AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน

เจ้าหน้าที่บริการดีมาก อาจารย์ตั้งใจให้ความรู้ตั้งใจสอนมากประทับใจอาจารย์และสถาบันมากๆครับ


(คุณเลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 133)

ความรู้เนื้อหาแน่น


(คุณธีรศักดิ์ เกตุหิรัญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 133)

เนื้อหาสั้นง่ายกระชับสามารถต่อยอดในสายงานอสังหาริมทรัพย์ได้


(คุณช.ปวินท์ เพ็ชญไพศิษฎ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 132)

เนื้อหาแน่น ครบถ้วน


(คุณจตุพร เปลี่ยนเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 132)

ชอบที่มี Workshop


(คุณชาลินี กัลยาณมิตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 132)

เนื้อหาเข้มข้น จุใจ อาจารย์สอนสนุก อัพเดทภาวะปัจจุบัน รวมถึงเคสที่เกิดขึ้นจริง


(คุณดนุภพ พิบูลย์วัฒนวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 132)

มีความมืออาชีพมากๆ


(คุณสุภัชฌา อนวัชพงศ์พันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 132)

ได้เรียนรู้งานสถานการณ์จริง


(คุณธนาณัติ เมืองจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 131)

ได้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สินมากขึ้น ช่วยให้เรามีความรู้ในการลงทุน ได้ความรู้จากเพื่อนๆในสายอาชีพต่างๆมาแชร์ความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคน


(คุณวัชรพล งาหอม ผู้เข้าอบรมรุ่น 131)

ได้ความรู้ในเชิงเป็นประโยชน์แก่การนำไปประกอบอาชีพ และการจัดงานน่าประทับใจไม่มีข้อขัดตกบกพร่อง


(คุณคฑาวุธ ศรีโชติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 131)

ได้รับความรู้เบื้องต้นในการประเมิน ตรงตามวัตถุประสงค์


(คุณศุภกิจ ตั้งจิตต์พรชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 131)

อาจารย์ทุกท่าน Nice มากๆครับ ได้ความรู้มากๆครับ


(คุณปริญญา เกษสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 131)

การอบรมครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่จากอาจารย์ทุกท่าน และได้รับการดูแลการเอาใจใส่จากทางโรงเรียนและอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงตนเอง และองค์กร เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต และในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


(คุณพณิชพัทธ์ นพคุณธวิวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 131)

ได้เรียนทั้งภาคทฤาฎี ประกอบการปฏิบัติจริง On Site แล้วเป็นแนวทางการพัฒนาอสังหาฯอย่างนุกสนานครับ


(คุณธนกฤต ชัยเกษมวรากุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 131)

เห็นภาพจริง ได้รับความรู้จริง ได้ฝึกทำ คอนเนคชั่นยอดเยี่ยมค่ะ


(คุณเนาวรัตน์ ปิ่นมณี ผู้เข้าอบรมรุ่น 131)

ได้ความรู้ความเข้าใจ หลักการประเมินอสังหาฯ สามารถนำมาใช้ในงานในปัจจุบันได้ 


(คุณศิริพร ตรีธาร ผู้เข้าอบรมรุ่น 130)

ผู้เรียนมีความเป็นกันเองมากๆชอบ อาจารย์บรรยายดีมาก 


(คุณยศธร นิลพัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 130)

ได้ทราบ ทฤษฎีความรู้ที่จะนำไปประกอบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เรานำไปใช้ได้จริง


(คุณกานตี อิสรีย์ณุรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 130)

ความเป็นกันเองของวิทยากร เนื้อหาเยอะ ตัวอย่าง ประสบการณ์ชัดเจน 


(คุณภูวดล พัฒนศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 130)

ได้ความรู้ดี ได้ลงปฏิบัติจริง


(คุณสาธร เจนการขาย ผู้เข้าอบรมรุ่น 130)

ประทับใจทั้งทางด้านเอกสารสื่อการสอนที่ชัดเจน การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ อาจารย์จัดลำดับการอธิบายแต่ละ CONTENT ชัดเจนและมีการอธิบายจากประสบการณ์จริงที่สามารถศึกษาได้เอง 


(คุณฐิตินารถ กมลวิศิษฐ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 130)

ดี เป็นกันเอง และพยายามถ่ายทอดความรู้ แต่ บางวิชา ระยะวันเวลาในการอภิปรายและสอบน้อยไป 


(คุณน้ำเพ็ชร สิรมานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 130)

ได้ความรู้ดีและอาหารอร่อยครับ 


(คุณปณวัศ โทสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 130)

ได้ออกไปประเมิน ณ สถานที่จริง ได้เรียนรู้งานจริง 


(คุณธีรภัฎ ใจเพชร ผู้เข้าอบรมรุ่น 130)

การดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน TREBS ทุกๆท่าน ประสบการณ์วิทยากรรู้จริง 


(คุณธนินทร์ นนนที ผู้เข้าอบรมรุ่น 130)

ทำให้รู้ระบบกระบวนการทำงานมากขึ้น วิทยากรมีความเป็นกันเอง ได้ความรู้เยอะขึ้น 


(คุณกฤษฎา สุจิวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 130)

คณะจัดอบรมใส่ใจผู้เข้าอบรมดีมาก สอบถามความเข้าใจผู้เข้าอบรมตลอดเวลา ตั้งใจที่จะให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างยิ่ง


(คุณเมธา ศุภรัตน์พงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 130)

อ.ที่นี่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงในสาขาวิชาที่สอน ทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในวิชาที่เรียน 


(คุณพรประสิทธ์ ธรรมบุตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 130)

ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้ควงามเข้าใจ ความเป็นกันเองของพนักงานทุกๆ คนครับ 


(คุณสมพงษ์ ธรรมเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

สุดยอดความรู้ ได้รู้ได้เข้าใจ อ.ทุกท่าน สอนสนุกเป็นกันเอง 


(คุณสารัส ขวัญแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก วิทยากรให้ความรู้ ตวามเข้าใจง่ายขึ้น 


(คุณวิรุฬ วชิรพันธุ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

ได้รับความรู้ในกด้านวิชาการใหม่ๆจากวิทยการผู้บรรยาย ให้ความเป็นกันเอง อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย 


(คุณดุสิต ดำรงรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

วิทยากรมีความเป็นกันเอง เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล(สามารถสืบค้นได้) 


(คุณชยาศิส ฑีฆะสังข์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

วิทยากรบรรยายได้ดีมาก เข้าใจง่าย 


(คุณวราพงษ์ ถุงแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

วิทยากรที่บรรยายมีความรุ้ความสามารถเฉพาะด้าน ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 


(คุณสงคราม พิสูตรวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

การดำเนินการของพิธีกรและการบริหารของคณะผู้จัดอบรม 


(คุณพงศ์พัฒน์ เสน่หา ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

วิทยากรเป็นกันเอง และพยายามถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี 


(คุณเณรีดา ธันยธนกิตต ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

มีความรู้เพิ่มขึ้นเหมาะสมสำหรับงานที่ทำ อยู่ ณปัจจุบัน แต่ควรให้เวลามากกว่านี้ 


(คุณวันชัย ภักดีล้น ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

ทีมงานทุกคน ดูมีความตั้งใจในการถ่ายทอด ความรู้สู่พวกเราครับ ดูเป็นมิตร 


(คุณชูชาติ เวรุนัต ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

ดร.โสภณ+คณะวิทยากร ใช้วิธีการที่เรียบง่ายและสามารถยกตัวอย่างประกอบได้รอบด้านพร้อมีการแสดงความคิดเห็นเรื่องมูลค่าของที่ดินของงานราชการ


(คุณพงศกร ตั้งสกุลเดิม ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

ได้ความรู้ด้านการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น 


(คุณมานพ ถนอมนาค ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ดีๆเพื่อนำไปใช้ในการปฏบัติหน้าที่ครับ 


(คุณประพันธ์ คนการ ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

ได้รู้จักแนวคิดการประเมินมากยิ่งขึ้น 


(คุณมณเฑียร อัตถจรรยา ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

ใช้เวลาจำกัดได้ความรู้ในแง่มุมต่างๆในการประเมินขั้นพื้นฐาน


(คุณธีรวัฒน์ แก้วยาว ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

ได้ความรู้+มุมมองที่หลากหลาย แต่เวลาน้อยมากสำหรับการเรียนรู้ 


(คุณปัญญาวัจน์ พงษ์พิละ ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

ระยะเวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจยังไม่เพียงพอเนื่องจากพื้นฐานทางความรู้แต่ละคนแตกต่างกัน


(คุณสำรวย เชยชม ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

ได้ความรู้เพื่มเติม เสริมประสบการณ์ใหม่ๆ 


(คุณอนันต์ บัญพันธุ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

ได้รับความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิต่างๆ แต่ความเพิ่มระยะเวลาในการอบรมเพิ่มมากขึ้น


(คุณปิยณัฎฐ์ ไพโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 129)

มีความประทับใจวิทยากร วิทยากรสอนได้ความรู้ไม่น่าเบื่อ มีมุขตลกแทรก เนื้อหาไม่เคร่งเครียดจนเกินไปทำให้มีความผ่อนคลายในการเรียน


(คุณทรรศนันทน์ เจริญจิรศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

อ.โสภณมีวีธีการนำเสนอที่ไม่น่าเบื่อ


(คุณฉัตรวดี คำประไพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

ดร.โสภณ บรรยาย หายง่วงดี 


(คุณรวยรื่น พึ่งสังวาลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

ได้รับความรู้เฉพาะทางเพิ่มขึ้น 


(คุณธนัฏฐา กันยาเลิศ ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

ความเป้นกันเองของทีมงานและวิทยากร ใส่ใจ ซักถาม ความต้องการของผู้เข้าอบรม 


(คุณพรนลิน สุขโน ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

ผู้สอน สอนด้วยประสบการณ์จริงทำให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพชัดเจน


(คุณธนวรรธก์ ตั้งใจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ด้านการประเมินที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน


(คุณอัมรินทร์ ชัยจิตรวณิชกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

ขอบคุณคณะอาจารย์ ที่ให้ความรู้ด้านการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ดิฉันจะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างเต็มที่ 


(คุณธัญวรัตน์ เทศนาบุญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

เป็นหลักสูตรที่มีการเตรียมการสอนได้อย่างครบถ้วน และมีการถ่ายทอดความรู้อย่างละเอียดโดยอาจารย์ผู้มีคุณภาพและมีความรู้เฉพาะจึงทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้อย่างสูงสุด 


(คุณบัญชา อิสริยะอาภา ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

ได้รับความรู้และความสามารถมากขึ้น ท่านวิทยากรที่มาบรรยายมีการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นกันเอง 


(คุณภัทราวรรณ กุมารสิงห์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

วิทยากรเป็นกันเอง มีความรู้ความสามารถในสายงานนั้นๆ สถานที่มีความสะดวก อาหารอร่อย 


(คุณปิยะราช ชูดวง ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

ได้ความรู้เยอะมากๆค่ะ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง ขอบคุณวิทยากร ขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่บริการดีมากค่ะ 


(คุณพจมาลย์ จิตสำราญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

วิทยากรมีความชำนาญและประสบการณ์ 


(คุณอำพล แพงชารี ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

อาจารย์วิทยากรแต่ละท่านบรรยายพร้อมสอดแทรกตัวอย่างได้อย่างเห็นภาพพจน์


(คุณชัชวรินทร์ ผาณิตพจมานกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

ความรู้ ความเข้าใจ ความบันเทิง ความสนุก เฮฮา เป็นกันเองครับ 


(คุณภาสกร รัตนพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

ความใจเย็นและความพยายามให้สนุกสนานของวิทยากร


(คุณกรรณิกา สงวนทรัพยากร ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

วิทยากรทุกท่านมีความรู้ความสามารถมาก ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน ละเอียด 


(คุณพิมพ์ชนก ขำดวง ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

มีการสอนการประเมินเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่ายๆคณะผู้จัดงานมีการจัดระบบที่ดี


(คุณกุลวุฒิ สินธพเลิศชัยกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

วิทยากรสอนเข้าใจง่าย เนื้อหาละเอียด มีความเป็นกันเอง มีกรณีศึกษาที่หลากหลาย นำไปปฏิบัติงานได้จริง


(คุณระจิตแก้ว กำลดพิศ ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

วิทยากรที่มา มีความรู้ความสามารถ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งมีการยกตัวอย่างประกอบ 


(คุณเมธาวี ตังทองทิพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

ได้รับความรู้เรื่องประเมินเยอะขึ้น -เอกสารสิทธิ์ -วิธีการประเมินต่างๆ 


(คุณพลกฤต ตั้งขจรโรจน ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี


(คุณวิกานดา ร่มโพธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

ได้รับความรู้มากและสามารถนำไปใช้ได้จริง


(คุณอารักษ์ บูรณากาญจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

ประทับใจที่ BAM ให้ความสำคัญกับพนักงาน ให้อาหาร ให้ที่พัก ให้ความรู้


(คุณณัฐพล ยอดสง่าสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

ได้รับความรู้มากมายนำไปใช้ได้ดีมาก 


(คุณอนุศักดิ์ เอียดสี ผู้เข้าอบรมรุ่น 128)

มีกรณีศึกษาให้เห็นภาพดี 


(คุณบุญชัย พงษ์พิพัฒนากุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

วิทยากรมีความเป็นกันเอง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอน 


(คุณวรพล สังขนันต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลยค่ะ 


(คุณกนกวรรณ จุนทองวิวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

วิทยากร+ผู้ร่วมดำเนินการอบรมดูแลเอาใจใส่ดีมากครับ 


(คุณมานิตย์ จันทร์เพ็ญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

อาจารย์ถ่ายทอดได้ดี 


(คุณพวงเพ็ญ สมิตคุปต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

เป็นกันเอง ทำให้ไม่เครียดในการเข้าอบรม


(คุณจรรยา ยอดนิล ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

สนุก ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 


(คุณสิทธิศักดิ์ บัวโฉม ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

คณาจารย์ที่มาให้ความรู้ อยู่ในชั้นแนวหน้าของงานอสังหาฯ 


(คุณอารัล แสงพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

ดีมากๆครับ ได้รับความรู้เพิ่มเติม 


(คุณเรืองพงษ์ สิทธิมหรรณพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

ความเป็นกันเองของคณะวิทยากรทุกท่าน ให้ความรู้ที่เป้นประโยชน์ต่อการทำงานมากๆเลยค่ะ ชอบ อ.โสภณ มากค่ะ สอนสนุกมากๆเข้าใจง่าย 


(คุณโชติกานต์ดา จานกลาง ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

ได้รับความรู้เรื่องการประเมินราคาเพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ 


(คุณธีระวัฒน์ อัฐวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

คณะวิทยากรที่ให้ความรู้ในหลักสูตรนี้ โดยเฉพาะ ดร.โสภณ พรโชคชัย มีการสร้างบรรยากาศในการอบรมที่ดีมาก 


(คุณวัฒนา อึ้งวัฒนะไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

ประทับใจวิทยากร ดูแล เอาใจใส่ดี 


(คุณพิจิตร คุณานุปถัมภ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

วิทยากรให้ความรู้ และสาระดี 


(คุณนิมิต สุขอินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

ได้รับความรู้เพื่อใช้ในการทำงานและใช้ในชีวิตส่วนตัวครับ 


(คุณธนภูมิ ศิริศุขสกุลชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

ได้เรียนประเมินราคาได้เข้าใจการประเมินราคาได้ประเมินราคาตามวิธีการขั้นตอนปฏิบัติงาน


(คุณฉัตรชัย เจริญผล ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

ให้ความรู้ดี เหมาะสมเวลา วิทยากรเยี่ยม 


(คุณผุสดี สิงหกฤตเวทิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

เนื้อหาการบรรยาย วิทยากรมีความรู้ 


(คุณมนัส เพชร์ทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

ได้รับความรู้เพิ่มเติมดี เวลาเหมาะสม


(คุณพสิษฐา โคตรศรีวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

วิทยการมีความรู้ความชำนาญในด้านการประเมินดี 


(คุณจริยา ฉันทไกรวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

ได้ความรู้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้


(คุณวรเทวี ชูสงฆ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

วิทยการเป็นกันเอง บรรยายไม่น่าเบื่อ มีสาระค่ำ 


(คุณรัมภา สุพรพิบูล ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

สถานที่อบรม วิทยากร บรรยากาศของการอบรม 


(คุณธนวัฒน์ นิยมชน ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

ได้ความรู้ สะดวก อาหารอร่อย 


(คุณชัชชัย จรัสเจริญวิทยา ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

อาจารย์ให้ความเป็นกันเองและตั้งใจถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 


(คุณณัฐพล ชงัดเวช ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

สามารถนำไปใช้งานได้จริง 


(คุณสกุณา โกมลไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

ทำให้มีความรู้ในด้านประเมินเพิ่มขึ้น 


(คุณปทิดา ยิ้มภักดี ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมิน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวันได้


(คุณลัดดา ลิปภานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

คณะวิทยากรมีความเป็นกันเอง ยินดีตอบช้อสักถาม


(คุณพชร บุญธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมิน


(คุณปิยรัช อุทัยบุญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 127)

หลักสูตรการอบรมดีแต่เวลาน้อยไปในแต่ละหัวข้อ ซึ่งทำให้ได้รับข้อมูลยังไม่ละเอียดเพียงพอ ควรเพิ่มเวลาในหัวข้อของการอบรมให้มากขึ้นประทับใจอาจารย์ที่ให้ความรู้และประสบการณ์ที่ด่ะ บางท่านตลกมากๆค่ะ สนุกดี


(คุณณัฐฐินันท์ สายวานนต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 126)

ได้รู้จักเพื่อนๆเพิ่มขึ้น 


(คุณนายยงยุทธ ศศิจันทรา ผู้เข้าอบรมรุ่น 126)

ได้ความรู้เพิ่มเติมนำไปใช้กับการทำงาน 


(คุณสาโรจน์ บุญหิรัญวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 126)

ได้ความรู้มากขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรทุกๆท่าน สนุกมากค่ะ 


(คุณนพพร กิตติโสภิตวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 126)

อาจารย์ผู้สอนได้นำประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดได้อย่างดี ทำให้มีความเข้าใจเพิ่มเติมนอกเหนือจากตำราเอกสารที่มีทฤษฎี เนื้อหา เข้าใจยาก 


(คุณโรมรันต์ จันทร์กลม ผู้เข้าอบรมรุ่น 126)

ประทับใจพิธีกร ให้การเป็นกันเอง - ยกตัวอย่างได้ดี 


(คุณธนภร กาญจนัมพระ ผู้เข้าอบรมรุ่น 126)

การเป็นกันเองผู้ให้การอบรมกับผู้อบรม 


(คุณศรีนคร ล่องทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 126)

ความเป็นกันเองของวิทยากร 


(คุณอนิวรรต รื่นวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 126)

ประทับใจในการอบรมครั้งนี้สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงาน


(คุณชำนาญพงศ์ เพียรกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 125)

วิทยากรถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้เห็นภาพครับ


(คุณเจษฎา ชัยเจริญกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 125)

วิทยากรทุกท่านตั้งใจให้ความรู้จริงๆ 


(คุณปรเมศร์ สุจริตธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 125)

ได้ความรู้มากขึ้นจากประสบการณ์ของผู้บรรยาย 


(คุณนพพร ปลื้มกุศล ผู้เข้าอบรมรุ่น 125)

ได้ความรู้มากขึ้นจกาประสบการณ์ของผู้บรรยาย 


(คุณนพพร ปลื้มกุศล ผู้เข้าอบรมรุ่น 125)

สอนให้ได้ความรู้จริงๆ 


(คุณกมลชนก พันธ์เอี่ยม ผู้เข้าอบรมรุ่น 125)

ความเป็นกันเองของผู้ให้การอบรม 


(คุณยุวดี แต้ศิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 125)

วิทยากรทุกท่านตั้งใจให้ความรู้จริงๆ 


(คุณปรเมศร์ สุจริตธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 125)

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น 


(คุณจารุณี ศาสตรา ผู้เข้าอบรมรุ่น 125)

ประทับใจในการอบรมครั้งนี้สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงาน


(คุณชำนาญพงศ์ เพียรกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 125)

วิทยากรถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้เห็นภาพครับ


(คุณเจษฎา ชัยเจริญกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 125)

วิทยากรบรรยายสนุกแทบทุกท่าน ทำให้ไม่ค่อยง่วงนอน น่าติดตาม 


(คุณกวีกิจ โล่ห์สุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 125)

- ได้รับประสบการณ์การประเมินสินทรัพย์จากอาจารย์ที่สอน 
 


(คุณศุภกร เลาหพิทักษ์วร ผู้เข้าอบรมรุ่น 124)

A++ ข้อมูลที่อาจารย์ทุกคนสอนมีประโยชน์มาก เป็นการแชร์ประสบการณ์และมุมมองของผู้ที่มีความรุ้จริง 


(คุณวิลาสินี อินทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 124)

ได้เรียนรู้กับเพื่อนๆ พี่ ๆ ต่างหน่วยงานในการทำงาน ข้อมูลต่างๆของแต่ละหน่วยงานและได้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาฯเพิ่มขึ้น


(คุณขวัญชัย จันทพร ผู้เข้าอบรมรุ่น 124)

ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการเประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้เสริมและประกอบการทำงานได้เป็นอย่างดี(ปรีชา พฤกษ์ศิริไพบูลย์)ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการเประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้เสริมและประกอบการทำงานได้เป็นอย่างดี


(คุณปรีชา พฤกษ์ศิริไพบูลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 124)

เนื้อหาสาระที่ได้ทำมห้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินมากขึ้น การบริการของเจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง สถานที่เหมาะสม


(คุณดวงพร อ่วมภมร ผู้เข้าอบรมรุ่น 124)

อ.ทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์สูงมากและทุกท่านยินดีที่จะสอนและให้ความรู้พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ให้เป็นวิทยาทานแก่นักเรียนค่ะ ทำให้จากคนไม่มีความรู้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยค่ะ 


(คุณนิอร เตชะทวีวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 124)

ความเป็นกันเองของอาจารย์ทุกท่านครับ เนื้อหาวิชาตรงตามวัตถุประสงค์


(อัศวิน ณ นคร ผู้เข้าอบรมรุ่น 119)

เนื้อหาสาระเยอะมาก ทีมงานมีความตั้งใจให้ผู้อบรมมีความรู้อย่างแท้จริง


(ธนารัตน์ แตงเข็ม ผู้เข้าอบรมรุ่น 119)

เนื้อหา/หลักสูตร ทำให้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นมาก การตรวจสอบโฉนดมีประโยชน์ในการทำงานและใช้ชีวิตส่วนตัว เนื่องจากก่อนเนื่องอบรมไม่มีความรู้ในเรื่องการประเมินทรัพย์สินและหลังการอบรมก็ได้ความรู้เกี่ยวกับด้านนี้เพิ่มขึ้น


(สุนันทา รุ่งโรจน์สุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 119)

ได้ความรู้เพิ่มเติมจากเดิม  อาจารย์ผู้สอนให้ความใส่ใจทุกรายละเอียด


(ศุภรัตน์ หมื่นใจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 119)

ได้เห็นภาพโดยรวมของการประเมินราคาอย่างเด่นชัด และทำให้รู้ว่าจะสามารถสร้างตัวเลือกเพื่อให้เกิดมูลค่าแก่ทรัพย์นั้นๆได้อย่างไร เพื่อประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่า


(สามารถ โคววิกกัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 118)

ความเป็นกันเองของคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกๆคน เนื้อหาวิชาแน่นปึ๊กครับ ลงพื้นที่สำรวจ ทำให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำครับ


(ไชโย เหล่าอภิรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 118)

1.อาจารย์และทีมงาน มีความเป็นกันเอง ให้ความอบอุ่นแก่ผู้มาเข้าอบรม 2.ตรงต่อเวลา เนื้อหาแน่น เกินคาดหวังไว้ คุ้มค่ามากกับค่าอบรม3.อาจารย์ วิทยากร มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สูง ยิ้มแย้ม และใจดีมากๆ 4.ทางโรงเรียนช่วยเป็นธุระค่าจอดรถนอกสถานที่ ทั้งๆที่โรงเรียนไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการใดๆ และเป็นเหตุนอกเหนือข้อตกลง แต่ทางโรงเรียนก็มีการช่วยเหลือ น่าประทับใจมาก ขอให้ดำเนินนโยบายเช่นนี้ตลอดไป และเป็นแบบอย่างให้สถาบันอื่นๆค่ะ


(ชฎาพร ธนเศรษฐวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 118)

เป็นหลักสูตรทางอสังหาริมทรัพย์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง รวมถึงนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อขายอสังหาฯในชีวิตประจำได้ เนื่องจากศาสตร์ที่เรียนประกอบด้วยหลักการ ที่มา เหตุผลชัดเจนและเป็นปัจจุบันตามหลักสากลในการอ้างอิง


(นาราวัสส์ เหลืองขมิ้น ผู้เข้าอบรมรุ่น 118)

1.ประทับใจอาจารย์ซึ่งให้ความรู้อย่างมาก รู้สึกสนุก ไม่น่าเบื่อ ในขณะที่มาเรียน มีความเป็นกันเอง 2.ประทับใจเพื่อนๆทุกคนมีอัธยาศัยดี เวลาทำงานเป็นทีมก็มีความสามัคคีช่วยกันทำการประเมินทรัพย์สิน สนุกสนานมากๆ 3.อาหารอร่อย มีเครื่องดื่มให้ดื่มอยู่ตลอดเวลา พนักงานของโรงเรียนทุกคนน่ารัก ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มาเรียนอย่างดี


(หัสยา เหมาเพชร ผู้เข้าอบรมรุ่น 118)

วิทยากรของโรงเรียนให้ข้อมูลดี ครบถ้วน ตอบข้อซักถามได้ดี การดูงานนอกสถานที่ และลงภาคปฏิบัติสามารถทำให้ผู้เรียน เข้าใจในเนื้อหาและวิธีการทำงานได้ดียิ่งขึ้น


(กฤษณ์ ชูประภาวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 118)

เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้ที่ยังไม่มีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์เพราะทำให้เห็นภาพ ของการประเมินที่ชัดเจนมากขึ้น และได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ


(นรุตม์ สิมาโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 118)

ได้รับความรู้เรื่องการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก ผมเองไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อน พอได้เรียนหลักสูตรนี้ รู้สึกประทับใจมาก ทั้งความรู้เทคนิคการสอนของวิทยากร การบริการต่างๆทั้งอาหารว่าง และอาหารกลางวัน และอื่นๆ โดยรวมแล้ว Perfect ครับ


(พิภัทร ธนเศรษฐวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 118)

มาเรียนแล้วได้ความรู้ในการประเมินค่าทรัพย์สิน ได้ทราบวิธีการหาค่าทรัพย์สินที่เราสนใจ และที่สำคัญได้เพื่อนใหม่ ได้เพื่อนทีมีความสนใจในสายงานเดียวกันทำให้สามารถช่วยเหลือกันได้


(ณัฏฐวี ทิพย์ธาราสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 118)
ข้อมูลแน่น ได้เรียนรู้ Factor ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการประเมินเพิ่มมากขึ้น ขอบคุณสำหรับการเบิกเนตร ด้วยครับอาจารย์
(คุณชินโชติ กานต์ปุระ ผู้เข้าอบรมรุ่น 115)
อาจารย์และทีมงาน Thai Real Estate Business School (TREBS) ค่ะ
(คุณพรทิพย์ เย็นศิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 115)
บรรยากาศการอบรมเป็นกันเอง อาจารย์ผู้สอนมีอารมณ์ขัน และมีการสอดแทรกเทคนิคการสอน ทำให้การเรียนการสอนสนุกไม่น่าเบื่อ
(คุณพฤฒิพล สวนมาลี ผู้เข้าอบรมรุ่น 115)
เป็นสิ่งที่เด่นชัดมากที่สุดของผม นอกเหนือไปจากเพื่อนๆที่มีอัธยาศัยดี
(คุณชิษณุพงศ์ วงษ์ทรัพย์ทวี ผู้เข้าอบรมรุ่น 115)
ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากร การได้รู้จักและทำงานกับเพื่อนร่วมรุ่นที่น่ารัก ช่วยกันทำงานกลุ่ม อย่างเต็มที่
(คุณวรางคณา กุลกฤตยาวณิชย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 115)
หลักสูตรการอบรมมีทั้งทฤษฎี การบรรยายและศึกษาดูงาน คุ้มค่าจริงๆค่ะ
(คุณกัณฐชา ด้วงยา ผู้เข้าอบรมรุ่น 115)
เป็นคอร์สที่ได้ความรู้มาก สำหรับผู้ต้องการประเมินอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุน คุ้มกับค่าอบรมมากๆ
(คุณธนาวุธ ศิริจิตรจินดา ผู้เข้าอบรมรุ่น 115)
ถึงความรู้ต่างๆที่ทางวิทยากรได้ให้ความรู้ รวมถึงประสบการณ์จริงของท่านอาจารย์ที่มีมากกว่าความรู้ และแชร์ให้ผู้เรียนทุกคน ที่ไม่มีในตำราค่ะ
(คุณปาหนัน จันดีเลาะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 115)
  1. รู้สึกประทับใจกับคอร์สนี้มาก ไม่ว่าจะเป็นเพราะคณาจารย์ที่ตั้งใจให้ความรู้อย่างเต็มที่ ไม่กั๊กเลย หรือเพื่อนที่เรียนด้วยกัน ทุกคนมีความกระหาย
  2. ความรู้เป็นอย่างมาก มาเรียนเพียง 4 วัน อาจเทียบเท่าเรียนที่สถาบันอื่นได้เป็นเดือนๆ ขอแนะนำผู้ที่ต้องการความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจอสังหาฯ
  3. คอร์สนี้คุ้มจริงๆค่ะ

(คุณพิชญ์ชัญญา เหล่าเจริญโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 115)
วิทยากรตั้งใจสอนอย่างมาก หลักสูตรเนื้อหาจัดเต็มอย่างเต็มที่ อาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับดี
(คุณสุพัตรา มงคลชัยชวาล ผู้เข้าอบรมรุ่น 115)
เป็นคอร์สที่ลงตัว ทั้งเนื้อหาสาระ และความสนุกสนานค่ะ วิทยากรทุกท่านมีความรู้ความชำนาญเป็นอย่างมากและถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะ
(คุณสุนันทา มงคลชัยชวาล ผู้เข้าอบรมรุ่น 115)
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาจารย์เป็นกันเองและตลกดีค่ะ
(คุณญดาภัค โหละสุต ผู้เข้าอบรมรุ่น 115)
ได้เรียนรู้วิธีการประเมินและพบปะสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเพื่อนๆ
(คุณจักรเดช สัมมาวุฒิกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 115)
จากตอนแรกก่อนเข้าเรียนความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ของผมไม่มีเลย แต่ระยะเวลาเพียงไม่นานที่ได้เรียนหลักสูตรนี้ ทำให้รู้สึกว่ามความรู้ของผมเพิ่มขึ้นมาก บอกได้เลยว่าจะมาเรียนอีกครับ
(คุณสราวุทธ กระทายขวัญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 90)
ดร.โสภณ สอนดีมาก ๆ มีมุกตลกตลอดเวลา แต่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง การมาเรียนที่นี้ทำให้ผมสามารถทำความรู้จักกับคนในวงการได้มากขึ้น
(คุณคมน์สุเมธ ศุภเมธีสิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 90)
ได้รับความรู้มากจริง ๆ ตรงตามคาดหวังวิทยากรรู้จริง สถานที่สะดวก
(คุณอัจฉรา ฉัตรแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 90)
ดูงานนอกสถานที่ ดูแลอย่างดี วิทยากรมืออาชีพ
(คุณกุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 90)
ให้ความรู้เข้าใจง่าย เอกสารค้นหาง่าย อาหารอร่อย วิทยากรถ่ายทอดได้ดี
(คุณอภิชาติ ถิ่นถลาง ผู้เข้าอบรมรุ่น 90)
เป็นหลักสูตรอบรมที่ดี และจะเรียนหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป
(Mr.Narong Kanjanasupak ผู้เข้าอบรมรุ่น 90)
ได้ความรู้ เอาไปใช้ได้จริง วิทยากรไม่กั๊กความรู้
(คุณณฐมน ปลื้มจิตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 90)
วิทยากรทุกท่านมีความเป็นกันเอง และสามารถให้ความรู้ได้ครบถ้วน ให้คำแนะนำตลอดเวลา
(คุณวีระศักดิ์ เจิมจุติธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 90)
การเข้าอบรมครั้ง บอกได้เลยว่ารู้สึกดีทุกเรื่อง
(คุณปณพล สพันธุวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 90)
มีวามเหมาะสมที่ใช้คำว่า "โรงเรียน" เพราะดูแลทุกเรื่องจริง ๆ
(คุณทรงธรรม วศินชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 90)
อาจารย์และทีมงานมีความเป็นกันเอง มีความรอบรู้ในวิชาชีพ
(คุณชัยณรงค์ อินทรสมบัติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 90)
วิทยากรมีความรู้จริง และเพื่อน ๆ นักเรียนอัธยาศัยดี
(คุณรังสิยา ทูลาดัท ผู้เข้าอบรมรุ่น 90)
ความเอาใจใส่ของคณะผู้จัดและวิทยากรทุกท่าน
(คุณสมพร ไชยปัญห์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 90)
อาจารย์ที่สอนอธิบายให้เข้าใจง่าย ชัดเจน เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเป็นอย่างดี ประทับใจมาก ถ้ามีเวลาจะมาเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติม
(คุณสาคร หมื่นแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 85)
อ.วสันต์บรรยายดี น่าตื่นเต้น
(คุณนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 85)
เจ้าหน้าที่ อาจารย์ ให้ความรู้และช่วยเหลือผู้อบรมเป็นอย่างดี
(คุณสุรวิชญ์ อังศุสิงห์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 85)
อาจารย์ที่ให้ความรู้ มีการยกตัวอย่างเข้าใจหลักการ บรรยากาศการเรียน สนุกสนาน มีครบทุกรส ได้เรียนรู้ในสิ่งที่แปลกใหม่ สุดยอดมากครับ
(คุณณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ดี ผู้เข้าอบรมรุ่น 84)
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs