Super Workshop: กลยุทธ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่
(คุณระยอง เพิ่มทรัพย์ )
วิทยากรอธิบายดี เข้าใจง่าย ชัดเจน
(คุณสลิลทิพย์ ดำรงวิเศษพาณิชย์ )
ได้ความรู้เบื้องต้นและแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง
(คุณจิตตรา วงศ์ธานุวัฒน์ )
วิทยากรและเนื้อหา
(คุณวรวิทย์ เตชะบุยเกียรติ )
ผู้บรรยายมีความตั้งใจให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ดูแลอบอุ่น
(ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ )
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs