RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์(CF)

เนื้อหาครบถ้วนเข้มข้น อาหารอร่อยค่ะ


(คุณธัญวรรณ ตรีสุทธาชีพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

Let complete your project with this course, so funny course, so tasty food & so cool lecture.


(คุณสุตาภัทร ม่วงนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

อาจารย์ทุกท่านให้การต้อนรับดี ให้ความรู้และอธิบายเข้าใจง่าย ทำให้รู้จักเพื่อนใหม่แลกเปลี่ยนความรู้กัน


(คุณธนัญชกร คงร่ม ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

ได้ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดธุรกิจได้


(คุณพนิดา วงศ์วุฒิเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

ได้ศึกษา Case Study ใหม่ๆ


(คุณอธิยุต ทัตตมนัส ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

หลังจากเรียนหลักสูตรนี้ทำให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการทำ Faesibillity, Scenario ต่างๆ เพื่อการตัดสินใจทำโครงการนำปัจจัยต่างๆมาคำนวณเพื่อความแม่นยำของ Feasibility.


(คุณปภาเทพ อัคระชินกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

ได้รับความรู้จากวิทยากรอย่างเต็มที่


(คุณวิทวัส ศิริสวัสดิ์ศิลป์) ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

ได้ความรู้แบบเจาะลึก ใช้งานได้จริง บรรยากาศกันเอง อาจารย์ใจดีทุกท่าน


(คุณรุจิกัญญ์ สัตยาวัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

ความรู้แน่นมากค่ะ


(คุณพรทิพย์ ที.พูนายัน ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

I like this Course ,because after this course I have clear on CF,Sensivity Analysis


(Mr.Phin Sothea ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

This course is very good.It contains all the topics I need to know for my research job


(Mr.Hoem Seiha ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

เนื้อหาแน่นดีในระยะเวลาเพียงสี่วัน


(คุณคิจ วงศ์จารุ ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

ได้รับข้อมูล insight trick และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ได้รู้ตัว Benchmark และคำแนะนำ Excel สามารถนำไปปรับใช้ได้เอง


(คุณปาลิน ดำรงชาตินนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

ได้ความรู้เยอะค่ะ


(คุณสุกัญญา เทียนทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

ผู้จัดการอบรมเป็นกันเอง เวลาในการอบรมเหมาะสม วิทยากรมีความรู้เข้าใจงาน


(คุณอัครเดช หงษ์ทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

ได้เรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับอสังหาฯโดยตรงทำให้เห็นความชัดเจนในการจะเริ่มทำโครงการมากขึ้น


(คุณธนิตา เรืองสงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

อาจารย์น่ารักมากค่ะ สอนเน้นความรู้และแชร์ประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดเป็นกันเอง


(คุณพิรุฬรัตน์ สหายวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

ได้ความรู้ที่เฉพาะเจาะจง ตอบโจทย์กับความต้องการที่จะเพิ่มความรู้ Cash Flow และ Feasibility


(คุณปกครอง ปุณฑริก ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

ผู้บรรยายมีประสบการณ์ในแขนงที่อบรมอย่างดี


(คุณคุณจักวิรพัฒน์ เถียรศิธกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

Workshop แน่นมากครับ 


(คุณคุณฐิติพงศ์ สุรเมธี ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้ร่วมกัน เป็นมิตรที่ดี ทำให้เกิดมุมมองที่ชัดเจนขึ้น อาหารอร่อย กาแฟไม่อั้น


(คุณญดาณัฎฐ์ กุลจรรยานิธิยศ ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

วิทยากรดี มีความรู้และประสบการณื สถานที่ใช้ได้ อาหารอร่อย


(คุณหัสชัย เข้าคลอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

ได้เนื้อหาที่หลากหลายดี


(คุณกมลชัย ดุษิตสถิต ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

อาจารย์ทุกท่านน่ารัก ให้ความรู้เต็มที่เลยค่ะ ขอบคุณโรงเรียนที่มีหลักสูตรดีๆ ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยค่ะ


(คุณปาริชาต ทองแดง ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

อาจารย์ทุกท่านใจดีมาก ให้ความรู้โดยไม่หวง ขอบคุณครับ


(คุณธมรัตน์ ทองแดง ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

ประทับใจอาจารย์ทุกท่านค่ะ ที่ใส่ใจนักเรียนมากในการให้ความรู้ ตั้งใจอธิบาย และดูแลเป็นอย่างดีค่ะ 


(คุณเขมิกา วิณิชชาธรรมกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)

นอกจากความรู้ที่ได้แล้ว ได้มาเจอเพื่อนๆที่ดีด้วยครับ 


(คุณฐกูร เวชพาณิชย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)

อาจารย์แต่ล่ะท่านให้ความรู้อย่างเต็มที่ ทีมงานของโรงเรียนก็ดูแลอย่างใกล้ชิด 


(คุณวีระพงศ์ โรจนวโรดม ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)

มีความรู้ที่เป็นประโยชน์ เห็นภาพรวมของ Finance การทำโครงการ ได้เพื่อร่วมรุ่นที่ดี อาหารอร่อย 


(คุณรุจิรา ยมศรีเคน ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)

ข้อมูลลึกลงรายละเอียดดีมากค่ะ 


(คุณศรินรัตน์ สมบูรณ์สิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)

อ.ที่มาสอนเป็นคนจริงที่มาแชร์ TIP TRICK จากประสบการณืจริง ซึ่งมันดีมากๆ ได้ตารางและสูตรการคำนาณที่ใช้ได้เลย อาหารอร่อย 


(คุณศราวุธ ศฤงคารบริบูรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)

ได้ความรู้มากขึ้น วิทยากรมความรู้ความสามารถมาก ได้เพื่อนร่วมสัมมนาจากหลายอาชีพ ทำให้ได้มุมมองใหม่ 


(คุณมนัญญา เหมปรัชยกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)

วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ 


(คุณวรรธนา ศรีภูมิ ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)

ได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งจาผู้รู้จริงในกิจการ และได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ทั้งเรื่องอาหารและข้อมูลต่างๆ


(คุณประเสริฐ คาวิจิตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 54)

วิทยากรแต่ล่ะท่านให้ความรู้ดีมากๆ เรียนเพลิน 1 วันผ่านไปเร็วมาก ได้ประโยชน์ใช้ในการทำงานและได้มุมมองทัศนคติในการบริหารธุรกิจที่ดี 


(คุณฐิตาภา สวัสดิรักษา ผู้เข้าอบรมรุ่น 54)

อาจารย์สอนสนุกมาก 


(คุณเดือนเพ็ญ สิทธิราช ผู้เข้าอบรมรุ่น 54)

ได้รับประสบการณ์ความร้ที่อาจารย์ทุกท่านสอนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปใช้ได้จริง


(คุณตรีขนิษฐ์ มากรักษา ผู้เข้าอบรมรุ่น 54)

ประสบการณ์ของผู้สอน 


(คุณบัณฑิต อุดมพรวิรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 54)

ได้รับความรู้ในหลาย Living Type 


(คุณอาภัสพงศ์ ศรีทองสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 54)

ขอบคุณครับสำหรับความรู้ที่ให้เพิ่มเติม ขอบคุณสำหรับความเป็นกันเองของเจ้าหน้าทึ่และวิทยากร


(คุณอัญชลี มุสิกาวัน ผู้เข้าอบรมรุ่น 52)

ได้รับความรู้จากวิทยากร ที่มีประสบการณ์หลายท่านและได้ฝึกทำ Feasibility Study ในหลายๆรูปแบบของอสังหาฯ


(คุณณัคนางค์ กุลนาถศิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 52)

วิทยากรทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์มาก การถ่ายทอดเข้าใจง่าย การยกตัวอย่างหรืออธิบาย สื่อสารได้ดีเข้าใจง่าย ถาม-ตอบ ชัดเจนในคำถาม เข้าใจง่าย


(คุณเทิดศักดิ์ จตุรภักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 52)

เป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะ อาจารย์ทุกคนสอนดีมาก เนื้อหาเหมาะสมเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ดีขึ้นมากค่ะ


(คุณจิณณรักษ์ เจตน์รังสรรค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 51)

อาจารย์ทุกท่านสอน แนะนำ อธิบาย ได้ดีมากๆค่ะ ทำให้สามารถเข้าใจในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้น


(คุณสุนทรา เดชสกุลยุทธ ผู้เข้าอบรมรุ่น 51)

ขอบคุณ อ.อติณัช และคณะผู้จัดงานครับ ประทับใจวิทยากรมีประสบการณ์จริงและมีการลำดับเนื้อหาที่สำคัญมีสาระเข้มข้น


(คุณอนุวิท ชีวรัตนพร ผู้เข้าอบรมรุ่น 51)

หลังจากที่ได้เรียนกับทางโรงเรียนอสังหาริมทรัยพย์ไทย แล้วทำให้คิดว่าการจะประสบความสำเร็จด้าน Deleveloper ไม่ใช้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ขอบคุณที่จัดหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่เริ่มต้นทางธุรกิจนี้


(ประภัสสร เจนวารินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 50)

ได้รับความรู้และเทคนิคจากวิทยากรที่มาอบรม เป็นแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้


(เกรียงศักดิ์ กุลอนันประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 50)

ได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นและได้รู้จักเพื่อนในวงการอสังหาฯมากขึ้น (ดร.โสภณสอนได้สนุกและตลกดี,รอบรู้มาก)


(สมยศ ธเนศวรางกูร ผู้เข้าอบรมรุ่น 50)

คอร์สนี้ทำให้รู้สึกมั่นใจในการลงทุนอสังหาฯมากขึ้นสามารถแยกแยะได้ว่าการลงทุนที่เราจะลงทุนเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่ ทำให้รอบคอบในการลงทุนมากขึ้น


(นุกูล แย้มมณีชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 50)

วิทยากรทุกท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทำให้ได้ความรู้มากค่ะ


(อภิรดี ปูรานิธิ ผู้เข้าอบรมรุ่น 50)

มาอบรมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจในการต้อนรับและการให้ความดูแลของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย อีกทั้งได้รับความรู้ที่อัดแน่นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จากกรณีต่างๆ ที่หยิบยกให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน


(ปภัสสร ชื่นอารมณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 50)

1. อ.ให้ Cash Flow อย่างเต็มที่ พร้อมนำประสบการณ์ภาวะปัจจุบันมาแบ่งปันให้ทราบ   2. การบริการของผู้จัดงาน ทั้งคณะดีเยี่ยม   3. บรรยากาศเป็นกันเองดี


(กานต์นภัส เกียรติวีระสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 50)

1.อาจารย์แต่ละท่าน ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างละเอียดและชัดเจนรวมทั้งสามารถตอบคำถามที่ผู้เข้าอบรมสอบถามได้ 2.เจ้าหน้าที่สถาบันมีความเป็นกันเอง และคอยช่วยเหลือเวลาที่ตามอาจารย์ไม่ทัน


(ณัชชา กิตติอุดม ผู้เข้าอบรมรุ่น 49)

ถ้าท่านใดมีความต้องการแหล่งความรู้เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติที่สัมฤทธิผล สามารถนำไปใช้กับงานในปัจจุบัน และต่อยอดความคิดเพื่อทำโครงการในอนาคตได้ เป็นคอร์สที่มาอบรมแล้วรู้สึกคุ้มค่ามากค่ะ เพราะมีการปูพื้นความรู้ที่มีลำดับขั้นตอนที่ดี เข้าใจง่าย สนุกมากคอร์สนี้ สุดยอดเลยค่ะ...วิทยากรทุกท่านมีประสบการณ์เจ๋งจริงค่ะ(ปุณยวีร์ ภู่ทอง)


(ปุณยวีร์ ภู่ทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 49)

ก่อนเรียนกังวลในการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่มาก แต่หลังจากเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ธุรกิจนี้ไม่ยากอย่างที่คิดเลย


(รัฐวัฒน์ เอื้อชัยชาญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 49)

วิทยากรหรืออาจารย์ที่มาถ่ายทอดความรู้+ประสบการณ์จริงได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ทำให้ได้ความรู้นำกลับไปใช้ ในการทำงานได้เป็นอย่างดี


(เจริญจิตร เจียมจรรยา ผู้เข้าอบรมรุ่น 49)

วิทยากรให้ความรู้ เข้าใจง่าย กระชับ นำไปใช้ได้จริง บรรยากาศการเรียนดี ไม่เครียดจนเกินไป มีมุขขำ แก้เครียดได้ดี


(จินดาภา จงสฤษดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 48)

1.อาจารย์ทุกท่านบรรยายให้เห็นภาพที่ต่างออกไปหรือไม่เคยรู้ด้วยซ้ำ 2.สถานที่และบริการของโรงเรียนเกิน 100%


(ชัยภัทร รัตนจันทรานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 48)

ได้รับความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี อาจารย์ทุกท่านที่บรรยายให้ความรู้เข้าใจดีทุกท่าน ขอบคุณมากครับ


(พนมวุฒิ สิทธิมา ผู้เข้าอบรมรุ่น 48)

วิทยากรทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์จริง อธิบายได้เข้าใจ อาหารอร่อย เจ้าหน้าที่ทุกท่านน่ารัก+ดูแลผู้เข้าอบรมดีมาก


(อัญชนา สรวิสูตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 48)

Course provides such a useful and detailed information help to gain knowledge and understanding of cash flow.


(ปิตฤทัย ลงยันต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 48)

ได้ความรู้เพิ่มเติมนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำได้และทำให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น


(วีรนารถ กันซัน ผู้เข้าอบรมรุ่น 47)

วิทยากรทุกท่านตั้งใจสอนดีมากค่ะ ได้ความรู้ทั้งเนื้อหารายละเอียด มีตัวอย่างเข้าใจง่ายและปฏิบัติ Excel นำไปประยุกต์ใช้งานได้


(อริญรดา เจียมจรรยงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 47)

วิทยากรที่มาสอนให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ดีมาก อาหารและเครื่องดื่มอร่อยค่ะ


(กรวิกา กอวรกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 47)
มาเปิดโลกอีกมุมมองหนึ่ง ข้อมูล ความรู้ที่ได้รับ ชัด ลึก จัดเต็ม ประสบการณ์วิทยากรแต่ละท่าน สุโค่ย มาแล้ว แล้วจะมาอีก...โปรแกรมอบรมนี้มากกว่าคำว่าคุ้ม
(คุณยุทธนา องสุมาลิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 46)
1.อาหารอร่อย 2.วิทยากร มีความรู้ ความสามารถ และถ่ายทอดได้ดีเช่นอ.มนตรี เหมวิจิตรม อ.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล 3.น้ำดื่ม ชากาแฟ มีตลอดทั้งวัน ชอบมาก
(คุณภูวนาท ภัทรพงศ์พันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 46)
สถานที่จัดงาน เนื้อหาสาระของการให้ความรู้ การให้บริการของเจ้าหน้าที่
(คุณนิภาภรณ์ วาดเขียน ผู้เข้าอบรมรุ่น 46)
เป็นคลาสอบรมได้ความรู้ตรงประเด็นและวิทยากรมีความรู้ ถ่ายทอดได้สนุกทุกท่านครับ
(คุณจักรกฤษณ์ กิจการรัฐบุตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 46)
1.ประทับใจ การเรียนวันสุดท้ายค่ะ ความรู้ค่อนข้างดี 2.ผู้ดูแลค่ะ เป็นกันเองดีค่ะ
(คุณสุทธิพร หินฤทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 46)
ประทับใจทุกอย่างครับ
(คุณศิริศักดิ์ ไทพาณิชย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 46)
ประทับใจหลักสูตร วิทยากร สถานที่
(คุณสุจีรา ม่วงพะเนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 46)
ได้รับรู้ตัวอย่างกรณีศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ตรงทั้งด้านผู้ประกอบการและแหล่งเงินทุน และการประเมิน ความเป็นไปได้โครงการจากสถานการณ์ปัจจุบัน
(คุณสุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 46)
1.วิทยากรที่มาบรรยายมีความรู้ ความสามารถ 2.บุคคลากรของโรงเรียนให้บริการเป็นกันเอง บริหารเวลาได้ดีมาก 3.ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
(คุณอิมรอน มูซายี ผู้เข้าอบรมรุ่น 46)
1.วิทยากรส่วนมากมีความรู้และประสบการณ์ 2.ระยะเวลานานไปหน่อย แต่ก็ดีทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถทำความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง 3.อาหารอร่อย มีขนมทานตอนเช้าด้วย ดีค่ะ เพราะจะกินข้าวไม่ทัน 4.ประทับใจอ.มนตรีที่สุดค่ะ บุคลิกดี ตัวอย่างดี เทคนิคดี
(คุณอรอนงค์ เผือกฉุย ผู้เข้าอบรมรุ่น 46)
ทุกคนมีความตั้งใจให้การอบรมสำเร็จอย่างมีคุณค่า
(คุณเอกชัย ภักดีเมฆานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 46)
การบริการ อำนวยความสะดวก พนักงาน อาหารและเครื่องดื่ม
(คุณศิโรรัตน์ ผโลทัยพิเชฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 46)
อาหารอร่อยดี มีความรู้
(คุณปัณณธร แสงจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 46)
 • ได้ความรู้ทั้งในมุมมองของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนและผู้บริโภค รวมทั้งแง่มุมแบบ Exclusive ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจลงทุนโครงการ
 • วิทยากรทุกท่านสอนดีมากค่ะ ประทับใจการอบรมและขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่าน

(คุณพิมพ์พร ประเสริฐจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
มีความประทับใจเป็นอย่างมากเนื่องจากอาจารย์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อแบบลึกซึ้ง ถ่ายทอดออกมาได้ดี เข้าใจง่าย สนุกสนาน และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้จริง
(คุณเปมิกา อธิบดิ์ตระกูล ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
วิทยากรมีความรู้ดีมาก ๆ เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือดูแลดี อาหารอร่อย
(คุณมณีนพ วงษ์เกิด ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
อาจารย์ทุกท่านตั้งใจสอนและลงรายละเอียดลึกซึ้ง มีตัวอย่างเข้าใจง่าย ได้ความรู้ตามที่ตั้งใจ เพื่อนร่วมรุ่นน่ารักมากค่ะ
(คุณชนิดา สิญจนาคม ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
ได้รับความรู้สำหรับนักลงทุน อาจารย์ อธิบายได้เห็นภาพชัดเจนได้ประโยชน์มาก
(คุณเอื้อย จันทรสมบัติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในหลายมุมมอง
(คุณเรวดี ยอดจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
เนื้อหาเยี่ยมยอดมาก วิทยากรมีความรู้และความสามารถมาก อาหารอร่อย
(คุณอานนท์ น้อยอ่ำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
ได้ความรู้ในเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการบ้าน คอนโด โรงแรม เพิ่มขึ้นอย่างมาก สอนลงลึกในการปฏิบัติจริงด้วย Excel ด้วย ทำให้สามารถเอาความรู้ไปใช้ต่อจริงได้มากครับ
(คุณธัช พิทักษ์รักษ์สันติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 40)
ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ จากสถาบัน
(คุณอดิศร เกตุวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 40)
ทุกเรื่อง เจ้าหน้าที่ อาจารย์ เพื่อนผู้เข้าอบรม และสถานที่
(คุณสุรศักดิ์ เกตุสุระ ผู้เข้าอบรมรุ่น 40)
นำเอาข้อมูล + ความรู้จากประสบการณ์จริงมาใช้ในการสอน วิทยากรมีประสบการณ์ตรง แจ้งถึงอุปสรรค + คำแนะนำ
(คุณปกรณ์กิจ รังนกใต้ ผู้เข้าอบรมรุ่น 40)
 1. ได้ความรู้และประโยชน์ดีมาก ทำให้เข้าใจธุรกิจอสังหาฯด้านการเงินและความเป็นไปได้ในการลงทุน
 2. คณะอาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง
 3. อาหารอร่อย
 4. คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่อัธยาศัยดีมาก

(คุณสุดชาย สิงห์มโน ผู้เข้าอบรมรุ่น 40)
หลักสูตรนี้ ทำให้รู้ทิศทางในการวางแผนทางการเงินในธุรกิจอสังหาฯเพิ่มขึ้น
(คุณกนกพัฒน์ ชนงาม ผู้เข้าอบรมรุ่น 40)
เนื้อหาตรงตามที่คาดหวัง อาจารย์มีประสบการณ์ มีจุดคิด และข้อเสนอแนะที่ดีค่ะ
(คุณไช่ หง อิง ผู้เข้าอบรมรุ่น 40)
มีการ Service ที่ดี
(คุณพงษ์พิชญ์ เฉลิมถิรเลิศ ผู้เข้าอบรมรุ่น 40)
คุ้มกับการมาอบรม ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากมาย ที่สำคัญได้รู้จักเพื่อนใหม่หลายคน
(คุณกิตติศักดิ์ ศิริมานะกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 40)
 1. อาจารย์ฝึกอบรมทุกท่าน มีหลักการสอนที่ดี สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง
 2. เพื่อนร่วมฝึกอบรม แชร์ความรู้ + เป็นกันเอง
 3. อาหรอร่อย + เจ้าหน้าที่บริการดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

(คุณรวงทอง นันโกฎิ ผู้เข้าอบรมรุ่น 40)
ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทีมงานทุกคนดูแลผู้อบรมได้ดีมาก ๆ
(คุณวราวิทย์ นววัฒนทรัพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 40)
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการทำงานได้
(คุณอภิชาต รักช้าง ผู้เข้าอบรมรุ่น 40)
ได้ความรู้รอบด้าน จากการแบ่งปันความรู้กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม
(คุณณัฐวิทย์ ตัณฑเทิดธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 40)
มีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ มาให้ความรู้ทั้งในตำรา และประสบการณ์จริงมากมาย
(คุณฉัตรชัย ลือกิตินันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
 1. อาหารอร่อย
 2. คณะผู้ดำเนินการอบรม เป็นกันเองดีมาก

(คุณไพโรจน์ เกษประดิษฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
เรียน 4 วัน แต่มีความรู้มหาศาล เฉพาะสูตรใน Excel ที่นำไปใช้ก็ได้ประโยชน์มากแล้ว แต่อาจารย์แต่ละท่านมีความรู้จริง ทำให้เราประทับใจมาก
(คุณพรพจน์ เจนกุลประสูตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
อาหารอร่อย วิทยากรบรรยายดี ได้ความรู้เพิ่มขึ้นในการไปต่อยอด
(คุณกนกรัชต์ รัตตมงคล ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
เป็นหลักสูตรในโรงเรียนเอกชนที่เปิดกว้าง เพื่อบุคคลภายนอก และในวงการได้มีโอกาส Update ความเคลื่อนไหว และพบปะกับบุคคลในแวดวงธุรกิจ
(คุณชลทิชา ทิชาชาติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
วิทยากรที่โรงเรียนเชิญมา มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทางที่ต่าง ๆ กัน ทำให้ได้ความรู้/ประสบการณ์เพิ่มเติมในหลาย ๆ ด้านค่ะ โดยเฉพาะเป็นประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้ง่าย ๆ จากทั่วไปค่ะ
(คุณน้ำทิพย์ กาญจนวิสิษฐผล ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
ประทับใจคณะอาจารย์ ทีมงาน และอาหารค่ะ
(คุณพรรณวดี โอรพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และอนาคต
(คุณวันวิสาข์ รัตนะเหลี่ยม ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
ได้ความรู้ในเรื่อง Cash Flow ดีครับ เพราะไม่ค่อยรู้เรื่องมาก่อน โดยเฉพาะศัพท์ Technique ที่เคยเข้าใจผิดมาตลอด
(คุณจตุพล พงษ์วิทยภานุ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
พนักงานมี Service Mind ดีมาก ๆ ครับ ตั้งแต่ระดับแม่บ้านขึ้นมาเลย แสดงว่าผู้บริหารให้ความสำคัญแก่จุดนี้ กลุ่มบุคคลระดับนี้ดีมากครับ
(คุณพิสูจน์ เวชพานิช ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
อาคาร สถานที่ และการจัดห้อง ระบบคอม สะดวก และช่วยให้การเรียนรู้สะดวก
(คุณสมโรจน์ วนิชวัฒนะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ตัววิทยากร มีความรู้ ความพร้อมในหัวข้ออบรม บรรยากาศในการอบรม อาหารอร่อย
(คุณศศิณา น้ำทิพนำชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
พบแง่คิดใหม่ ความรู้ที่ได้มากกว่าที่คิดจะได้
(คุณสุรเศรษฐ์ กาญจนไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
จากการที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ฯ มาเรียนทำให้มีความรู้มากขึ้น ได้ประสบการณ์จากการพูดคุย แลกเปลี่ยนกับเพื่อนใน Class
(คุณจิรัตฐิกาล สุดโต ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ได้รับความรู้ในหลากหลายมุมมองครับผม
(คุณธนวัฒน์ พึ่งทองคำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กว้างขึ้น และเป็นปัจจุบัน
(คุณสุชชนันท์ พรหมมาศ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ประทับใจวิทยากรหลายท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด้านการเงิน ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มากมาย ที่ต้องการจะถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
(คุณศิริมา วิวัฒน์วงศ์เกษม ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
• การเชิญวิทยาการที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านมาสอน
• การบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม
(คุณพันธนันท์ พุทธวงศ์ภูติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ได้ความรู้จากประสบการณ์จริงของวิทยากรเพิ่มเติม นอกเหนือจากในตำราครับ
(คุณภูมิพัฒน์ พรหิรัณญ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
เป็นนักการตลาดที่อยู่แต่ในโลกของการตลาด ได้มาเรียนรู้ Feasibility และการเงิน ทำให้มีมุมมองใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์มากขึ้น จริง ๆ แล้ว การตลาดกับการเงินเป็นของคู่กันที่จำเป็นต้องรู้ โครงการจึงจะประสบความสำเร็จได้
(คุณวรมณี โตธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
• บุคลากร : วิทยากรมีความรู้ และมีประสบการณ์มาก สอนให้คิดแบบบูรณาการ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
• สถานที่ : การเดินทางสะดวก มีที่จอดรถ
• บรรยากาศใน Class : เนื้อหาสาระครบถ้วน, sheet เอกสารดูง่าย, วิเคราะห์ข้อมูลดี
(คุณวนิสา สุริยะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
การบริการของคณะผู้จัดงาน และการบรรยายของอาจารย์ผู้สอน
(คุณกณวรรธน์ ปานพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก ๆ
(คุณสายเพชร เพ็ชรไพร ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทราบจากที่ใดมาก่อน และได้ฟังความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์มาแชร์ข้อคิดเห็น
(คุณอัญญามณี สามี ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ประสบการณ์จากวิทยากร เป็นโยขน์มาก เปิดมุมมองใหม่ ๆ และรอบด้านมากขึ้น
(คุณสมโภช กนกพรนาวิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
อาจารย์ผู้ให้การอบรมหลากหลายท่าน ทำให้ได้ความรู้หลากหลาย
(คุณสุวิทย์ ชูสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนดีมาก
(คุณกิตติ์ภูชิต ใครอุบล ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
Applyable -> นำไปใช้ได้จริง
(คุณจาตุรนต์ สุวรรณจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
หลักสูตรเนื้อหาดี
(คุณกันยาภา ศิริพฤกษ์พงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
• วิทยากรมีประสบการณ์ความรู้ และเต็มใจถ่ายทอดด้วยความสนุกสนาน
• เจ้าหน้าที่พร้อม และเต็มใจให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการลงทะเบียนเรียน
• อาหารอร่อย
(คุณฐิติพัฒน์ ทวีสิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
• คัดสรรวิทยากรที่สามารถให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี
• เจ้าหน้าที่ประสานงาน เป็นกันเองมาก บริการดี
(คุณยงยศ ดรคำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)
มีทั้งเนื้อหาสาระ และบันเทิง
(คุณชลัสถ์ ผลวิไล ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)
สอนสนุก อาหารอร่อย ความรู้เต็มพิกัด
(คุณธีระชาติ มโนธรรมรักษา ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)
เนื้อหาเป็นที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีการสอดแทรกมุขตลก และ Case Study ที่น่าสนใจ
(คุณสุทธิพล ภุมรินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)
ได้เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น
(คุณเมตตา ฉีดอิ่ม ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)
วิทยากรมีความรู้ความสามารถ บรรยากาศในการเรียนดี อาหารอร่อย
(คุณชวยศ เกษมวนานิมิต ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)
ได้รับความรู้ตามหลักสูตร อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์ และเป็นกันเอง อาหารอร่อย
(คุณอภิรดี ธรรมารักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)
วิทยากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอาใจใส่ดูแลผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดีทุก ๆ ด้านครับ ขอบคุณครับ
(คุณสุชาติ ทัมพากร ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)
• อาหารอร่อยมาก ๆ
• พนักงานบริการที่จอดรถเยี่ยมยอดจริง ๆ
(คุณสมศักดิ์ ภูติวรนาถ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)
บรรยากาศที่นี่เป็นกันเอง ต้องมาเรียนถึงจะรู้ว่า ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริง ๆ
(คุณศุภจิตรา รัตนโชติพานิช ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ประทับใจวิทยากรทุกท่านได้ให้ความรู้ดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าอบรมทุกท่านในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ร่วมอบรม อาคาร สถานที่ อาหาร อยู่ในระดับดีเช่นเดียวกันครับ


(คุณวสันต์ ตั้งสัจจะกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)
ประทับใจในความพยายามของวิทยากรทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทุกคนท่ามกลางความรู้ที่ไม่เท่ากัน
(คุณสักขฉัฐ เชี่ยวภู่ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)
ได้รับความรู้จากหัวข้อที่ได้เรียน บอกได้คำเดียว "คุ้มค่า"
(คุณกอบเดช ตั้งไชยวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)
เนื้อหาตรงกับการปฏิบัติงาน ข้อมูลชัดเจนเที่ยงตรง
(คุณชวเจต จ่าแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)
วิทยากรคุณภาพ อาหารอร่อย
(คุณธวัช เชี่ยวภู่ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)
ได้มุ่มมองใหม่ ๆ ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น สามารถป้องกันและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ตอบโจทย์ผู้บริหารได้ตรงประเด็น ข้อมูลน่าเชื่อถือ
(คุณอภิวัชน์ จันคำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)
ชอบ อ.วสันต์ คงจันทร์มาก ๆ สอนสนุก เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดี
(คุณพัทน์ชามญชุ์ สุขสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)
วิทยากรมีความสามารถ อธิบายเข้าใจง่าย สอนไม่น่าเบื่อ อาหารอร่อย
(คุณลัดดาวัลย์ ตระกุลรัมย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)
ดีมาก วิทยากรให้การบรรยายเข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
(คุณสิทธิชัย พันธ์ไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)
มีตัวอย่างให้ลองทำ นำไปใช้งานได้จริง
(คุณปัญจ์ฑารีศ์ ปลายชัยภูมิ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)
ช่วยเปิดมุมมองแนวคิดของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปได้จริง
(คุณประสิทธิ์ ไพบูลย์ไมตรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)
ผู้ดำเนินการสอนทุกท่านมีประสบการณ์หลากหลายให้ความรู้ได้ดี นำไปใช้งานได้
(คุณกัลศิริ อินทรภูวศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)
เดิมมีความรู้น้อยมาก 4 วันนี้ปูพื้นฐานได้ดี
(คุณกฤต บุญเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)
เนื้อหาตรงความต้องการ อาจารย์บรรยายได้ครบถ้วน การบริการดีมาก ควรจัดต่อไป
(คุณอุกฤษพงศ์ คงธนธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)
ได้ความรู้ใหม่ในเรื่องที่ไม่เคยรู้ ทำให้มองภาพต่าง ๆ ได้กว้างขึ้น เข้าใจมุมมองของผู้เกี่ยวข้องกับ...ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในมุมมองอื่น ๆ เข้าใจหลักคิดการทำการวิเคราะห์ทางการเงิน และประเมินโครงการเรื่องที...มีผลกระทบต่อโครงการ
(คุณวรเทพ วิชิตวร ผู้เข้าอบรมรุ่น 34)
เป็นสถานบันที่ให้ความรู้ในทางปฏิบัติด้านต่าง ๆ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากผู้มีประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้อย่างแท้จริง ไม่เสียดายเวลาที่มานั่งฟัง นอกจากนี้รู้สึกประทับใจ ดร.โสภณและทีมงานที่เอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีมากและแบ่งปันความรู้ให้อย่างต่อเนื่องจากทาง Website อีกด้วย
(คุณแสงโสม บัณฑุรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 34)
วิทยากรทุกท่านเป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ ซึ่งทำให้ได้รับประโยชน์จาการอบรมมาก และที่สำคัญทำให้เข้าใจว่าโลกแห่งความเป็นจริงมีอะไรให้น่าศึกษาอีกมาก
(คุณปิติภัทร สิงห์หลง ผู้เข้าอบรมรุ่น 34)
ประทับใจในความเป็นกันเองของทุกท่าน
(คุณชาญชัย บุญพิพัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น นำไปใช้งานได้จริง
(คุณศุภิกา อุ่นสมัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 32)
ประทับใจในความรู้ที่ได้รับ และความเป็นกันเองของคณะผู้จัดงาน
(คุณฉลวยรัตน์ ภิรมย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 32)
ประทับใจมากค่ะ เพราะทำให้เราทราบถึงองค์ความรู้โดยรวมในการทำงบการเงิน การลงทุน การประมาณการเบื้องต้นในการทำธุรกิจ และยังทราบว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นองค์กรความรู้ขนาดใหญ่ทางอสังหาฯ ที่จะต้องเข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป ขอบคุณค่ะ
(คุณสโรชา ดิษฐเล็ก ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs