RE100: รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์

ประทับใจอาจารย์ทุกท่าน


(คุณสวัสดิ์ พลายด้วง ผู้เข้าอบรมรุ่น 66)

ประทับใจมิตรภาพระหว่างผู้อบรมกับอาจารย์ผู้สอนระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง การบริการของโรงเรียนและการบริหารเวลาในการจัดอบรม


(คุณจินตนา จิระกุลสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 66)

เนื้อหาอัดแน่นยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงเอาไปปรับใช้ได้จริง


(คุณธนิตา เรืองสงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 66)

วิทยากรมีความพร้อมในการให้ความรู้ดีมาก


(คุณพงศ์ศักดิ์ อิสริยะรังสรรค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 66)

รวบรวมกฎหมายที่ควรรู้ได้ดี อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่บรรยายดีมาก


(คุณวชิราภรณ์ มีภูมิรู้ ผู้เข้าอบรมรุ่น 66)

มีความรู้เกล็ดเล็กน้อยดีมาก


(ดร.ประยูร บุริสตระกูล ผู้เข้าอบรมรุ่น 66)

หลักสูตรให้ความรู้มาก วิทยากรบรรยายดีไม่ง่วง อาหารรสชาตดี


(คุณสักดา รังผึ้ง ผู้เข้าอบรมรุ่น 66)

วิทยากรถ่ายทอดความรู้เข้าใจง่าย น่าสนใจ


(คุณตุลดา ประยูร ผู้เข้าอบรมรุ่น 66)

อาหาร เครื่องดื่ม อร่อย


(คุณอภิรัฐ วิเศษวงษา ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

หลักสูตรนี้เนื้อหาค่อนข้างแน่น ได้ความรู้ค่อนข้างมาก การสอนเข้าใจง่าย และ อาหารอร่อยมาก


(คุณเสาวนิตย์ หงส์พิพิธ ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

การ เรียน-สอน ดีมาก เข้าใจง่ายนำไปใช้ได้จริง


(คุณวัฒนชัย มะรุมดี ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

ได้รับความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ทำให้ทราบกรณีศึกษา


(คุณโปรดปราน อุบลสถิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

ได้รับความรู้จากวิทยากรหลากหลาย อาหาร เครื่องดื่ม อร่อย สถานที่อบรมสะอาด ได้รับความรู้ตรงกับที่ทำงานและพบเพื่อนแวดวงเดียวกัน


(คุณสุภัค ทับวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

การที่ได้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมความรู้ในหลายเรื่อง ขอบคุณที่เปิดหลักสูตรนี้ครับ


(คุณบดินทร์ ธรรมธีวันสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

ได้ความรู้เรื่องกฎหมาย ได้Connection อบอุ่นเหมือนตอนไปเรียนมหาวิทยาลัย


(คุณรติพร เหลืองสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง น่ารัก ทุกท่าน วิทยากรบรรยายสนุก ให้ความเข้าใจเนื้อหาดี


(คุณนุจรี วงค์พมิตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

หลักสูตรรวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ทำให้ได้รับความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้รับความรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ ผู้บรรยายมีความรู้ ความชำนาญในแต่ละหัวข้อโดยเฉพาะทำให้สามารถเข้าใจถึงปัญหาทั้งภาครัฐ เอกชน อย่างลึกซึ้ง


(คุณ จรุงใจ แก้วก้อ ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

เนื้อหามีประโยชน์ ทำให้เข้าใจภาพรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์โดยตรงกับธุรกิจ และตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี


(คุณชลภัสสรณ์ วิชัยดิษฐ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

ประทับใจในเนื้อหาหั้วข้อในการบรรยาย สรุปให้เข้าใจเรื่องกฎหมายอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นได้ง่ายและรวดเร็ว


(คุณกันต์กวี ทับสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

ให้บริการเป็นกันเอง


(คุณชินพันธ์ วุฒิพัฒนานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

สนุกความรู้แน่น


(คุณอุทัย คนมั่น ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

อาจารย์ทุกท่านน่ารัก สถานที่อบรมสะอาด อาหารอร่อย


(คุณเพ็ชร ศรีวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

ได้ความรู้วิทยากรมีความสามารถอธิบายเข้าใจ อบอุ่นเป็นกันเอง อาจารย์น่ารัก อาหารอร่อย บริการประทับใจ


(คุณสวรีย์ สุขสุสัตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

ความกระชับและ Case Study เนื้อหาดีมาก อาจารย์ประสบการณ์แน่นทุกคน ทำให้สามารถถ่ายทอดได้เข้าใจง่ายผู้ที่ต้องการความรู้อสังหาฯไม่ควรพลาด


(คุณตวงรัก เพ็ชรกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขของผู้บรรยาย


(คุณนฤนาท เอื้อบุญกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

Most Friently Have discripline


(คุณวุฒิ อรุโณประโยชน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 65)

คุ้มค่า อาจารย์ทุกท่านสามารถตอบข้อสงสัยได้เป็นอย่างดี


(คุณฐิติวรดา มหัทธณธีรนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 64)

อาจารย์ทุกท่านประสบการณ์โชคโชน 


(คุณธนวัฒน์ ชุมพลไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่น 64)

ประทับใจพนักงานเจ้าหน้าที่ดูแล วิทยากรผู้บรรยายวิทยากรทุกท่านทำให้กฎหมายที่ตีความได้ยากสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและภูกตามหลักกฎหมาย


(คุณช.ปวินท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 64)

ผู้บรรยายมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้ความรู้มากค่ะ 


(คุณนพมาศ นิลแช่ม ผู้เข้าอบรมรุ่น 64)

วิทยากรมีประสบการณ์สูงครับ


(คุณบัณฑิต อุดมพรวิรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

วิทยากรมีความหลากหลายและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ


(คุณธนะรัชต์ บุญญะโกศล ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

เนื้อหาการอบรมดีมากครับ และเป็นประโยชน์มากครับ สนุกดีครับ 


(คุณอนุชา มหาวีระรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

ให้ความรู้ดีครอบคลุมเกี่ยวกับอสังหาฯที่จำเป็น 


(คุณสุวัฒน์ รุ่งเรืองศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

การควบคุมเวลาได้ดี เนื้อหามีประโยชน์ สามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี


(คุณแทนพงศ์ แท่นชัยกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

เนื้อหาแน่น วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์อย่างดีมีการแชร์เคสที่เกิดขึ้นจริง ทำให้เข้าใจและเห็นภาพรวมมากขึ้น


(คุณนิศาชล หมื่นภิรมย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

การได้เขามาอบรม RE100 ได้ช่วยให้ความรู้ที่ทราบมาได้เข้าใจและเห็นภาพรวมของกฎหมายมากขึ้น อีกทั้งยังได้มุมมองของภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ ช่วยนำกลับไปพัฒนาองค์กรได้ 


(คุณจินตนา แทนวันดี ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

อาจารย์สอนดีมาก ได้ความรู้เยอะมาก 


(คุณโนอาห์ วาจิ ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

บุคลากรทุท่าน วิทยากรให้ความกระจ่าง แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งตรงต่อวัตถุประสงค์ ประทับใจค่ะ ขอบคุณค่ะ 


(คุณปนัดดา แก้วทาสี ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

คณะผู้จัดงานทุกท่าน บุคลากร ผู้บรรยาย อาหาร+เครื่องดื่ม + สถานที่+เพื่อนร่วมสัมมนา อบรม 


(คุณเฉิดฉาย เตชเพ็ญพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

วิทยากรแต่ล่ะท่านมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เยอะ ได้สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ตรงวัตถุประสงค์ 


(คุณอารดา วิรานุวัตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้เต็มที่มากครับ เก่ง+รู้จริง+มีประสบการณ์ 


(คุณปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

เนื้อหามมีการยกตัวอย่างให้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การยกตัวอย่างให้ฟังทำให้น่าสนใจมากกว่าอ่านตัวบทกฎหมายอย่างเดียว ทำให้ CLASS 4 วัน ไม่น่าเบื่อหรือรู้สึกล้าจนเกินไป คณะผู้จัดงานรวมถึงอาจารย์ผู้สอน มีความรู้แน่นและอยู่ในสายงานจริงให้ความรู้ ที่มีประโยชน์มาก 


(คุณยุพวัลย์ เลียวประเสริฐพร ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

ได้รับความรู้แบบเจาะลึกจากวิทยากรผู้บรรยายที่อยู่ในแวดวงอสังหาฯโดยตรง มีทั้งที่เป็นนักวิฃาการ นักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นความรู้ที่หาอ่านจากหนังสือหรือแหล่งข้อมูลอื่นไม่ได้ 


(คุณเศาวริน ตุลยะเสถียร ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

วิทยากรทุกท่านเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอน ถ่ายทอดเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงหลากหลาย นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตได้ไม่ยาก บรรยากาศเป็นกันเองและอยากมาเรียนอีกในหลักสูรอื่นๆ


(คุณนภาวุธ ประจำเมือง ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

ได้ความรู้จากการบรรยายจากผู้บรรยายที่มีความรู้ประสบการณ์โดยตรงในส่วนงานนั้นๆ


(คุณต้องใจ ชาจิวินยานุยุตต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 61)

เป็นการแนะนำที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาฯ ทำให้เกิดความเข้าใจต่อบทบัญญัติด้านกฎหมายมากขึ้น 


(สันติ เจริญพันกร ผู้เข้าอบรมรุ่น 61)

วิทยากรทั้งหมดเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงในหัวข้อที่บรรยายและแนะนำ จึงมีประโยชน์ในสายงานโดยตรง 


(คุณอยู่ดี สุวรรณบริสุทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 61)

วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์มาก 


(คุณจิราภรณ์ อันสมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 61)

มีการแนะนำในเรื่องการเรียนดีค่ะ 


(คุณกฤติยา เจริญยิ่ง ผู้เข้าอบรมรุ่น 61)

อาจารย์เก่งและมีประสบการณ์จริงทุกท่าน ทางโรงเรียนบริการดีมากเลยครับ 


(คุณชูวิทย์ ปริยาศุทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 61)

เนื้อหาแน่น ได้ใจความ วิทยากรเชี่ยวชาญสูงและถ่ายทอดให้เต็มที่ สรุปคือดีมาก 


(คุณธนพัฒน์ รัฐวัฒนานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 61)

ได้รายละเอียดครบถ้วน เปลี่ยนความเข้าใจผิดในกฎหมาย


(คุณโสภณา ถีติปริวัตร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 61)

จนท.เอาใจใส่ขายคอสต่อดีครับ 


(คุณศักดิ์พล จงประวัติสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 61)

ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งตรวจสอบ ความเข้าใจเดิม ว่าถูกต้องหรือเปล่าด้วย 


(คุณนภัทร ศรีเมือง ผู้เข้าอบรมรุ่น 61)

มีบริการอยู่ตลอด เจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีค่ะ 


(คุณสปัณ ธีรเวศย์สุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 61)

ได้รับความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยตรง


(คุณจารวี เชื้อวัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 61)

เนื้อหาการบรรยายเหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งเริ่มใหม่และผู้ประกอบการเดิม


(คุณมณฑล สุขแสง ผู้เข้าอบรมรุ่น 60)

ทำให้มีความรู้ความเข้าใจของข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น สามารถนำไปใช้ในสายงานได้ โดยได้รับความรู้โดยแท้จริง จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ทำงานในหน่วยงานนั้นๆ


(คุณปาริชาจิ วงศ์แก้วเกตุ ผู้เข้าอบรมรุ่น 60)

ประทับใจบรรยากาศภายในห้องเรียน และประทับใจการบริการของโรงเรียนอสังหาริมทรัพย์ ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่สอนให้ เข้าใจในข้อกฎหมายได้เป็นอย่างดีมากค่ะ 


(คุณเขมิกา อโหสิประชา ผู้เข้าอบรมรุ่น 60)

นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในหน้าที่การงานในปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร และนำส่วนบางส่วนไปอธิบายเพื่อน ร่วมงานที่ไม่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้


(คุณกิติศักดิ์ คุ้มสินดี ผู้เข้าอบรมรุ่น 60)

เอกสารที่ให้เรียบร้อยและละเอียดมากครับ อาจารย์น่ารัก ให้ความเป็นกันเอง และสามารถติดต่อได้


(คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 60)

ได้รับความรู้มาก ผู้บรรยายมีความรู้ อธิบายและตอบคำถามได้ชัดเจน


(คุณอมรรัตน์ ฉัตรเฉลิมวุฒิ ผู้เข้าอบรมรุ่น 60)

ประทับใจบรรยากาศภายในห้องเรียน และประทับใจการบริการของโรงเรียนอสังหาริมทรัพย์ ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่สอนให้เข้าใจในข้อกฎหมายได้เป็นอย่างดีมากค่ะ


(คุณเขมิกา อโหสิประชา ผู้เข้าอบรมรุ่น 59)

นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในหน้าที่การงานในปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร และนำส่วนบางส่วนไปอธิบายเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้


(คุณกิติศักดิ์ คุ้มสินดี ผู้เข้าอบรมรุ่น 59)

เอกสารที่ให้เรียบร้อยและละเอียดมากครับ อาจารย์น่ารัก ให้ความเป็นกันเอง และสามารถติดต่อได้


(คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 59)

ผู้บรรยายที่คัดสรรมา มาจาก การมีประสบการณ์จริงในวงการ เป็นตัวจริงในวงการ ที่มีความรู้ตกตะกอนแล้ว สามารถให้คำแนะนำได้ถูกต้อง ตรงจุดสำคัญและทุกท่านมีอัธยาศัยที่ดีพร้อมสนับสนุนและตอบคำถามให้ผู้เข้าอบรมทั้งระหว่างเรียนและหลังเลิกเรียน


(คุณอนุวิท ชีวรัตนพร ผู้เข้าอบรมรุ่น 59)

ได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างมาก อาจารย์ที่มาไม่ใช่แค่อบรมแต่ยังให้คำปรึกษาในตัวอย่างจริงๆของนักเรียนในห้องเรียน นักเรียนไม่ได้แค่เรียนทฤษฎีแต่ได้ศึกษา CASE STUDY จริงและภาคปฏิบัติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงและตรงสายงานที่ทุกท่านทำอยู่ ทีมงานของ TREBS มีความเอาใจใส่กับผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดีมาก ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความสะดวกสบายในการอบรมและรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนและครอบครัวและอยากกลับมาเรียนอีกเรื่อยๆ คิดว่าคงเป็นคงเป็นนักเรียนระยะยาวของที่นี่ค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ


(คุณสุวณี ชูวรเวช ผู้เข้าอบรมรุ่น 59)

ทำให้มีความรู้ความเข้าใจของข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น สามารถนำไปใช้ในสายงานได้ โดยได้รับความรู้โดยแท้จริงจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ทำงานในหน่วยงานนั้นๆ


(คุณปาริชาติ วงศ์แก้วเกตุ ผู้เข้าอบรมรุ่น 59)

ดีใจมากที่ได้เรียนรู้หัวข้อกฎหมายอสังหาฯรุ่น59เพราะได้รับรู้ถึงความสำคัญเป็นอย่างมากที่ต้องรู้กฎหมายเพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้กับทรัพย์สินของตัวเองและครอบครัว ป้องกันความเสียหาย ถ้าปล่อยปะละเลย และนำมาใช้ในธุรกิจได้เป็นอย่างดี


(คุณพัฒน์ชญา นิธิภัทร์โชติชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 59)

หลักสูตรดีมาก วิทยากรแต่ละท่าน บรรยายได้เข้าใจง่าย เห็นภาพและสามารถเอาไปใช้ปฏิบัติตนได้เลย


(เจนวิทย์ พงศ์จรรยานุกูล ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

หลักสูตรอบรมในครั้งนี้มีแต่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์อย่างแท้จริงมาอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยตรงอย่างแท้จริง


(กิตติธัช ครองสิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

ได้รู้เรื่องข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ลึกยิ่งขึ้น ได้รู้ปัญหาต่างๆในการใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อาหารกลางวัน อาหารว่าง อร่อย หลากหลาย บริการเครื่องดื่มแบบเต็มที่ วิทยากรตลอดผู้จัดงานมีความเป็นมิตร เอาใจใส่ผู้เข้าอบรมดีมาก


(ชุติพงศ์ เกตุยิ้ม ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

ได้ความรู้มากๆ เข้าใจในการทำงาน วิธีเริ่มต้นของงาน


(วินนท์ รุ่งโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

มีความตั้งใจและทุ่มเท ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี


(จิรวัฒน์ ตั้งเจริญถาวร ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

ได้รู้จักพี่ๆและอาจารย์ที่มีความรู้หลากหลายด้าน ได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้และได้ฟังประสบการณ์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้


(อานันท์ ธนกิจโกฏินนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

วิทยากรที่เรียนเชิญมาให้ความรู้มากและชัดเจน เนื้อหาสาระอัดแน่นมาก(ดี) อาหารหลากหลายรสชาติ บุคลากรเป็นกันเองและน่ารักมาก


(ดวงพร ฐานะวุฑฒ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

วิทยากร มีความรู้และความเชี่ยวชาญตรงกับหัวข้อการอบรม


(เกรียงไกร ปิติเจริญทรัพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

ได้ความรู้ครบถ้วน รอบด้าน สำหรับใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


(อดิศักดิ์ ไชยฤกษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

"เพิ่มพูลความรู้จากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ"


(ศราวุฒิ ออกเจนจบ ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนดูแลดีมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส ความรู้ที่ได้มีประโยชน์มากเลยค่ะ วิทยากรมีความรู้และมีประสบการณ์ครบถ้วนดีค่ะ


(สุภาพร วงษ์อนันต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

เนื้อหาของหลักสูตร ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น วิทยากรผู้มาบรรยายมีความรู้ความเชี่ยวชาญได้ดี อธิบายข้อเท็จจริงได้เห็นภาพ ทำให้เข้าใจง่าย ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากค่ะ


(พีระพร สวรรณรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

บรรยากาศการอบรมเป็นกันเอง ผู้บรรยายมีประสบการณ์ตรงสามารถให้ความรู้และตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น


(สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

1.วิชาการ นักวิชาการมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเฉพาะทางดีมาก 2.เนื้อหาทางวิชาการสามารถนำกลับไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้โดยตรง 3.เห็นข้อคำนึงและสิ่งที่ควรกระทำหรือหลีกเลี่ยงได้อย่างชัดเจน


(จิรภัทร แสวงทรัพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

เป็นสถาบันที่อบรมด้วยหลักสูตรที่เปี่ยมด้วยวิชาการและเสริมด้วยประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จึงทำให้ผู้รับการอบรมได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง


(อารยะ สายรวมญาติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 57)

1.อาจารย์ผู้บรรยาย มีความรู้และถ่ายทอดได้ดีทุกท่าน 2.สถานที่เรียนมีบรรยากาศดี เงียบสงบและมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ให้พักผ่อนได้ระหว่างช่วงเบรก


(สฐากูร วิเศษสุมน ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

สถานที่ ดี การให้องค์ความรู้ที่อบรม ดีมาก ความเอาใจใส่และบริการ ดีเยี่ยม


(ชิชาญา ชัญชญากาญจญ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

ได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์และอัพเดท ช่วยให้เข้าใจภาพรวมเพื่อศึกษาหาข้อมูลต่อ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานได้ต่อไป ประทับใจอาจารย์ทุกท่านมีความรู้และเชี่ยวชาญจริงๆ อธิบายให้มองเห็นภาพอย่างชัดเจน ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ


(เสาวลักษณ์ อุซุย ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

1.ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก 2.ประทับใจทีมงานผู้จัดการอบรม ที่ดูแลตลอดระยะเวลาการจัดอบรม 3.ประทับใจอาหารและเครื่องดื่ม รสชาติอร่อย อิ่มกลับบ้านทุกวัน


(นันทรัตน์ วงศ์จิตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

ได้ความรู้ด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน รวมถึงแนวคิด วิธีการวางแผนทำงานใหม่ๆมากมาย


(ทิฐินันท์ ศักดิ์ศรีตุลยา ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)
วิทยากรที่มาบรรยายมีความสามารถ บรรยายให้ได้รับความเข้าใจดี
(คุณอนันต์ วีขำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)
อาจารย์ที่มาอบรมมีความรู้ความสามารถสูงตรงกับหลักสูตร
(คุณเบญญาดา สิริวิภากร ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)
อาหารอร่อย เครื่องดื่มดี วิทยากรเยี่ยม(อธิบายได้ชัดเจน)
(คุณณัฐกฤตา ชนะนนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)
1.อาหาร&เครื่องดื่ม 2.ความเป็นกันเอง
(คุณเจนจิรา เริงเกษตรวิทย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)
มีการแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านต่างๆ
(คุณธีระ อังสุวรังษี ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)
1.ทีมงานสุดยอด 2.เนื้อหาดีแต่น่าจะมีบทสรุปแต่ละ Set ด้วย 3.สถานที่+อาหารดี
(คุณสมนึก ศรไชยธนะสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)
วิทยากรที่ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาบรรยายให้เข้าใจ กฎ ระเบียบต่างๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจ
(คุณสุภาพันธุ์ สวัสดิ์วิภาชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)
การบริการของคณะผู้จัดงาน
(คุณสันติ อุบลบาน ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)
เยี่ยมครับ...ขอบคุณครับ
(คุณกวีวัฒน์ โพธานันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)
ได้ความรู้ในทางปฏิบัติ จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรง และมีความเชี่ยวชาญ
(คุณสโรชา กลิ่นหอม ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)
1.เนื้อหาครอบคลุมธุรกิจอสังหาฯ 2.ผู้บรรยายทุกท่านมีประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาฯ
(คุณปรเมษฐ์ ทันวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)
เนื้อหาวิชาเข้มข้น อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์สูงค่ะ
(คุณจันทิมา พรเศรษฐ์เมธากุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 55)

วิทยากรมีความรู้ความชำนาญสูง ได้รับความรู้เพิ่มเติม 


(คุณธเนศ ศิริวุฒิ ผู้เข้าอบรมรุ่น 54)

การที่เราศึกษาหาข้อมูลจากเว็บไซด์สู้มาเรียนในCLASS ไม่ได้เพราะเนื้อหาจะเป็นประสบการณ์จริงจากผูลงมือทำจริง


(คุณสิวิมล แซ่ยื่ง ผู้เข้าอบรมรุ่น 54)
วิทยากร มีความรู้และประสบการณ์ตรง ดีมาก
(คุณสุรศักดิ์ สุรศักดิ์ศิลป ผู้เข้าอบรมรุ่น 52)
เนื้อหาของหลักสูตรตรงกับสิ่งที่ต้องการจะศึกษา และนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี อีกทั้งอาจารย์ผู้บรรยายทุกท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาแต่ละเรื่องอย่างดีเยี่ยม
(คุณอรรถพล มงคลสกุลชาย ผู้เข้าอบรมรุ่น 52)
อาจารย์ทุกคนมีความรู้และประสบการณืตรง สอนสนุก และมีความสามารถถ่ายทอดได้ดีมากๆ ทำให้ได้ความรู้ ทั้งจากเนื้อหาที่สอนและการตอบคำถามดีมากจริงๆ นำไปใช้งานได้จริง ทำให้อยากมาเรียนหลักสูตรอื่นๆอีกค่ะ
(คุณวีณา อรัญญเกษม ผู้เข้าอบรมรุ่น 52)
อาจารย์ที่มาสอนมีประสบการณ์และมีความรู้มาก ทำให้ได้ความรู้จากการอบรม และมีประโยชน์มาก
(คุณณัฏฐนันท์ หวังสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 52)
เจาะลึกประเด็นกฎหมายและกรณีศึกษา ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ทำให้ได้ทราบแนวทางป้องกัน หลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายหรือวิธีแก้ไขหรือแนวทางระงับข้อพิพาททางกฎหมายในทางปฏิบัติได้จริง และได้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบศักยภาพ การใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่ละแปลง ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองและการควบคุมอาคาร
(คุณอภิญญา ชัยกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 52)

หลักสูตรอบรมในครั้งนี้มีแต่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์อย่างแท้จริงมาอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยตรงอย่างแท้จริง


(กิตติธัช ครองสิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 48)
ดีใจที่ได้ความรู้เพิ่มเติม
(คุณวิรัช วงศ์ไตรรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
• บรรยากาศการบรรยาย
• เอกสารการอบรม
• คณะทำงาน
(คุณวรฐ กัณฑศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพราะอาจารย์ที่อบรมมีความรู้และเทคนิคการถ่ายทอดที่ดี เจ้าหน้าที่บริการดี
(คุณอนันต์ วรธิติพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
เป็น Course ที่ ผู้ที่จะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่อาจพลาดได้
(คุณณิศิศร์ ฉันทวานิช ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
ทีมงานของผู้จัดอบรม
(คุณชูศักดิ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
ได้รับความรู้จากการอบรมเป็นอย่างมาก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้โดยตรง
(คุณอริสรา ขำปั้น ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
เนื้อหาข้อกฎหมายครอบคลุมมาก และเนื้อหาที่บรรยายเข้าใจง่าย อาจารย์ที่บรรยายเป็นผู้มีประสบการณ์หลากหลาย การเตรียมงาน การบริหารงานดี แต่ fix เวลาเกินไป ไม่ยืดหยุ่น ถ้ายืดหยุ่นได้จะดีมาก ๆ เลยค่ะ
(คุณวรรณภา ละอองทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
อาหารอร่อย วิทยากรเป็นกันเอง
(คุณทินกร ค้าไกล ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง (ปล. อาหารกลางวันอร่อยดี)
(คุณชาญณรงค์ ดียิ่ง ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ดี
(คุณสมนึก เก้าเอี้ยน ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
อาจารย์ทุกท่าน มีความรู้จริง และรู้ลึกในเรื่องที่บรรยาย ทำให้พวกเราได้รับความรู้มากมายค่ะ
(คุณอมรญา ทองสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
วิทยากรที่ทางโครงการนำมาให้ความรู้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความรู้จริงในแต่ละเรื่อง ทำให้หลักสูตรมีความน่าสนใจ
(คุณสุพัฒน์ เชยยิ้ม ผู้เข้าอบรมรุ่น 44)
ผู้บรรยายมีความรู้ที่กว้างและลึก อธิบายได้ดี น่าติดตาม เรียนแล้วรู้สึกว่าได้ความรู้ที่มากขึ้นและได้เรียนรู้สิ่งที่ทันต่อเหตุการณ์ด้วย
(คุณชาญวิชญ์ พสุวัต ผู้เข้าอบรมรุ่น 43)
• ได้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งเรื่องข้อกฎหมาย และปัญหาที่พบในการจัดทำอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทางแก้ไขต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกมาก
• ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่สามารถบรรยายข้อกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ ได้ดีมาก และมีการเตรียมตัวที่ดี วิทยากรทุกท่านล้วนเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ได้มาบรรยายอย่างแท้จริง
• ผู้เข้าร่วมอบรมอัธยาศัยดีทุกท่าน
(คุณชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 43)
ได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมถึงตัวอย่างปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจริง ทำให้เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น
(คุณกานต์ รักษาสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 43)
สถานที่ฝึกอบรมดี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้ ทำให้นำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงบุคลากรทุกคนมีศักยภาพดี มีความเป็นกันเอง อาหารก็อร่อย
(คุณจิรทีปต์ ตระกูลวัฒนะกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 43)
ดีค่ะ ได้ประโยชน์มากๆ
(คุณวทัญญู รณชิตพานิชยกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 43)
อาจารย์ที่สอนมีความรู้ประสบการณ์มาก ทำให้ยกตัวอย่างและเข้าใจง่าย ปล. อาหารอร่อยมากค่ะ
(คุณนันท์นภัส หน่องพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 43)
อาจารย์ผู้สอนใช้ประสบการณ์จริงในการสอน เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง
(คุณวรวุธว์ วิชชุวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 43)
อาจารย์ที่สอนเป็นผู้มีประสบการณ์จริง สามารถสอบถามข้อสงสัยที่ค้างคาใจมาก่อนเรียนได้ทันที พร้อมให้คำแนะนำที่นำไปใช้ประโยชน์ได้
(คุณดวงทิพย์ บุญช่วยเกื้อกูล ผู้เข้าอบรมรุ่น 43)
• เสริมความรู้
• เติมประสบการณ์
(คุณดิษพงศ์ พงษ์รัตนกูล ผู้เข้าอบรมรุ่น 43)
วิทยากรมีความรู้ในเชิงลึก สามารถตอบคำถามได้ละเอียด มีความเป็นกันเองกับผู้เข้าอบรม
(คุณณัฐพล ชมชัยยา ผู้เข้าอบรมรุ่น 43)
• วิทยากรมีความรู้ ประสบการณ์ มีความสามารถน่าเชื่อถือ
• สถานที่ดี/อาหารอร่อย
• เจ้าหน้าที่เป็นกันเอง
(คุณวรวุฒิ เจียรอดิศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 43)
• เนื้อหาค่อนข้างครบถ้วน กระชับ เหมาะกับระยะเวลา
• บริการเป็นกันเอง
(คุณไพรัช มิคะเสน ผู้เข้าอบรมรุ่น 43)
ได้ประสบการณ์ตรงจากอาจารย์หลายๆ ท่าน ที่ได้ทำโครงการและทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และนอกเหนือจากากรเรียนแล้ว พนักงานให้บริการดีในทุกๆ เรื่อง อาหารก็เหมาะสมและรสชาดดี
(คุณคงศักดิ์ กุตตระ ผู้เข้าอบรมรุ่น 43)
ประทับใจความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ และวิทยากร
(คุณสุชาติ เหลืองสร้อยทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 43)
ได้รับความรู้ / มีประโยชน์ ทุกวิชาครับ
(คุณวุฒิพงษ์ หมั่นเรียน ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
ได้ความรู้นำไปใช้ได้ในการทำงานดีมาก
(คุณคมสันต์ มุนมินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
• วิทยากรมีความรู้ความสามารถดีมาก
• มีความเป็นกันเอง / บริการดี
(คุณมานพ เจริญรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
อาจารย์และวิทยากรมีความรู้ในการสอนดีมาก และสามารถถ่ายทอดให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย มีการยกตัวอย่างและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ขอบคุณครับ
(คุณนพปฎล สวัสดีมงคล ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์จริงมาเล่าให้ฟัง
(คุณสาวิตตรี ณ นคร ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
ได้ความรู้ดีมากครับ
(คุณอัครวุฒิ สุขรังสรรค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
อาจารย์แต่ละท่านมีความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี
(คุณสาธิต สุทธิพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
เนื้อหาที่เรียนมีประโยชน์อย่างมาก วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีวิธีการอบรมที่ดีเยี่ยม น่าสนใจ สนุกสนาน เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ ไม่น่าเบื่อเลยค่ะ
(คุณอรนุช พัฒนาปัญญาสัตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
การอบรมมีเนื้อหาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจได้จริง นอกจากนี้เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีและข้อกฎหมายยังได้ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง จึงมีประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก
(คุณมณิยาภรณ์ ระตินัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสามารถให้ความรู้ชัดเจน และได้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ และบรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และมีความเป็นกันเอง
(คุณกฤษณา รังษีบุตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
เนื้อหาตรงกับงานที่ทำ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
(คุณวิศรุต ปัญญาภิญโญผล ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
ได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายที่ไม่เคยรู้มาก่อนครับ ได้ความรู้เยอะมาก
(คุณไพบูลย์ กิตติปรีชากุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
อาจารย์ทุกคนสอนดีมากๆ เลยครับ
(คุณพิรวุฒิ บำรุง ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
• ประทับใจวิทยากร เพราะทุกท่านมีความรู้ ความชำนาญมากๆ ค่ะ
• ผู้ช่วยผู้ดูแลคอยใส่ใจ Tack Care ดีมากค่ะ
(คุณทวีพร อารีสงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
ได้รับความรู้ ทางด้านเทคนิคเพิ่มขึ้น
(คุณศรัทธา เกาะไพศาลสุขวัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
• ทำให้มีความรู้มากขึ้น ได้รับประสบการณ์จากคดีต่างๆ มีแง่คิดในการคัดเลือกที่จะซื้อที่ดิน และการปล่อยสินเชื่อ
• สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้ และตอบโจทย์ปัญหาที่เจอในการทำงานได้
(คุณวรัลพัชร ลภัสธนกิตติพศ ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
เนื้อหาครอบคลุม เข้าใจง่าย
(คุณกิตติณัฐ์ ศิริชัยรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
สนุกดีครับ
• ได้รับความรู้ดี มีประโยชน์มากครับ
• อาจารย์แต่ละท่านมีความรู้มาก
• เป็นคอร์สที่จำเป็นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จริงๆ
(คุณนรุตตม์ รัตนเนตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
• ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
• วิทยากรมีความใส่ใจในการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์
• การบริการของผู้จัดเป็นกันเองกับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน
(คุณชมบงกช อุกฤษฏ์จงกล ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมากด้วยประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงให้เข้าใจง่าย และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยได้ตรงประเด็นชัดเจน
(คุณเมธาวี วูวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
ได้รับฟังประสบการณ์ต่างๆ ของอาจารย์แต่ละคน
(คุณสินีนาฏ อมรเวชเศวตพร ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้และประสบการณ์ดีมากๆ ควรจะเพิ่มเวลาในการให้บรรยายเพิ่มขึ้น
(คุณวิภาพร คุ้มครองสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากพื้นฐานที่มีอยู่ และประทับใจอาจารย์ทุกท่านที่มาถ่ายทอดเนื้อหา พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เข้าใจมากกว่าเดิม และยังสละเวลาหลังจากที่เรียนจบแต่ละวิชา ให้เจ้าหน้า KK สอบถามข้อมูลหรือปัญหาที่ยังข้องใจในเนื้อหาที่เรียน
(คุณณภัสธนันท์ กุลพิสิทธิเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 42)
• ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
• บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีประสบการณ์โดยตรง
• สถานที่เดินทางสะดวก
(คุณกรกฎ สุธีรพจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
วิทยากรนำเสนอได้ดีทั้งเนื้อหา ตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อความเข้าใจ และการตอบข้อสงสัย โดยเฉพาะอาจารย์อัศวิน
(คุณจรรยา โรจน์ลือชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
วิทยากรบรรยายดี มีสาระ และสนุก
(คุณนฏา แสนราษฎร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
ได้ความรู้ มีประโยชน์ต่อการใช้งานและสนุกมาก
(คุณลาวัณย์ อาวัชนาการ ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
ความรู้ ประสบการณ์ ผู้บรรยายดีเยี่ยม
(คุณอุดม ลือพร้อมชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
• วิทยากรให้ความเป็นกันเองดี
• นำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
(คุณสง่า เหล่ากิจพาณิชย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
Friendly Atmosphere, with Fully Knowledge
(คุณสิปปวัฒน์ วรศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
การบริหารและการจัดเนื้อหาฝึกอบรมได้อย่างดีมาก รวมถึงตัวอย่าง ทำให้เข้าใจเรื่องกฎหมายมากขึ้น รวมทั้งให้สอบถามข้อมูลที่สงสัยได้
(คุณม.ล. สุพัฒรี รพีพัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
วิทยากรมีความรู้เป็นอย่างดี
(คุณเกียรติศักดิ์ สุวรรณมัจฉา ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
ผมมีความเชื่อถือ และให้ความวางใจในความเป็นมืออาชีพด้านการอบรม ซึ่งทางสถาบันได้คัดสรรวิทยากรที่มีความรู้ มากด้วยประสบการณ์จริงๆ ในสาขาอาชีพที่นำมาถ่ายทอดให้แก่พวกเรา ผมต้องขอขอบคุณสถาบันเป็นอย่างสูง
(คุณธัญลักษณ์ สินสูงสุด ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
วิทยากรทุกท่านสอนโดยผู้รับฟังมีส่วนร่วมและรู้สึกสนุกไปด้วย
(คุณสมชาย เส็งสมวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
วิทยากรหลายๆ ท่านมีความรู้ และประสบการณ์จริงดีมาก ทำให้เนื้อหามีความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ดี โดยเฉพาะ ผศ.อัศวิน ศ.ดร.บัณฑิต อ.สินิทธ์ และ อ.วัลลภ
(คุณบุณยาพร ศรีสมบูรณานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
• การอบรมประกอบด้วยความรู้ ภาคทฤษฎีและกรณีศึกษา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้ครบถ้วน ตรงประเด็น
• วิทยากรมีประสบการณ์หลากหลาย มีความรู้ลึกซึ้ง ทำให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น
(คุณพันธ์ศักดิ์ ขจรกล่ำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
• เข้าใจง่าย
• ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน
(คุณทรงวุฒิ จินดาประชา ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
คณะผู้จัดงานได้จัดวิทยากรที่เหมาะสมแก่เนื้อหา ในด้านเป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรง มีกรณีศึกษาที่ควรค่าแก่การศึกษา ให้การเรียนรู้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างดียิ่ง
(คุณไพฑูรย์ ช่างสลัก ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
ประทับใจมากครับ
(คุณชินทัศน์ พัฒนพิฑูรย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
• วิทยากรมีความรู้มาก
• สถานที่เรียนสะดวกสบาย
(คุณศตพร ภมรพิบูลย์วิทย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
ประทับใจวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ตามประสบการณ์จริง ทำให้มีประโยชน์โดยตรงกับการปฏิบัติงาน
(คุณจิรภัทร มุตตามระ ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ตรงตามหัวข้อแต่ละหัวข้อได้ชัดเจน และเข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
(คุณณรงค์ศักดิ์ คงทน ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
• มีเนื้อหาสาระของการอบรมที่ตรงตามความต้องการ
• มีวิทยากรที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่อบรม
• มีการบริหารเวลาการอบรมได้ดี
(คุณชัยรัฐ ชูเวสศิริพร ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
เป็นหลักสูตรที่ดีมากและมีประโยชน์สามารถนำไปปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(คุณมนตรี ศรีสกุลเมฆี ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
ได้รับความรู้และประสบการณ์ รวมถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนของข้อกฎหมายในอนาคต
(คุณสุมิตร ปานแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
ทำให้ได้รับความรู้มากขึ้น โดยเฉพาะจาก อ.อัศวิน และ อ.วิบูลย์
(คุณปกครอง จันทิมา ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
เนื้อหาตรงกับที่ใช้ปฏิบัติงาน เข้าใจง่าย
(คุณนเรศ เลียบสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 41)
มีการต้อนรับและบริการของคณะผู้จัดงานเป็นกันเองดีมาก ด้วยรอยยิ้ม
(คุณถนอม สุขรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
อาจารย์วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และได้มีเพื่อนใหม่ ๆ ในวงการเดียวกัน เกิดเครือข่ายธุรกิจร่วมกันไว้แลกเปลี่ยนข้อมูล
(คุณณรงค์ศวิทย์ ขันติวารี ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
อาจารย์ พนักงาน และเพื่อนเข้าอบรม มีความเป็นกันเองมาก ช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์
(คุณพรสวรรค์ ตั้งแสงอาทิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่อยู่วงการอสังหาริมทรัพย์ และสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจที่จะทำธุรกิจนี้ ซึ่งเน้นตั้งแต่ผังเมือง ข้อกฎหมายที่จำเป็นสำหรับอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีประสบการณ์ตรงในวงการนี้ เป็นประโยชน์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
(คุณพิเชษฐ วงศ์เขื่อนแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
รู้จักเพื่อนต่างอาชีพ
(คุณส.ฉกาจ นนท์ชะสิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
อาจารย์ที่มาสอนส่วนใหญ่ มีความรู้ความสามารถดี หยิบยกสถานการณ์ปัจุบันเอามาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นภาพจริงค่ะ
(คุณวิไลลักษณ์ ยอดจิ๋ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
• ประทับใจอาจารย์ทุกท่านที่ทำให้การอบรมไม่น่าเบื่อ (ชอบมาก)
• ประทับใจสถานที่และบุคลากรทุกท่าน
(คุณเอกศิษฐ์ บูรฉัตรหิรัณย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)
อาหารอร่อย วิทยากรสอนเข้าใจง่าย
(คุณวีรวัชร์ โสภณอริยกิตติ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำงานได้อย่างดี ลดความเสียหายจากการไม่รู้ได้มาก
(คุณนภดล จักษุรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
การศึกษาตัวบทกฎหมายนั้นไม่ยาก แต่การได้ฟังประสบการณ์ที่ได้เรียงร้อยมาอย่างดีนั้น หาได้จากทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
(คุณเดชา งามธนไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ครบเครื่องครับ ถ้าอยากได้ความรู้ด้านอสังหาฯ ต้องมาที่นี้เท่านั้น หากมีโอกาสจะลงทะเบียนเรียนอีกขอให้รักษามาตรฐานที่ดีอย่างนี้ต่อไปครับ
(คุณสายยัน สายทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
อาจารย์ทุกคนเป็นกันเองดีมากครับ ได้เทคนิคเพิ่มขึ้นมาก ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมาย ได้รู้จักเพื่อนใหม่
(คุณจิตกะรัตร์ พิศแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
พนักงานของโรงเรียนมีอัธยาศัยดีมาก อาจารย์มีประสบการณ์มาก สอนได้ดี
(คุณจิรายุส รื่นจิตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
วิทยากรบรรยายได้ดี เปิดโอกาสให้ถามได้อย่างจุใจ
(คุณวรันดา บุลสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
สนุก เป็นกันเอง เนื้อหาแน่น เป็นประโยชน์ Confirm ครับ
(คุณเฉลิมชัย ศรีสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
วิทยากรถ่ายทอดได้ดี ทำให้การเรียนน่าสนใจ เจ้าหน้าที่ต้อนรับดี อาหารอร่อย
(คุณปิยมาพรณ์ เทศธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ประทับใจด้านเนื้อหาสามารถรับความรู้ได้ครอบคลุม อาจารย์สอนได้ดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากหลักสูตรเข้าใจง่าย
(คุณสายรุ้ง วงษ์กำปั่น ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
วิทยากรมีความรู้เฉพาะด้านดี เนื้อหาเป็นประโยชน์ เจ้าหน้าที่ดูแลดี
(คุณวิสุทธิ์ คงศรีสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ได้สัมผัสแหล่งข้อมูลทางกฎหมายที่ถูกรวบรวมไว้อย่างครบถ้วนในวงการอสังหาฯ
(คุณภูมิพัฒน์ มหสุธีระชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ได้ความรู้เพิ่ม สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้โดยตรง เจ้าหน้าที่ดูแลดี
(คุณวิชาญ หงษ์สิงห์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ได้ความรู้แน่นดี ทุกคนเป็นกันเอง อาหารอร่อย
(คุณธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ได้ความรู้มากมายหลากหลาย วิทยากรล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มากด้วยประสบการณ์
(คุณญดา ศรีงาม ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ความรู้ที่ได้ มากว่าเงินที่จ่าย
(คุณปรเมศร์ บัณฑวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
ความรู้และประสบการณ์ของผู้บรรยาย การดูแลของเจ้าหน้าที่
(คุณฉัตรชัย รัตตนะเภกิวพร ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)
วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์สูง สอนโดยยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง ทำให้เห็นภาพ เข้าใจง่ายน่าสนใจและน่าติดตาม อีกทั้งเป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้นในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
(คุณสุรวิทธิ์ ประภัทรวิมล ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)
ได้รับความรู้มาก และประทับใจความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่จัดงานทุกท่าน ตลอดจนวิทยากรที่มากด้วยความสามารถ
(คุณสิทธิพร มีถาวร ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs