RE134: การสื่อสารทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์

connection ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม - เพิ่มความมั่นใจในการกลับไปทำงาน


(คุณศิริวิไล อิงศิโรรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ประทับใจเจ้าหน้าที่ อาหารอร่อยบริการประทับใจ ประทับใจอาจารย์ทุกท่าน


(คุณจิตะนันท์ คิมปกรณ์กิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)

การตรงต่อเวลาในการเริ่มและจบการบรรยาย


(คุณอดิศร จุมพล ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)

ได้รับความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้


(คุณจิรันธนิน แหยมประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)

วิทยากรทุกท่านเป็นกันเอง ให้ความรู้ พร้อมเทคนิคดีๆ ทีมงานทุกท่านบริการดี ได้ความรู้และข้อคิดเพิ่มขึ้นเยอะ


(คุณจรัญ พรมแสน ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)

ได้ความรู้รวมถึง Case Study ที่สามารถปรับใช้ได้


(คุณฐิติรัตน์ วัฒนชัยเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)

เนื้อหาครอบคลุม ด้านการตลาด วิทยากรมรความรู้ ถ่ายทอดดี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนในสายงานอสังหาฯ


(คุณฐิติมา ตั้งเกียรติตระกูล ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)

ได้รับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาการตลาดของธุรกิจได้ดี


(คุณฐิติรัตน์ วิภวานี ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)

เนื้อหาทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เจ้าหน้าที่น่ารัก


(คุณปัณณภัสร์ เลิศชัยธนานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)

มีความประทับใจมากกับ รร.ธุรกิจอสังหาฯ เพราะเป้นแหล่งรวมความรู้และเลือกนำไปปฏิบัติ และได้สัมผัสถึงขั้นตอนการเจอปัญหา การวางแผน จากผู้มีประสบการณ์จริง


(คุณลักษมาวัณย์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)

วิทยากรทุกท่าน เป็นผุ้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ผ่านสนามรบมาอย่างโชกโชน 


(คุณณปภัช เทศะแพทย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 4)

ความตรงต่อเวลาในการอบรม การบริการเครื่องดื่มตลอดระยะเวลาอบรม มีความเป็นกันเอง 


(คุณจิรวดี องอาจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 4)

ได้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดได้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนอัธยาศัยดีกันทุกคน มีอาหาร และน้ำ บริการตลอด 


(คุณธัญญาภัค พิมพิลา ผู้เข้าอบรมรุ่น 4)

จัดลำดับเนื้อหาการอบรมได้ดี ดูแลผู้อบรมได้ดี ขอบคุณค่ะ 


(คุณสรวงสุดา พลชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 4)

มีความรู้เกี่ยวกับการตลาดอสังหาฯมากขึ้น วิทยากรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นดี 


(คุณศยามล เผ่าพันธุ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 4)

ในหลักสูตรมีการยกตัวอย่างมาให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและคิดตาม 


(คุณกวิตา ถนอมสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 4)

วิทยากรหลากหลายประสบการณ์ตรง 


(คุณดุสิต จักรศิลป์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 4)

ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการตลาด ทั้งข้อมูลข่าวสาร & ทฤษฎี 


(คุณณัฎฐา ปราณีจิตต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 4)

เพื่อนๆ อ.และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน อาหารอร่อย หัวข้อบรมดี 


(คุณชลธิชา อัมภิกาภรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)

มาเรียนรู้การวางแผนการตลาดแล้วประทับใจเพราะมีลำดับขั้นตอนในการกลับไปทำแบบมีแบบแผนทั้งในอดีตไม่มีแผบบแผนนี้ชอบ และประทับใจมากครับ 


(คุณกิตติศักดิ์ ติรขันกร ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)

ได้เห็นมุมมองบางอย่างที่มองข้ามไป ช่วยให้การวางแผนการตลาดของบริษัทมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น 


(คุณยศวีร์ สุขเสน ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)

ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่ให้แนวคิดการในการการไปต่อยอดและช่วยตอบข้อสงสัยได้ดีทุกๆสท่าน รวมถึงทีมงานทุกท่านที่ดูแลตั้งแต่เริ่มอบรมวันแรกถึงวันสุดท้าย 

 


(คุณสุพรรณี รักมณี ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)

อ.ผู้สอนล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ CASE STUDY ที่นำไปใช้ได้จริงสถานที่และการดูแลอย่างดี เดินทางสะดวก 


(คุณศักดิ์ทวี สุวรรณเนาว์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมรุ่น


(คุณกิตติศักดิ์ ศิริมานะกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)

ชอบความรู้ที่ได้จาก อ.เนรมิต กับ ดร.พรรค เอาไปใช้งานได้ทันที ตรงกับความต้องการ 


(คุณฐิตาภา สวัสดิรักษา ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)

เห็นภาพจากการแชร์ประสบการณ์จริง 


(คุณศิริวิไล องศิโรรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)

สิ่งที่ได้และมีคุณค่ามากกว่าความรู้คือการที่เพื่อนเพิ่มขึ้น ได้รับฟังความคิดเห็นที่แปลกใหม่จกาที่เคยได้รับฟัง สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในการทำงานรวมทั้งการใช้ชีวิตได้ครับ


(คุณธนาวุธ สายอุดต๊ะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)

ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของแต่ละโครงการซึ่งอยู่คนละพื้นที่ ผู้สอนสอนได้เข้าใจง่าย


(คุณสุพิชฌาย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)

ให้มุมมองในการแก้ไขปัญหายอดขายน้อย ที่ดีกว่าเดิม ชัดเจนในวิธีแก้ไขปัญหา โดยให้เน้นไปที่ การใช้ชีวิตภายในบ้าน มากกว่าขายเพียงแต่บ้าน 


(คุณวรวุฒิ เหรียญเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)

วิทยากรให้ความรู้ด้านอสังหาฯดีมาก มีความเป็นกันเอง แลกเปลี่ยนความคิดและยกเคสต่างๆให้เห็นชัดเจน


(คุณธนภูมิ วรานิชสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)

วิทยากรให้ความรู้ที่มาจากทั้งวิชาการและประสบการณ์ตรงที่ทางผู้มาเรียนนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด


(ธัญชนก ณ จินดา ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

1.Precies Information with a usefull and Realistic case study 2.Good Service 3.Food & Bevarage 4.Facilitor


(Pornpetch Thitasajja ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

วิทยากร มีความรู้จริง เวลานั่งฟังแล้วสนุกมากๆ ทำให้ได้คิดตามด้วยตลอดและหลายๆเรื่องก็ตรงและเกิดขึ้นจริงกับตัว เนื่องจากผมเริ่มเข้ามาทำเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาฯ ได้ไม่ถึง 1 ปี การได้มีโอกาสร่วมอบรมครั้งนี้ จึงมีประโยชน์ต่อผมมากๆ และที่สำคัญ อาหารอร่อยด้วยครับ


(นิพนธ์ ศรีโฉมงาม ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

ได้ความรู้เพิ่ม รู้หลักการและแนวทางการตลาด-การขาย ค่อนข้างชัดเจน มั่นใจมากขึ้น ว่าสิ่งที่เราทำการตลาดให้กับบริษัท เดินถูกทางแล้ว


(ปรมัตถกร กาฬภักดี ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

วิทยากรมีความรู้ และประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี


(ณัฐพล จินตนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs