RE121:
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์(CF) รุ่นที่ 57
วันพุธที่ 19 - เสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 

หลักสูตร  Project Feasibility Study  นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องควรสามารถคำนวณได้เองใน เบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อทราบมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ และศึกษากฎความสามารถสร้างรายได้ของทรัพย์สินเป็นมูลค่าของทรัพย์สิน เพื่อกำหนดมูลค่าที่ควรซื้อของที่ดิน หรือโครงการดังกล่าว การอบรมเป็นการฝึกปฏิบัติจริงด้วยกรณีศึกษาจากตัวอย่างหลากหลายประเภท
อสังหาริมทรัพย์ การกำหนดค่า  I R IRR NPV  และฝึกลงข้อมูลใน  Program Cash Flow  บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการศึกษาปัจจัยสำคัญ ทางการเงินที่เป็นผลต่อมูลค่าที่แตกต่าง ของโครงการแต่ละประเภท

หัวข้อการอบรม:  

 • ภาวการณ์อสังหาริมทรัพย์ กับความจำเป็นในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน: ผลกระทบด้านการกำหนดราคา 
  ระยะเวลาการขายของสินค้าในทำเลประเภทที่แตกต่างกัน
 • ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน: การคิดอัตราผลตอบแทน (Capitalization Rate) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
 • การวิเคราะห์การลงทุน: วิธีคิด Net Present Value (NPV) และ IRRโดยการกำหนดสมมุติฐานต่างๆ และวิเคราะห์ผลตอบแทน 
  ศัพท์ทางการเงิน / สัดส่วน Ratio สำคัญ ๆ / ความหมาย
 • กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel: ที่มาและการใช้สูตรในโปรแกรมเอ็กเซล เพื่อช่วยในการทำงบกระแสเงินสด 
  และการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • แนวคิดการประเมินโครงการทางการเงิน กรณีศึกษาโครงการพาณิชยกรรม – ขาย (Free Hold) และฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา
 • การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะสั้น: บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม
 • การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะยาว: หอพัก อะพาร์ตเม้นต์
 • การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่องบกระแสเงินสดของโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • แกะรอยงบกระแสเงินสด โดยนักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • องค์ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภาวการณ์ปัจจุบัน:
 • การพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินของสถาบันการเงิน: หลักการ/ทฤษฎีการให้สินเชื่อโครงการอสังหาฯ โอกาสด้านแหล่งทุน
  แนวทางการร่วมทุนของสถาบันการเงิน ฯลฯ


หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

 

ดอกเบี้ยกู้พัฒนาโครงการ
อัตราผลตอบแทนโครงการ
ระยะเวลาคืนทุนโครงการ
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
 demand คนซื้อบ้าน
คนซื้อบ้าน

 

LINE ID: @Trebs1 เพิ่มเพื่อน
หรือสแกน QR
ท่านละ24,000 บาท
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120