าชมการประมูลทรัพย์สิน
เข้าเยี่ยมชม สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
กรมธนารักษ์

เข้าคารวะ และฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
บทบาทและหน้าที่ของ สมาคม
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
จากท่านเลขาธิการสมาคม

เข้าพบรองปลัดเมืองพัทยา
เพื่อฟังบรรยายสรุปการบริหารงาน
เมืองพัทยา

เข้าพบและฟังบรรยายสรุปจาก
ผู้จัดการนิติบุคคลเคหะชุมชนพัทยา
จ.ชลบุรี
เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานสภาหอการค้า
จ.ชลบุรี
เข้าเยี่ยมชน Rabbit Resort พัทยา
โรงแรมที่เน้นธรรมชาติ และการให้บริการ
เข้าเยี่ยมชมอาคารชุด North Point
ของ บจก.ไรมอนด์แลนด์ พัทยา ซึ่งสูง 51 ชั้น

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย