AP100:
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน รุ่นที่ 131
วันพุธที่ 17 - วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ภาคความรู้พื้นฐาน: 

 • ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับการประเมินค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน
  ภาพรวมของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่กระทบต่อ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
 • การรังวัดตรวจสอบหาตำแหน่งที่ดิน
 • การอ่าน - เขียนแบบแปลนอาคารเบื้องต้น 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนแบบแปลนอาคารประเภทต่าง ๆ และข้อสังเกตจากวิศวกรที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบอาคาร

ภาคทฤษฎี: 

 • หลักแห่งมูลค่าทรัพย์สินในเชิงสากล
  มูลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร นิยามมูลค่าทรัพย์สิน ว่าด้วยทุน ราคาและมูลค่าตามมาตรฐานสากล หลัก 11 ประการในการกำหนดมูลค่า มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน
 • กระบวนการประเมิน 1: วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
 • กระบวนการประเมิน 2: การเปรียบเทียบตลาด
 • กระบวนการประเมิน 3: การแปลงรายได้เป็นมูลค่า
 • กระบวนการประเมิน 4: การทดสอบสมมติฐาน
  หรือ Hypothetical Analysis/residual Approach ใช้พิสูจน์ราคาได้ชัดเจนที่สุดทางหนึ่ง แม้ในกรณีที่ไม่มีการซื้อขาย

ภาคทักษะ: 

 • เทคนิคชั้นสูง: CAMA-AVM
  หลักการ CAMA กับการประเมินเพื่อเวนคืน Computer-assisted mass appraisal แบบจำลองทางสถิติ เพื่อการประเมินและการเวนคืน มีผลกระทบต่อมูลค่าตรวจสอบอย่างไร
 • แนวทางการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
  วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์คืออะไรจะให้ความสำคัญกับตลาดรวมตลาดเฉพาะพื้นที่เฉพาะส่วนและทรัพย์สินของเราอย่างไร
 • กรณีตัวอย่างภาคพิสดาร จากการประเมินจริง
 • การเขียน - การอ่านรายงานประเมินค่าทรัพย์สิน

ภาคปฏิบัติ: 

 • การทดลองประเมินจริงภาคสนาม
 • เสนอรายงานผลการทดลองประเมินจริงภาคสนาม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่เปิดการสอนรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2538 มีผู้สำเร็จการอบรมแล้วกว่า 2,500 ท่าน ทั้งจาก หน่วยราชการ และภาคเอกชน การอบรมนี้ใช้ความรู้มาตรฐาน ประเมินค่าทรัพย์สินระดับ สากลจาก Lincoln Institute of Land Policy ผนวกกับประสบการณ์จริงในประเทศไทย ซึ่งผู้สอนได้ดำเนินการสำรวจ และประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นับล้านชิ้นทั่วประเทศ

 

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

ราคาที่ดิน
ค่าก่อสร้าง
ราคาขายอสังหา
ราคาประเมินที่ดิน
เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

LINE ID: @Trebs1 เพิ่มเพื่อน
หรือสแกน QR
ท่านละ24,000 บาท
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120