AP150 TREBS www.trebs.ac.th Tel.0.2295.2294
Thai Real Estate Business School
การประเมินค่าทรัพย์สินชั้นสูง
    

ในการทำงานประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ประเมินอาวุโสที่มีประสบการณ์มาพอสมควรในปัจจุบัน ยังจำเป็นต้องมีความรู้ภาคทฤษฎีที่เป็นมาตรฐานสากลมา อธิบายการประเมินค่าทรัพย์สินอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็ขาดความรู้ในทางปฏิบัติจริงต่อการประเมินค่า อสังหาริมทรัพย์ที่สลับซับซ้อน หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นสำหรับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที่มี ประสบการณ์มานานพอสมควร และต้องการยกระดับความรู้ ความสามารถในการทำงาน ประเมินค่าทรัพย์สินชิ้นใหญ่ โดยเฉพาะการประเมินค่าทรัพย์สินโดยวิธีรายได้

วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์สำคัญที่มุ่งหวังสัมฤทธิผลทางการศึกษาในหลักสูตรนี้ประกอบด้วย:
 1. การทบทวนทฤษฎีและกระบวนการการประเมินค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล
 2. การเพิ่มพูนความรู้ภาคปฏิบัติในวิธีการประเมินค่าทรัพย์สินทั้งวิธีต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีการแปลงรายได้เป็นมูลค่า
 3. การแนะนำเคล็บลับ ข้อผิดพลาดบ่อยและข้อพึงระวังในกรณีข้อกฎหมาย การสำรวจข้อมูลภาคสนามและการออกประเมินจริงในพื้นที่
 4. การศึกษาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจากผู้ประกอบการจริงที่เข้าใจการประเมินค่าทรัพย์สิน ได้แก่อสังหาริมทรัพย์หลัก 5 ประเภท: อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์และโรงแรม
 5. การทดลองใช้ Excel พร้อมกรณีศึกษาการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 5 ประเภทข้างต้นโดยมีการแนะนำจากวิทยากรที่เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินได้จริงอย่างใกล้ชิด
ประโยชน์ที่จะได้รับ:
 1. สามารถทำงานประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่สร้างรายได้ (Income Producing Properties) ได้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล
 2. สามารถเห็นลู่ทางเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมในการเตรียมตัวสมัครรับการทดสอบความรู้สำหรับ การสอบจัดชั้นผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ได้อย่างมั่นใจ
ผู้ควรเข้าอบรม: เพื่อสัมฤทธิผลทางการศึกษา จึงกำหนดให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละไม่เกิน 40 คน ผู้ที่ควรเข้ารับการ อบรมได้แก่:
 1. ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอาวุโสที่มีประสบการณ์ในบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ในสถาบันการเงินหรือในหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปในสถาบันการเงินที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน หรือเจ้าหน้าที่ทางราชการที่ควบคุมงานประเมินค่าทรัพย์สินที่มีประสบการณ์สำรวจและประเมินค่าทรัพย์สินมาพอสมควร
 3. นักลงทุน ผู้บริหารองค์กรลงทุนหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางอบรม: การอบรมนี้มุ่งหวังให้รู้จริง-ทำงานได้จริง จึงดำเนินการอบรมประกอบด้วย การบรรยายพร้อมภาพประกอบคอมพิวเตอร์ การทำแบบฝึกหัด การทดสอบ-วัดผล กรณีศึกษาจากภาคสนาม การใช้ Computer Lab การอภิปราย-ซักถาม และการสำรวจภาคสนาม
เอกสาร เอกสารรวมข้อเขียน-แผ่นใส ประมาณ 800 หน้า และแบบทดสอบ แบบฝึกหัด เอกสารการวัดผล ตัวอย่างการเขียนรายงาน
พื้นฐานวิชา: ในการอบรมนี้ ใช้ความรู้มาตรฐานการประเมินระดับนานาชาติ จาก:
 • แนวการอบรมของ Lincoln Institute of Land Policy ซึ่งเป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทความรู้ ทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน การศึกษาวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซ็ท สหรัฐอเมริกา และตามมาตรฐานการประเมินค่าทรัพย์สินจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก
 • ความรู้จริงจากภาคปฏิบัติโดยวิทยากรที่เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและทำประเมินเป็นจริง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ไปประเมินได้อย่างถูกต้อง
เกี่ยวกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป แต่ที่สำคัญคือการปรับใช้ความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงานจริง และทำการสอนโดยนักวิชาการระดับประเทศที่ทำงานประเมินภาคปฏิบัติด้วย ที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมประเมินค่าทรัพย์สินเกือบ 60 รุ่น จำนวนกว่า 2,500 คน โรงเรียนได้รับการยอมรับจากนานาชาติโดยส่งผู้แทนเข้ารับการอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์และ การประเมินค่าทรัพย์สินจากต่างประเทศ เช่น บรูไน อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการประชุมนานาชาติ มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก
กำหนดการ  
   
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น
ใบลงทะเบียน
Registration Form
ผู้เข้าร่วมการอบรม * กรุณากรอกข้อมูล
1. ชื่อ-นามสกุล: *
ตำแหน่ง: *
2. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน: *
ที่อยู่: *
 
ชื่อผู้ประสานงาน:
โทรศัพท์: * ต่อ:  มือถือ:
โทรสาร:
อีเมล์:  *
ค่าลงทะเบียน
  ราคาปกติ 13,000 บาท
  (รวมเอกสาร อาหาร เครื่องดื่ม - เครื่องเคียงระหว่างวันทั้งสี่วัน)
  (ท่านที่ต้องการที่พักในระหว่างอบรม โปรดแจ้งเพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้า) 
หมายเหตุ: ยังไม่รวม Vat 7%
  * ศิษย์เก่าลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่จ่ายเงินก่อนงาน 2 สัปดาห์)
* บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนหลักสูตรเดียวกันพร้อมกัน ตั้งแต่ท่านที่ 2 เป็นต้นไป ลด 10%
  กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
รวมค่าลงทะเบียน บาท รวม VAT7% แล้ว
จัดส่งโดย: โปรดโอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- เลขที่บัญชี 048-1-09720-7
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-3-26356-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-45091-93-8
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โทรสาร 0.2295.1154 โทรศัพท์ 0.2295.2294  
A SEMINAR ( IN THAI )
AP150: การประเมินค่าทรัพย์สินชั้นสูง
กำหนดการ
วันที่ 1 เศรษฐศาสตร์อสังหาริม-ทรัพย์และทฤษฎีประเมินค่า:
ธรรมชาติของอสังหาริมทรัพย์ที่พึงเข้าใจ ทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ทรัพย์สินจับต้องได้ประเภทเคลื่อนย้ายได้และไม่ได้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และประเด็นหลักการ-ทฤษฎีสำคัญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
การวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ตลาด:
การประเมินโดยเฉพาะวิธีรายได้จะต้องรู้สถานการณ์เพื่อการคาดการณ์อนาคต ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ AREA ที่มีฐานข้อมูลใหญ่สุดในไทย
Direct Capitalization และ Gross Rent Multiplier:
วิธีการประเมินโดยวิธีรายได้อย่างเที่ยงแท้มาตรฐานเขาทำกันอย่างไร จะอธิบายค่าได้อย่างไร รวมทั้ง land / building / property residual techniques
วันที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประเมิน
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อการพัฒนาโครงการ:
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจำเป็นต้องรู้เทคนิคทางการเงินเพื่อการวางแผนพัฒนา โครงการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประเมินค่าทรัพย์สินที่สอดคล้องกับความเป็นจริง
การประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบตลาดชั้นสูง: CAMA
วันที่ 3 พบกับผู้บริหารโครงการ:
สำนักงาน ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์และโรงแรม ภาวะตลาดและแนวโน้ม, ข้อมูลอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น ค่าเช่า,อัตราว่าง, ค่าใช้จ่ายผลตอบแทน (อัตราคิดลด) ฯลฯ
วันที่ 4 โครงการพัฒนาอสังหาฯ ต่างรูปแบบได้แก่:
โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ โครงการอาคารชุด-อาคารสูง โรงแรม-ศูนย์การค้าแบบขาย/เช่า
วันที่ 5 หลักการ Discouted Cash Flow :
การวิเคราะห์ Property Cycle, Holding Period, Discount Rate, Terminal Cap. Rate.
เทคนิคทางการเงินสำหรับ DLF:
Time Value of Money, PV, FV,PMT ฯลฯ
การฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นด้วย DCF กับอสังหาริมทรัพย์ 5 ประเภทข้างต้น โดยเน้นประมาณการรายได้ รายจ่ายอัตราว่าง, อัตราผลตอบแทน, การวิเคราะห์งบการเงิน และวิเคราะห์มูลค่า
วันที่ 6 การฝึกปฏิบัติ DCF ประเมินชั้นสูงแบบเข้มข้น (ต่อ)
การทดสอบความรู้สำหรับการสอบผู้ประเมิน
วันที่ 7 การเฉลยข้อสอบและการสรุปประเด็นสำคัญ
การแบ่งกลุ่มสัมมนากับผู้ประเมินที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อเตรียมสอบและการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง:
โดยพบกับอาจารย์ ผู้ประเมินระดับวุฒิ และผู้รู้หลายท่าน
   
คณะวิทยากร:
  ผู้อำนวยการหลักสูตรนี้คือ ดร.โสภณ พรโชคชัย ซึ่งเป็นอาจารย์สอนประเมินที่ธรรมศาสตร์ตั้งแต่แรกเปิด เป็นผู้ประเมินคนแรกในประเทศไทยที่สร้างแบบจำลองการประเมินค่าทรัพย์สินด้วย (CAMA) เป็นที่ปรึกษารัฐบาลเวียดนามในการพัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน และเป็นที่ปรึกษา The Appraisal Foundation ซึ่งเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานประเมินค่าทรัพย์สินที่จัดตั้งโดยสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา
รองผู้อำนวยการหลักสูตรคือ อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศเช่น เวียดนาม กัมพูชา มีประสบการณ์ทั้งทางด่วน สนามบิน สถานีรถไฟและอสังหาริมทรัพย์สำคัญเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรในรายการวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ
นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน เช่น ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ผศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.วิศิษฐ องค์พิพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บล.ทรินิตี้ ผู้เขียน Money Game และผู้ประเมินระดับวุฒิ ตลอดจนผู้บริหารอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์และโรงแรม

ใบลงทะเบียน
Registration Form

  แนบภาพถ่าย
แนบภาพถ่าย 90 x 100 (35 KB)
 
 
 
ผู้เข้าร่วมการอบรม * กรุณากรอกข้อมูล
คำนำหน้าชื่อ:    วันที่:
1. ชื่อ-นามสกุล:  *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้:  *
 
โทรศัพท์:  * ต่อ:  มือถือ:
โทรสาร: 
อีเมล์:   *
สถานที่ทำงาน: 
ตำแหน่งในที่ทำงาน: 
ที่ตั้งสถานที่ทำงาน: 
 
โทรศัพท์:    ต่อ:  มือถือ:
โทรสาร: 
อีเมล์:  
ประวัติการศึกษา:  ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ปริญญาตรี: 
ปริญญาโท: 
อื่นๆ: 
ประสบการณ์และอายุงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการประเมินค่าทรัพย์สิน:  ปี   เดือน
บรรยายสรุป: 

ทรัพย์สินสำคัญที่เคยประเมิน:

 
 

ค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 16,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)
(ท่านที่ต้องการที่พักในระหว่างอบรม โปรดแจ้งเพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้า) 
สำหรับนิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
(รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดช่วงของการอบรม)

รวมค่าลงทะเบียน บาท รวม VAT7% แล้ว จัดส่งโดย:
โปรดโอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- เลขที่บัญชี 048-1-09720-7
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-3-26356-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-45091-93-8
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โทรสาร 0.2295.1154 โทรศัพท์ 0.2295.2294

 
 
การสัมมนาระหว่างประเทศ อบรม-สัมมนา: CAMA ทั่วโลก อบรมนานาชาติ Business Valuation
ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย
Thai Appraisal Foundation Agency for Real Estate Affairs
2018 Copyright © by trebs.ac.th .All Rights Reserved.