AP130:
เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ รุ่นที่ 28
วันเสาร์ที่ 24 - อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

ศึกษาขบวนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินจากความสามารถในการสร้างรายได้ของโครงการนี้ช่วยผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน และเจ้าของทรัพย์สินได้ทราบมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ ทั้งนี้สามารถคำนวณได้ทั้งโครงการที่กำลัง วางแผนหรือโครงการที่ดำเนินอยู่แล้วก็ตาม โดยมูลค่าที่คำนวณได้นี้สามารถนำไปกำหนดการลงทุน ร่วมทุน ปล่อยสินเชื่อได้อย่างชัดเจนทฤษฎี หลักการ ขั้นตอนวิธีการรายได้: Direct Capitalization/Discounted Cash Flow การตั้งสมมติฐานรายได้-รายจ่าย อัตราการเติบโตของรายได้รายจ่าย อัตราว่างสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ การหา Capitalization Rate/Discount Rate การทำ Cash Flow Projection การหา Terminal Valueฯลฯ

กรณีศึกษา: 

ข้อมูลอุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่ผู้ประเมินควรรู้จากผู้ประกอบการมืออาชีพ/กรณีตัวอย่างการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการรายได้พร้อมฝึกปฏิบัติ
 1. โรงแรม รีสอร์ท: ประเภทและการจัดระดับโรงแรม กลุ่มลูกค้า อัตราค่าห้องพัก ส่วนลด ช่องทางการขาย 
  Operating Ratio (Average Room Rate/Yield Per Room/Percentage of Occupancy/Proportion of Expenses To Revenue) Project Cost Per Room ฯลฯ
 2. อะพาร์ตเมนต์/เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์: กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ มินิโตเกียว ดอลล่าร์โซน โซนสาทร เลียบแม่น้ำ พหลโยธิน อัตราค่าห้องพัก อัตราการเข้าพัก อัตราผลตอบแทน ฯลฯ
 3. การประเมินอาคารสำนักงาน: การจัดเกรดอาคารสำนักงาน รูปแบบการเช่ารูปแบบสัญญาเช่าแหล่งข้อมูล ค่าเช่าอัตราว่าง 
  การบริหารอาคารสำนักงาน ค่าเช่าต่อต้นทุนค่าก่อสร้าง ฯลฯ

ภาคทฤษฎี: 

 • ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทและข้อมูลอุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่ผู้ประเมินควรรู้ จากผู้ประกอบการมืออาชีพของจริง
 • ทฤษฎี หลักการ ขั้นตอน วิธีการประเมินด้วยวิธีการรายได้ หลักการวิธีการ Direct Capitalization/ Discounted Cash Flow 
  การตั้งสมมติฐานรายได้ สมมติฐานรายจ่าย อัตราการเติบโตของรายได้ รายจ่าย อัตราว่าง สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 
  การหา Capitalization Rate/Discount Rate การทำ Cash Flow Projection การหา Terminal Value ฯลฯ

ภาคปฏิบัติ: 

 • ศึกษากรณีตัวอย่างการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการรายได้ 
  กรณีตัวอย่าง 1 – การประเมินโรงแรม รีสอร์ท 
  กรณีตัวอย่าง 2 – การประเมินอาคารสำนักงาน 
  กรณีตัวอย่าง 3 – การประเมินอะพาร์ตเมนต์
 • การฝึกปฏิบัติ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการรายได้ ให้แต่ละคนฝึกทำการประเมินภาคปฏิบัติโดยมีโจทย์และให้แสดงวิธีคำนวณโดยใช้ worksheet โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินอาวุโส คอยแนะนำ
ทำการประเมินทั้ง 3 ประเภททรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรม Excel (มีผู้ประเมินอาวุโส คอยแนะนำ) ซักถามถามเกี่ยวกับข้อมูลอุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่ผู้ประเมินควรรู้จากผู้ประกอบการจริงเช่นเซอร์วิสอพาร์ตเม้นต์ อาคารสำนักงาน และโรงแรม
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

 

LINE ID: @Trebs1 เพิ่มเพื่อน
หรือสแกน QR
ท่านละ12,000 บาท
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120