RE120: การวิเคราะห์ตลาดเพื่อวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์

วิทยากรมีความรู้ และความสามารถเหมาะกับหลักสูตรที่อบรม สามารถให้ความกระจ่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย


(สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

1.เนื้อหาอัดแน่น+เป็นประโยชน์มาก 2.เป็นกันเอง อบอุ่น บางช่วงตลกดีไม่เครียด 3.เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น


(พิชัย วงศ์กุศลธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
ได้รับความรู้ทั้งแง่ทฤษฎีและทางปฏิบัติ วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่ใจและอัธยาศัยดีถ้ามีงานอบรมที่น่าสนใจ
จะเข้าอบรมอีกแน่นอน
(คุณสุวรรณา เกียรติศรีธารา ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
ได้แนวคิดของผู้รู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
(คุณภูมิพัฒน์ มหาสุวีระชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
ผู้บรรยายมีความรู้ในเนื้อหาสูง ทำให้ได้ความรู้มาก ทีมงานให้การต้อนรับอย่างดี
(คุณอัครชัย ยัสพันธุ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
วิทยากรมีความเป็นกันเอง สอนสนุก เนื้อหาเข้าใจง่าย เจ้าหน้าที่บริการดี
(คุณภริตา นาคสีทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
หลักสูตรและวิชการการ แน่น เข้าใจง่าย บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง
(คุณบดินทร์ภัทร์ อธิบดิ์ตระกูล ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
เห็นภาพรวมและกระบวนการทางด้านการตลาด รวมถึงประสบการณ์ของวิทยากร
(คุณวรเทพ วิชิตวร ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
วิทยกรเป็นกันเองมาก ๆ ไม่มีการกั๊กความรู้
(คุณชวลิต จิรหิตะภัทร ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
ชอบหลักสูตรนี้มากครับ ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น
(คุณวีระเดช โกวพัฒนกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
อาจารย์สอนดี เจ้าหน้าที่เอาใจใส่
(คุณชูวิทย์ กลิ่นบัว ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs