AP101: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ

ได้ความรู้และประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ได้พบอาจารย์เก่งๆผู้มีความรู้ทุกคน ได้พบเพื่อนใหม่ ได้ประสบการณ์ใหม่ ไปใช้ในอาชีพ


(คุณเลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 27)

เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง


(คุณเนตรทราย สุวรรณดารักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 27)

อาจารย์ใจดีทุกคนค่ะ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก ๆ


(คุณวรินทร คูรัตนเวช ผู้เข้าอบรมรุ่น 27)

เนื่องจากอยู่ในสายอาชีพอสังหาริมทรัพย์ทำให้ได้ความรู้ที่นำไปใช้ต่อยอดในสายงานได้เพิ่มขึ้น ยิ่งได้ความรู้จากอาจารย์ที่ทำงานในสายงานตรง และหลากหลายในสายงานต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้ได้ความรู้ที่จะพัฒนางานเราได้ต่อไปค่ะ


(คุณกัญพัชร์ ศรีธรรมนิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 27)

เนื้อหามากละเอียดครอบคลุมในหลายส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


(คุณสุรชัย ทีรฆฐิติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 27)

คณะอาจารย์บรรยายเป็นกันเอง ให้ความรู้ได้ดี


(คุณสุธา มณีพรหม ผู้เข้าอบรมรุ่น 27)

มีความประทับใจทั้งความรู้อัดแน่นที่ได้รับในห้องเรียน การลงปฏิบัติในสถานที่จริง การศึกษาดูงานในสถานที่ทั้งราชการและเอกชน คณาจารย์ Speaker ที่มาช่วยแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ รวมถึงเพื่อนร่วมงานอบรมที่มาจากหลากหลายธุรกิจ ซึ่งมารวมตัวกันในความสนใจด้านอังหาฯเช่นเดียวกัน

ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวาง และ Connection ที่ดี


(คุณคุณกวิน แสงแก้ววัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดทำอบรมหลักสูตรประเมินค่าทรัพย์สิน ความรู้ที่ได้ผู้เรียนทุกท่านสามารถนำไปใช้และต่อยอดในการสร้างรายได้และพัฒนาองค์ความรู้ ของตนเองและองค์กร


(คุณคุณฐิตินารถ กมลวิศษฎ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยง สิ่งเดียวที่จะลดความเสี่ยงได้มากที่สุดคือความรู้ วิชาการประเมินมูลค่าอสังหาฯ ที่ได้ไปจากที่นี่ เปรียบเหมือนเป็นหัวใจหลักที่ต้องเข้าใจให้ได้ หากต้องลงทุนในอสังหาฯรู้สึกโชคดีที่ได้รู้จักคอร์สนี้ และดีใจที่ได้มาลงเรียน ได้ทั้งความรู้และหลักการ ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และการดูแลด้วยความเป็นมิตรจากทีมงาน ตลอดทั้งคอร์ส


(คุณคุณภัทร ปราชญานุสรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้วิธีปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 2.ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในหลากหลายอาชีพที่มีความสุขใจเหมือนกัน 3.ได้รู้จักผู้ประกอบการในวงการอสังหาฯตัวจริง4.ได้รู้จักเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง


(คุณคุณธนินทร์ นนที ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้รู้หลักการประเมินอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำไปใช้กับงานที่รับผิดชอบได้มาก สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 


(คุณศิริพร ตรีธาร ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้เต็มที่และเป็นกันเองกับนักเรียน มีการลงพื้นที่และฝึกปฏิบัติคะ 


(คุณพิชญ์สินี วชิราวุฒิชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

คณะผู้จัดมีความเอาใจใส่ผู้เข้าร่วมการอบรมดี วิทยากรให้ความรู้อย่างเต็มที่ ไม่ปิดบัง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 


(คุณธันต์กฤษณ์ ภัทรวณิชพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

รู้สึกประทับใจมีความรู้มากขึ้น 


(คุณทวีชาญ นันทมานพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

การมีฐานข้อมูลอสังหาฯที่กว้างขวาง 


(คุณอารีย์ กิตติสท้านไตรภพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ได้รู้จักกับคนที่มีความสนใจด้านอสังหาฯเหมือนกันที่ต่างสาขาอาชีพกัน ทำให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกัน ประสบการณ์  มุมมองต่างๆ มากมาย 


(คุณวรรณฤดี คงประชา ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ชอบการดูงานตามสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรม และการดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง


(คุณปรีชา พฤกษ์ศิริไพบูลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ได้ฟังประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับงานประเมินราคาจากวิทยากรภายนอกผู้มีประสบการณ์ตรง  และได้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการประเมิน ตามหลักเกณฑ์วิชาชีพจากวิทยากรภายใน 


(คุณศุภรัตน์ หมื่นใจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

เป็นหลักสูตรอบรมที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในการเรียนในการดูงานนอกสถานที่ ช่วยทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนขึ้นมาก แต่ระยะเวลาในการดูในแต่ละที่น้อยเกินไปซึ่งบางแห่งมีองค์ความรู้ที่พร้อมใช้งานกับคณะเรียนแต่ระยะเวลามีอยู่อย่างจำกัด เพราะมีตารางดูงานหลายที่ซึ่งทำให้ได้รับความรู้ที่ดีแต่น้อยเกินไป ขอบคุณมากครับ สำหรับความรู้ 


(คุณกฤศยศ คุปตะนาวิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

ประทับใจในบุคคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายๆด้านของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการประเมินทำให้ได้รับมุมมองที่หลากหลาย และมีประโยชน์ในการทำธุรกิจครับ 


(คุณรัฐศรัณย์ ธีระประดิษฐ์ผล ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

ได้รับความรู้ด้านการประเมินอย่างเข้มข้น ได้ลงมือทำจริง มีพี่เลี้ยงคอยช่วยตลอดได้รับความรู้ด้านอื่น เช่นธุรกิจด้วย ดีมากๆ


(คุณนภา เตรียมปราบศึก ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

ได้รับแนวคิดด้านธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย และคิดว่าจะนำแนวคิดไปปรับใช้ทางธุรกิจที่ทำ 


(คุณละไม จันทบูรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

จากที่ไม่เคยรู้ในหลายๆสิ่งในธุริกจอสังหาริมทรัพย์หลังจากอบรมทำให้มีความรู้มากขึ้น เข้าใจ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เราสามารถโฟกัสได้ว่าเราควรลงทุนอะไร อยู่ ๔ใน POSITION ใดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขอขอบคุณท่านคณาจารย์ที่ได้ช่วย แนะนำ สอนโดยไม่ปิดบัง โดยเฉพาะ อาจารย์ ดร.โสภณ ท่านอาจารย์จำนงค์ ท่านอาจารย์ เอกชัย มา ณ ที่นี้ครับ 


(คุณเฉลิมชัย รวมต่อกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

ก่อนเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ผมไม่มีความรู้เรื่องประเมินค่าอสังหาริมรัพย์มาก่อนเลย เมื่อได้รับการอบรมแล้ว ได้รับความรู้และประสบการณ์การ-เรียนรู้ต่างๆมากมาย ขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานหลักสูตรทุกท่านที่ดูแลลูกศิษย์ เป็นอย่างดีในทุกๆด้าน ทั้งการเรียน อาหาร เครื่องดื่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รู้สึกประทับใจที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นอย่างมาก ขอบคุณมากครับ


(พิภัทร ธนเศรษฐวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

งานอบรมทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมมากได้รู้วิธีการในการประเมินหลายแบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้ได้เพื่อนที่เป่็นผู้ประกอบการและผู้สนใจในหลายธุรกิจ ได้แชร์ความรู้ ความคิดต่างๆ ได้แนวคิดที่กว้างขวางมากขึ้น


( ดร.ชัยยพล ตันติภูรินิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ได้ความรู้ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมาก จากที่ไม่เคยมีความรู้ในด้านนี้ ทั้งความรู้ในการประเมินและหลักคิดในการลงทุนด้านอสังหาฯและได้ Connection ที่ดี มีเพื่อนๆที่น่ารัก อาจารย์และวิทยากรมีความเป็นกันเอง ข้อดีของหลักสูตรนี้คือการได้ลงพื้นที่จริงและทำ work shop ทำให้เข้าใจถึงวิธีคิดและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น


(นรุตม์ สิมะโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าอสังหาริมทรพย์ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จากอาจารย์และผู้มีประสบการณ์อย่างมาก 2.มีการดูงานนอกสถานที่ ทำให้ผู้รับการอบรม เห็นข้อดี-ข้อเสีย จากการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 3.อาจารย์บรรยายได้ละเอียด และยกตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับการอบรมอย่างมาก 4.พบเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจด้านอสังหาริมทรัพย์เหมือนกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ต่างๆกัน ประทับใจเพื่อนร่วมการอบรมทุกคน


(หัสยา เหมาเพชร ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

เป็นงานอบรมที่จัดเนื้อหาทุกอย่างได้หมาะสมตรงต่อหัวข้อมาก ที่เกี่ยวกับการประเมินค่าอสังหาริมรัพย์ โดยที่ทำให้เห็นภาพโดยรวมของรูปแบบการประเมินและยังทำให้เรียนรู้จักวิธีการคำนวณในแต่ละรูปแบบการประเมิน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงมูลค่าที่น่าจะเป็นไปได้ของอสังหาฯนั้นๆ ที่นอกเหนือไปจากนั้นยังมีรูปแบบการประเมินที่คิดจากการลงทุน เพื่อให้เห็นว่าอสังหาฯนั้นควรที่จะนำไปทำอะไร หรือควรจะมีผลตอบแทนการลงทุนกลับมาเท่าไหร่ ขอบคุณท่านอาจารย์และทีมงานของรร.ทุกท่านที่จัดงานอบรมที่เต็มไปด้วยความรู้แบบนี้


(สามารถ โคววิกกัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

คอร์สประเมินช่วยให้เราทราบมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริง ทำให้เราติดสินใจซื้อขายได้อย่างถูกต้อง ไม่ซื้อแพง ไม่ขายถูกเกินไป และไม่ถูกเอาเปรียบทำให้ทั้ง 2 ฝ่าย สามารถตกลงราคาหาข้อสรุปกันง่ายขึ้น ทั้งยังเหมาะสำหรับธนาคารเพื่อคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกันในการปล่อยสินเชื่ออีกด้วย


(ไชโย เหล่าอภิรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ชอบการพาเยี่ยมชมธุรกิจและสถานที่ราชการต่างๆ หาชมได้ยาก ไม่เคยเจอในสัมมนาไหนที่ทำแบบนี้ ได้ประโยชน์มาก ขอชมเชยครับ


(นุกูล แย้มมณีชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

เป็น Courseที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประเมินมาก ได้เพื่อน อาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำและได้เครือข่ายในเรื่องการประเมิน


(รัตนะ สุวรรณเจดีย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ถือได้ว่าสถาบันให้ความรู้เยอะมาก รวมถึงการที่ให้ Workshop ทำให้มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี รวมทั้งคณาจารย์หลายๆท่านที่มีประสบการณ์มากมายซึ่งให้ทั้งความรู้และแชร์ประสบการณ์ วิธีแก้ไขปัญหา รวมถึงข้อแนะนำที่ดีๆ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะ


(ปาหนัน จันดีเลาะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

หลักสูตรนี้ทำให้เราซึ่งมีความรู้ในการประเมินไม่มาก สามารถพัฒนาเป็นผู้มีหลักการและความรู้ วิธีการประเมินได้อย่างลึกซึ้งจนสามารถนำความรู้ที่ผ่านการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการทำงานในชีวิตจริง เกี่ยวกับเรื่องการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น


(พีระ จิตต์ธีรภาพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

ผมรู้สึกพอใจที่ได้อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ทำงานส่งมาอบรม ได้ความรู้ เนื้อหาสาระ นำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานด้านการรับรองราคาหลักประกันที่ Kbank ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างการอบรมที่ผมพอใจอย่างมาก เช่น การดูงาน+ฟังบรรยาย การสำรวจข้อมูลภาคสนาม(อสังหาริมทรัพย์-หลายประเภทมากมาย) การเขียนรายงานประเมินแบบกลุ่ม มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความรู้แนะนำเป็นอย่างดี หลักสูตรนี้ยังมีเสวนารายการประจำเดือนอีกด้วยครับ


(วิรเทพ โอสถานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

ได้ความรู้ในการประเมินทรัพย์สิน ที่ดินและสถานการณ์ๆได้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้ Weight & Score, Survey Property & Costing ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านครับ


(ชินโชติ กานต์ปุระ ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากนะครับที่ให้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการประเมินทรัพย์สินแก่ผม ในอนาคตอันใกล้นี้ผมจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง ถ้ามีโอกาสผมจะมาอบรมคอร์สอื่นๆอีก


(ณรงค์ ไตรวิวัฒน์วงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

มีข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ได้จริงในทั้งทางวิชาชีพประเมิน ทั้งการลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังสามารถหาความรู้ต่อยอดได้จากความรู้ที่ได้รับมาครับ


(ปราชญ์ พงศ์อุทัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

เนื้อหาแน่น รู้ลึก รู้จริง รู้ครบถ้วน อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ได้ดี เข้าใจง่าย อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์สูง และประสบการณ์ตรงทุกคน ทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ทั้งในตำราและนอกตำรา ซึ่งแตกต่างจากที่อื่น


(จาไอยดาภาข์ ฉัตรไพศาลกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

1.ได้ทดลองทำ แบบฝึกหัดจริง/ได้ดูงานราชการที่ปกติไม่ให้คนนอกเข้าไปถึงเอกสารเช่น โฉนดที่ดิน มีสัมพันธภาพที่ดีมาก 2.เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ อาจารย์ให้ข้อมูลรายละเอียด คำแนะนำดีมากๆค่ะ เช่น ท่าน อ.จำนงค์, ดร.โสภณ, อ.เอกชัย, คุณป๊อบและอ.อติณัช 3.คุณแม่บ้านวิไล ใจดี คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตลอด 4.คุณทัศนีย์ ทำขนมอร่อยมาก ช่วยประสานงานเป็นอย่างดี จะแนะนำให้น้องที่ทำงานมาเรียนรุ่นต่อไปค่ะ


(ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

ประทับใจคณะอาจารย์บรรยายเนื้อหาแบบรู้จริง ทำเป็นและให้ความเป็นกันเองมาก หลักสูตรระยะยาวทำให้มีความรู้เข้าใจหลักการประเมิน เอาไปใช้พิจารณาการลงทุนอสังหาฯได้จริง


(เกรียงไกร ตรีวิบูลย์วณิชย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

ท่านดร.โสภณและคณะวิทยากรมีความรู้+ความสามารถและสนใจใส่ใจในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและมีความเป็นกันเองมากครับ


(เสน่ห์ มโนงาม ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

มีความเข้าใจในธุรกิจอสังหาฯมากขึ้น จากที่ไม่รู้อะไรเลย ผู้บรรยายผู้สอนมีคุณภาพ ได้ความรู้ อาหารการกินใช้ได้ดี ชอบการออกดูงานนอกสถานที่


(อภิรัต แพทย์ประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ประทับใจความเอาใจใส่ในการมอบความรู้ให้กับนักเรียนของอาจารย์ทุกท่านมาก เป็นคอร์สที่จัดแน่นไปด้วยความรู้และประโยชน์ ที่หาได้ยากจากโรงเรียนอบรมทั่วไป


(อิสระ เศตะพราหมณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

การมาอบรมครั้งนี้ เปลี่ยนชีวิตผมจากพนักงานออฟฟิศธรรมดา จากที่ไม่รู้ก็ได้รู้ ได้เริ่มต้นทำอะไรกับชีวิตให้ก้าวหน้าขึ้น


(ศิรเศรษฐ์ อภิชัจหรรษกร ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

เดิมไม่มีความรู้เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาฯเลย แต่เมื่อมาอบรมทำให้มีโอกาสได้รู้จักคนในวงการมากมายและได้รับความรู้หลากหลายอีกครับ


(สมิทธ์ ซ่อมประดิษฐ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ทำให้เกิดมุมมอง และเข้าใจในเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนด้านอสังหาฯ


(ชำนาญ รอดจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ผมได้มีโอกาสไปเรียน “การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 16” จริงๆแล้วเป็น course แรกๆที่จ่ายควักกระเป๋าตัวเองจ่าย (เลยคิดหนักอยู่เหมือนกัน)

คำถามแรกๆที่ผมถามตัวเองตอนที่ไปเรียน ซึ่งหลายๆคนคงมีคำถามคล้ายๆกัน (โดยเฉพาะที่ต้องควักกระเป๋าตัวเอง) ว่า “จะคุ้มไหม?” ผมคงตอบจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้รับในครั้งนี้ว่า “คุ้ม”

“คุ้มไม่คุ้มอยู่ที่ตัวคุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งใจแค่ไหน ขยันแค่ไหน ใส่ใจแค่ไหน อาจารย์ที่โรงเรียนให้เต็มที่ ที่เหลืออยู่ที่ตัวคุณ”

ตอนที่ทำรายงานเดี่ยว ผมก็ลางานเพื่อไปทำรายงานอยู่ที่โรงเรียน ผมเป็นนักเรียนคนแรกที่ไปถึงในวันนั้นและรู้สึกโชคดีมากที่มี “กรรมการผู้จัดการ Agency for Real Estate Affairs” มาสอนให้ตัวต่อตัวกว่าชั่วโมง ผมรู้สึกว่าน้อยคนนักคงโชคดีอย่างผม

มาเรียนที่นี่ได้เพื่อนเยอะ ได้ connection ได้รู้จักอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านที่ให้คำปรึกษาได้ รวมถึงบุคคลในหน่วยงานต่างๆที่สามารถติดต่อได้ในอนาคต

ผมจำได้ว่ามีอยู่ class นึงที่ผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนมาบรรยาย ผมก็มีโอกาสถามถึงข้อมูลของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโดยภาพรวม มูลค่า ณ ราคาตลาดของทรัพย์สินเทียบกับมูลค่าทางบัญชี แผนการธุรกิจในอนาคต และอื่นๆ (เป็นข้อมูลโดยทั่วไปที่เปิดเผยกับสาธารณะอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด) หลังจากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก็มีโอกาสลงทุนในบริษัทนี้ให้กับลูกค้า แค่กำไรที่ได้ ก็มากกว่าค่าเรียนมหาศาลแล้วครับ

ข้อดีของการมาเรียนที่นี่คือ อาจารย์ไม่คาดหวังว่าเราจะรู้อะไรมาก่อน จะมี background อะไรก็มาเรียนได้ อาจารย์ใจดี เป็นกันเอง และถามคำถามได้หมด ไม่ทำให้เรารู้สึกไม่ดี หากเราไม่รู้

สุดท้าย ผมคิดว่า AP 101 เป็น course ที่คนที่สนใจอสังหาควรจะมาเรียน อสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวกับทุกๆคน ความรู้ที่ได้ก็สามารถนำไปต่อยอดในหลายๆเรื่องครับ ไม่ว่าเรื่องกฎหมาย การขาย การตลาด และการลงทุน
(คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
          สำหรับ Course นี้ ก็ประทับใจในความเอาใจใส่ของอาจารย์แต่ท่านที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ให้ฟัง เพื่อเป็นแง่คิด แนวทางเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้ รวมถึงการถ่ายทอดวิธีแนวคิดต่างๆ ด้วยวิธีที่เข้าใจได้ง่าย รวมถึงการตอบคำถามต่างๆ ที่รู้สึกว่าทุกท่านมีความเต็มใจในการถ่ายทอดความรู้ / แนวคิด ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน       
          สำหรับเพื่อนๆ ผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้ก็รู้สึกประทับใจในทุกๆ คน ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆ ทั้งในวิชาเรียน และในเรื่องอื่นๆ ตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน แล้วนำมาถ่ายทอด/เพิ่มเติม/แลกเปลี่ยนกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยภาพรวมก็ประทับใจค่ะ สำหรับ course นี้ ขอบคุณค่ะ
(คุณสิริพร ลาภอิทธิสันต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
ได้เรียนรู้ เรื่องราวใหม่ และสถานการณ์ล่าสุด ของราคาตลาด ภาวะตลาด กฎหมาย ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง แม้จะไม่ได้ประกอบอาชีพด้านอสังหาฯ โดยตรง แต่ทำให้รู้ว่า การทำธุรกิจอะไรก็ตาม จะมีอสังหาฯ เข้ามามีส่วนในกิจการไม่มากก็น้อยอยู่แล้ว ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และได้พบกับเพื่อนๆ ที่มีความสนใจด้านอสังหาฯ เหมือน ๆ กัน ทำให้การทำธุรกิจด้านนี้ มีความสนุกยิ่งขึ้น
(คุณประทีป ดลสุจิต ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
          จากเริ่มต้นที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มากนัก จะมีความรู้เฉพาะในรื่องที่ตัวเองได้มีประสบการณ์เท่านั้น แต่เมื่อได้เข้ารับการอบรมก็ได้รู้มากและรู้ลึกมากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะ ได้รู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะ และที่สำคัญที่สุดการที่ได้รู้จักเพื่อนผู้เข้าอบรมที่มาจากต่างสาขาอาชีพ ต่างอายุ ต่างประสบการณ์ เท่ากับได้รับการเรียนรู้อื่นๆตามไปด้วย
          จากการที่อาจารย์ทุกท่านได้ให้ความรู้นั้น ครั้งแรกรู้สึกอึดอัดเพราะอาจารย์สอนและให้ความรู้มากเหลือเกิน อีกทั้งเวลาเรียนก็กำหนดให้เรียนเช้าและเลิกเย็นมากจนเหนื่อยและท้อเป็นบางครั้ง แต่เมื่ออบรมเสร็จออกมาแล้วกลับคิดถึงค่ะ คิดถึงอาจารย์และวิทยากรที่ให้ความรู้ คิดถึงเพื่อนร่วมชั้นที่อบรมด้วยกัน และหวังว่าคงได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อมีโอกาสค่ะ....ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อำนวยความสะดวกมา ณ.โอกาสนี้ด้วยค่ะ
(คุณวิไลพรรณ หลวงยา ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
ได้เพื่อนที่ดีที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ได้วิทยากรและอาจารย์ที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์จริงในเรื่องที่สอน ได้ทดลองปฏิบัติจริง และเข้าใจการทำงานในด้านการประเมิน และด้านอื่น ๆ ของอสังหาริมทรัพย์จริง ๆ
(คุณวุฒิพันธ์ ลีลาวรวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
ประทับใจการเรียนการสอน แม้จะเป็นระยะเวลาไม่นานนัก แต่มีความประทับใจเป็นที่สุดกับความเอาใจใส่ของผู้สอน และความเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน
(คุณดนุญา องค์ครุฑรักษา ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
1. ประทับใจ ดร.โสภณ มาก ที่มีความตั้งใจ ทุ่มเท ให้ความรู้แก่พวกเราอย่างเต็มที่จริง ๆ
2. ประทับใจวิทยากรที่เชิญมาบรรยายให้ความรู้ เพราะท่านมีความรู้จากประสบการณ์จริง
3. ประทับใจเพื่อน ๆ ในรุ่นนี้ เพราะมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้กันอย่างเต็มที่
(คุณสุดใจ ละอองศิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
ประทับใจกับการที่ได้มาเรียนการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการสอนของอาจารย์ทุกท่านตั้งใจถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง รวมถึงการออกไปดูงานนอกสถานที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะทำให้เห็นและเข้าใจยิ่งขึ้นไปอีก โดยส่วนตัวก่อนมาเรียนไม่เคยมีความรู้ด้านนี้เลย แต่เมื่อเรียนจบแล้วตอนนี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประเมินอสังหาริมทรัพย์ในการลงทุนได้ นอกจากนี้ยังได้เพื่อนและสังคมที่ดี ได้รู้จักกลุ่มเพื่อนที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นด้วย ถือว่าการมาเรียนครั้งนี้คุ้มค่ามากๆ ครับ
(คุณพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
1. ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ และสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน หรือการพัฒนาโครงการได้ในอนาคต
2. ได้ connection และ เพื่อนที่เหนียวแน่น เป็นเพื่อนกลุ่มใหม่ที่สนิทมากระดับที่ไม่น่าเชื่อว่าจะหาได้ และคุยภาษาเดียวกัน
3. เชื่อว่าการเข้ามาเรียนหลักสูตรอสังหาฯ จะช่วยเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอน
(คุณอติภา ใบพร้าว ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
          ถูกส่งให้มาเรียน ไม่มีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ตั้งแต่วันแรก ได้ประโยชน์กับตัวเองเกินความคาดหมาย ประทับใจ อาจารย์ และทีมงาน, วิทยากรที่มีประสบการณ์จริงๆ ตั้งใจมาถ่ายทอดเต็มที่, เพื่อนร่วมรุ่น ที่ได้มาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดีมาก
          เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถจะใช้สร้างอาชีพได้เลย หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วครับ “ขอบคุณวันธรรมดา ๆ ที่ได้มาเรียน แต่ได้รับโอกาสดีดี ที่ไม่ธรรมดาครับ”
(คุณสมประสงค์ เณรทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
ได้ความรู้เกินกว่าที่คาดหวังไว้ นอกจากที่ได้เรียนรู้วิชาการด้านการประเมินค่า ยังได้เรียนรู้ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ได้เพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน ได้มิตรภาพที่อาจจะหาได้ยากถ้าไม่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้
(คุณสมภพ ศรีทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
จากเดิมที่มีความรู้เรื่องการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์แบบงูๆ ปลาๆ จำคนอื่นมาพูดผิดๆ ถูกๆ ทำให้บางครั้งเสียโอกาสดีๆ ในการลงทุน แต่เมื่อได้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ทำให้มุมมองความรู้เรื่องเรื่องการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนไป เข้าใจในการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กว้างขึ้น มองเห็นโอกาสดีๆ ในการลงทุน
(คุณภูวสิษฎ์ สิทธิพรพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
ประทับใจความรู้ต่างๆ ที่ไม่เคยรู้ จากประสบการณ์ของวิทยากรในแต่ละท่านในวงการอสังหาริมทรัพย์ อยากเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตรอื่นๆ อีกของโรงเรียน ได้ประโยชน์มากจริงๆ
(คุณอัครพัฒน์ ยุระยงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
การเรียนการสอนเป็นกันเองดีมากครับ ให้ความรู้ทักษะ ในการปฏิบัติการทำงาน (ลงพื้นที่จริง) อาจารย์ สอนแต่ละท่าน เป็นกันเองดี น่ารักครับ
(คุณณิชกุล สิริธนบูลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
จากที่ต้องทำงานด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผมติดตามผลงานการวิจัยของ AREA, ส่งทรัพย์ประเมิน, และเข้าร่วมอบรมเป็นระยะๆ ตอนนี้ก็ร่วม 8 ปีแล้ว เปรียบเทียบกับคอร์สอื่นๆ พบว่า หลักสูตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ผมเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดของโรงเรียน หรืออาจจะของประเทศเลยทีเดียว ทั้งความ เข้มข้น ต่อเนื่องของเนื้อหา การปฏิบัติ และลงพื้นที่จริง ซึ่งทำให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่คนทั่วไปพูดกันง่ายๆ ว่า...ซื้อถูก ขายแพง แต่เอาเข้าจริงหลักสูตรนี้จะทำให้คุณรู้ว่า ทำยังไงให้ถูก หรือทำยังไงให้แพง ได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณจะได้ผู้ร่วมอุดมการณ์ทั้งทางธุรกิจ และกิจกรรมนอกเวลา (ประหนึ่งว่า เข้าอบรมประเมิน เหมือนแถม คอร์สเรียนร้องเพลงด้วย ^^)
(คุณสาธิต ตันติวัฒนเสถียร ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
- ได้เพื่อนดี ๆ ที่ยังเหนียวแน่น
- สามารถสำรวจตลาด และประเมินมูลค่าที่ดิน แบบเปรียบเทียบตลาด และสมมติฐาน อะพาร์ตเมนต์ในที่ดินของตนเองได้
- อาจารย์เป็นกันเอง เข้าถึงได้ง่าย (โดยเฉพาะ อ.ที่ AREA)
- การดูงานเยอะ แม้จะเหนื่อย แต่ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้น
(คุณพิมพ์สิริอร ศิริทิณพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
1. ความพร้อมทั้งสถานที่ ดีมาก
2. อาจารย์ผู้อบรมดี มีความพร้อม ทั้งยังมีท่านผู้รู้และมีชื่อเสียงในวงการธุรกิจมาให้ความรู้เพิ่มเติม
3. เอกสารประกอบดีมาก
4. การนำสำรวจหาข้อมูลภายนอกสถานที่ดีมาก / เหมาะสม
5. การดูแลเอาใจใส่ดีมาก อาหารและเครื่องดื่มดีมาก
(คุณนรา สังข์ไพโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
• อาจารย์ผู้สอนและวิทยากรทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ รู้ลึกและรู้จริง
• มีการออกไปดูงานภาคสนามที่หลากหลายน่าสนใจครบถ้วนทุกแง่มุมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
• ทางบุคลากรและอาจารย์ผู้สอนให้ความอบอุ่น เป็นกันเอง
(คุณสุมน อุ่นสาธิต ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
เนื้อหาในวิชาครบถ้วนและมีประโยชน์ต่อการเรียน และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
(คุณกาญจนา สุขพันธ์โพธาราม ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
เป็นหลักสูตระระยะยาว ซึ่งทำให้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมหลักสูตรมากกว่าหลักสูตรอื่นๆ ทำให้มีเพื่อนมากขึ้น และมีความผูกพันกันมากค่ะ เมื่อจบหลักสูตรก็ทำให้คิดถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เคยเรียนด้วยกัน
(คุณจารุวรรณ เบ็นหะซัน ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
ความทุ่มเทของคณะอาจารย์ที่จะให้ผู้เรียนได้ความรู้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ทำให้ผมได้รับความรู้อย่างมาก ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยครับ
(คุณสมชาย ลัดดากลม ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
ให้ความรู้เต็มที่ ให้ความเป็นกันเองสูง เพื่อนๆ น่ารัก ทำให้มีมุมมองในด้านอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น และสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานอื่นได้ด้วยค่ะ
(คุณดารารัตน์ พันธุ์เจริญลักษณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
ได้รับความรู้มากมาย คุ้มค่ากับเวลาและค่าเรียน คุ้มเกินคุ้ม ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก ๆ ให้ความเป็นกันเองและติดตามให้เข้าเรียนเป็นประจำ ทำให้มีแรงบันดาลใจในการเรียน เพื่อนร่วมรุ่นนิสัยดี สนุกมาก ๆ ค่ะ
(คุณรุ่งทิวา ตังคโนภาส ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
เป็นหลักสูตรที่คุ่มค่ามากกับนักลงทุน เพราะเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายกับความรู้และประสบการณ์ที่ทางวิทยากรนำมาถ่ายทอดแล้วถือว่าคุ่มค่ามาก รวมทั้งไปดูงานสถานที่ต่าง ๆ ทำให้เปิดมุมมองใหม่ ๆ หลาย ๆ เรื่อง และทำให้มีประสบการณ์ตรงจริง ๆ และที่สำคัญมีเพื่อนนักเรียนที่มาจากหลาย ๆ หน่วยงานและหลายสาขาอาชีพ ทำให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ขอให้หลักสูตรนี้คงอยู่ต่อไปนาน
(คุณสงกรานต์ เม่นทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
ประทับใจมิตรภาพที่ทุกคนมีให้กัน
(คุณคงฤททธิ์ เหล่าสันติสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
ขอขอบคุณที่ให้ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ และการดูแลเอาใจใส่อย่างดีค่ะ
(คุณวิชญา งามศิริจิตต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
คุ้มมากครับ ทั้งในด้านความรู้และ Connection แนะนำว่าถ้ามีเวลาน่าจะมาเรียนอย่างยิ่งครับ
(คุณธนวุฒิ เอื้อวุฒิเกริก ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ในการลงทุนที่ดิน อีกทั้งยังได้ออกไปเรียนรู้ยังสถานที่จริง มีอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ความชำนาญในด้านหนึ่ง ๆ มาถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ยังได้รู้จักเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นที่น่ารัก เจ้าหน้าที่ประสานงาน อาจารย์ที่คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี
(คุณปรียานนท์ วุฒิสนิท ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
ผมเป็นนักศึกษาจบใหม่ ที่มีความรู้ความสนใจในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และไม่มีความรู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์มาก่อน และผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า การลงทุนด้านการศึกษา เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ซึ่งหลังจากการได้เรียนหลักสูตร AP 101 แล้วจึงพบว่า คำว่าคุ้มค่าอาจจะนิยามได้น้อยไป เพราะมิได้เพียงแต่ความรู้ ประสบการณ์ที่นำไปใช้งานได้จริงเท่านั้น ยังทำให้ได้รู้จักคนในวงการอสังหาริมทรัพย์อีกมากมาย ทั้งเพื่อนในชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอน วิทยากรรับเชิญ ซึ่งเป็นประโยชน์ในอนาคตอย่างมาก และผมรับรองได้ว่าหลักสูตร AP 101 คงไม่ใช่คอร์สสุดท้ายที่ผมจะเรียนกับทาง โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย อย่างแน่นอน
(คุณสมศักดิ์ หิรัณยตระการ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ ในรุ่นทุกคนที่ให้ความเป็นกันเอง และอาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบความรู้มากมายให้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก ๆ ในอนาคต
(คุณปิยะสตรี เดชาทวัญดำรง ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
ส่วนตัวผมเองก่อนจะมาเรียนที่นี่ยอมรับว่าแทบไม่มีความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์เลย ทำให้มีความกังวลเล็กน้อย แต่พอมาเรียนแล้ว ได้รับการสอนที่ค่อนข้างใกล้ชิด ตลอดจนคณะอาจารย์มีความเป็นกันเอง คอยให้คำแนะนำเสมอ ทำให้มีความมั่นใจ และได้ความรู้ ประสบการณ์จากการไปดูงานหลายๆที่ ยอมรับว่าหากเราไปเองคนเดียว คงจะไม่ได้ข้อมูลเชิงลึก หลายๆข้อมูล อีกทั้งยังได้พูดคุยกับเจ้าของโครงการหลายๆแห่ง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆ ครับ
(คุณสิทธิพงษ์ คงสัจจาภรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
ประทับใจในการแนะแนวแหล่งเจริญ และมีความเจริญสุขในอนาคต ความรู้ในการวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์และทำเลที่ตั้ง
(คุณภักดี กาญจนาวลัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
เป็นคอร์สอบรมที่ดีมาก ทำให้ได้ความรู้ ได้เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(คุณณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ดี ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในการทำงานทั้งหมดด้วยความตั้งใจ และนอกจากจะได้ความรู้จากท่านอาจารย์ทั้งหลายแล้ว ยังได้ความรู้จากเพื่อน ๆ รุ่น 12 ในครั้งนี้ด้วย
ตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เรียนหลักสูตรนี้ประทับใจมากค่ะ ต้องขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ดูแลเหมือนญาติพี่น้อง นอกจากอาจารย์ทุกท่านแล้ว ต้องขอบคุณคุณทัศนีย์ผู้ดูแลความเรียบร้อยในการอบรมในครั้งนี้อย่างดีตลอดมา และขอบคุณทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงด้วย
(คุณรุ่ง คงรวยทรัพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
บรรยากาศ การเรียนเป็นกันเอง วิทยากรทุกท่านนำความรู้และประสบการณ์มาแบ่งปันอย่างเต็มที่ เป็นโรงเรียนที่มีการติดตามให้ไปเรียนตลอด ได้ไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ เรียกได้ว่า ต้องเรียนที่นี่เท่านั้นถึงจะได้ไปดู รวมถึงอาหารการกินอร่อยมาก ๆ
(คุณภาสประภา กันยาวิริยะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
ประทับใจอาจารย์และทีมงานทุกท่าน มีมนุษย์สัมพันธ์และคอยช่วยเหลือเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการอบรม ชอบการออกไปดูงานสถานที่จริง และพบผู้ประกอบการจริง
(คุณธีรศักดิ ศรีสำราญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
เหนือความคาดหมาย เพราะตอนสมัครเรียนไม่ได้คาดหวังอะไรมากมาย พอเรียนจริง ๆ ประทับใจอาจารย์/วิทยากรมาก ๆ ทุกท่านทุ่มเทให้กับการสอนเกินร้อย มีความเป็นกันเอง โดยเฉพาะ ดร.โสภณ ถาม/คุยได้ทุกเรื่อง เพื่อน ๆ ในหลักสูตรมีมิตรภาพให้กันเสมอ โดยเฉพาะคุณภักดีมีประสบการณ์นอกห้องเรียนมากมาย เหมาะสมอย่างยิ่งที่ชื่อหลักสูตร AP 101 เพราะผมเริ่มต้นจาก 0 จนได้ความรู้ประสบการณ์เกิน 100
(คุณสาธิต พิทยาเวชวิวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
เรียนสนุก ได้เพื่อน ได้พี่ได้น้อง ได้รู้จักอาจารย์หลาย ๆ ท่านและที่สำคัญได้ความรู้มากมาย ได้มุมมองใหม่ ๆ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้มาก
(คุณศารัช โชคแจ่มใส ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
อาจารย์เป็นกันเอง ประทับใจเพื่อนร่วมรุ่น โดยเฉพาะผู้อาวุโสท่านหนึ่ง อายุ 72 ปีแล้ว แต่ยังมีไฟแรงมาก ๆ น่านับถือและเอาเป็นแบบอย่าง
(คุณนพดล เตชะมหพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
บรรยากาศการเรียนดี ได้ความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตร ความรู้อื่น ๆ ทำให้เข้าใจลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ไทยได้มากขึ้น อาจารย์ผู้สอน มีความเป็นกันเอง ได้เชิญวิทยากรที่ป็นผู้เชี่ยวชาญทุกด้านอย่างแท้จริง รวมถึงมีความรู้ และประสบการณ์มาก
(คุณจักรชัย สิงหนาท ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย และวิทยากรทุกท่านมีความตั้งใจเพราะทุ่มเทในการให้ความรู้อย่างจริงจังและจริงใจ ทีมงานเจ้าหน้าที่ดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างดี ดร.โสภณ อ.อติณัช มีความเป็นกันเองและดูแลบริการที่ดีเยี่ยมสุด ๆ เปรียบเสมือนเรียนหนังสือที่บ้านตัวเอง และเพื่อนร่วมรุ่นที่มีความรู้สึกดีต่อกัน และมีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ดี ๆ
(คุณนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
ประทับใจในความเป็นกันเองของอาจารย์ที่สอนทุก ๆ ท่าน เพื่อนที่เรียนทุก ๆ คนน่ารัก และได้ประสบการณ์ดี ๆ จากการเรียนประเมินอย่างครบหลักสูตร
(คุณธีรวัช พันธุ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
ประทับใจคณะผู้จัดมากค่ะ อาจารย์และวิทยากรทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ที่ทำอย่างแท้จริง ทำให้หลังจากการอบรมได้ความรู้เรื่องการประเมินราคาอย่างมาก รวมทั้งได้ความรู้ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย ขอบคุณค่ะ
(คุณคงชนก ธีรวรกานต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
ความรู้ ความเข้าใจ ความผูกพัน
(คุณคมกฤช นิคมคณารักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
มีผู้มีประสบการณ์มาบรรยายให้ฟังเพื่อให้เห็นภาพ
(คุณจักรกฤช ไฮดอน ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่ตั้งใจสอนและยินดีให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วยดีเสมอมา เป็นกันเอง รอบรู้ และพยายามสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการใช้เทคนิควิชาการที่เรียนมา ในการทดลองประเมินและทำรายงานด้วยตนเอง สำคัญที่สุด รู้สึกประทับใจและรู้สึกว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมาก คุ้มค่าเวลาและเงินที่ลงไป ถ้ามีโอกาสจะแนะนำให้เพื่อน ๆ มาเรียนหลักสูตรนี้อีก (รู้สึกว่ายังไม่อยากจบเลย เพราะยังสนุกอยู่)
(คุณชนิดา วงษ์ช่างหล่อ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
ได้รับความรู้ด้านการประเมินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มาก จากเมื่อก่อนมีความรู้ด้านปรเมินน้อยมาก ได้รับการอบรมจากคณะวิทยากรที่มีคุณวุฒืรวมถึงได้รู้จักเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ร่วมอบรมด้วยกัน น่ารักทุกคนครับ
(คุณธีรพงษ์ เอกเผ่าพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
คณะอาจารย์มีความเป็นกันเอง และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดหลักสูตรขอบคุณมากครับ
(คุณพงศ์เทพ อินทร์พิพัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
สิ่งที่ประทับใจในการเรียนนอกเหนือจากวิชาความรู้ที่ได้รับ ก็คือ มิตรภาพที่ได้รับจากคณาจารย์และเพื่อน ๆ ทุกคน เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ
(คุณภาคิน อิงคุลานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
การพัฒนาตนเอง การพัฒนาส่วนรวม การเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน การสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน ทำให้มีความรู้มากขึ้น ความรู้อสังหาริมทรัพย์เป็นความรู้ที่ทำให้เกิดความมั่นใจในการวางแผน
(คุณภาสกร ดมหอม ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นและแง่มุมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทุนและการประเมินค่า จากเดิมที่ใช้วิธีกะ ๆ เอา ทำให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีความสมเหตุสมผลขึ้น
(คุณสุนีย์ ศิริจิรสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
อาจารย์ทุกท่าน ให้ความรู้อย่างจริงใจทั้งประสบการณ์จริงและข้อมูลเอกสาร เพื่อนๆ ทุกคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างน่ารัก ดีใจที่ได้มาอบรมหลักสูตรประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เปิดโลก เข้าใจการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น รู้สึกว่า อสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่น่าท้าทายในการลงทุน
(คุณอารี ชื่นชีวาผาติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
ประทับใจในความเป็นกันเองของอาจารย์และเจ้าหน้าที่อบรมทุกท่าน ได้รับความรู้ในเรื่องการประเมินเป็นอย่างดี เนื้อหาที่อบรมมีความละเอียดทุกอย่างในการประเมินอสังหาริมทรัพย์
          หวังว่าจะได้มีโอกาสมาเรียนในโอกาสหน้าต่อไป ขอบคุณครับ
(คุณวีรพล พิณอุดม ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
- อาจารย์ มีความรู้เป็นอย่างดี และถ่ายทอดเต็มที่แก่ผู้เรียน ยินดีให้คำแนะนำ ถาม-ตอบปัญหาอย่างเต็มที่
- การเอาใจใส่ต่อผู้เรียน
- การเชิญวิทยากรที่เป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และหลากหลาย
- มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดี และทันสมัย
- การออกสำรวจภาคสนามน่าสนใจ
(คุณพิสิฏฐ์ สวัสดิ์ศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
ผมรู้สึกประทับใจกับ AP101 การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ เป็นอย่างยิ่ง เนื้อหาที่คณะครูผู้สอนถ่ายทอดให้ครอบคลุมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ความรู้ทางวิชาการในการประเมินค่าทรัพย์สินประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น การประเมินที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการบ้านจัดสรร โครงการที่พักอาศัยห้องชุด สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือ กรณีศึกษาจริงของโครงการต่างๆจากการชมโครงการนอกสถานที่ และ ข้อมูลที่ถูกนำมาเสนอเป็นข้อมูลจริงซึ่งได้รับการปรับปรุงจากทาง AREA (บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส) ให้ทันสมัยต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ผมยินดีที่ได้พบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนใหม่ๆ จากหลากหลายสถาบันและสาขาอาชีพ ที่มีความสนใจในด้านการประเมินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

I am very pleased with AP101, Real Estate Valuation. In the course, experienced instructors have provided comprehensive knowledge about real estate valuation and investment. Many indispensable topics have been discussed in the course such as regulation, property tax, and management. Two of the many benefits from the course are 1) an opportunity to visit and learn various projects from the management and 2) up-to-date data and information provided by AREA (Agency for Real Estate Affairs), which reflect the current economy and competition in real estate industry. Besides the mentioned, I am glad to meet new people from a variety of institutions and professions who are interested in real estate valuation and investment.
(ดร.ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
นี่เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในการเตรียมพร้อม ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพราะ...
 1. สอนโดยคณะอาจารย์ที่มีความรู้จริงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกด้าน และอาจารย์ทุกท่านถ่ายทอดความรู้ ด้วยความเอาใจใส่ และไม่ปิดปัง
 2. ตำราที่ใช้สอนมีความทันสมัย ข้อมูลมีการอัพเดตตลอดเวลา
 3. มีการพาออกไปดูงานนอกสถานที่จริง ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการพิจารณาทรัพย์ ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน
 4. สถานที่เรียนมีความสะดวกสบาย
 5. เจ้าหน้าที่ดูแลผู้อบรมอย่างดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยินดีให้บริการ
 6. ได้พบปะเพื่อน และสังคมใหม่ ๆ 
 7. ดร.โสภณ ให้ความกรุณาและเป็นกันเองกับผู้เข้าอบรมมากๆ เลยครับ

(คุณวีระพงศ์ จิวะวัฒนาศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
ขอขอบพระคุณคณาจารย์โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา “การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์” เพื่อเป็นสรรพกำลังให้กับนักเรียนของหลักสูตร ผู้ที่อยู่ในแวดวง และที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่วนตัวกระผมขออวยพรให้เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องที่ร่วมฟันฝ่าการศึกษาในหลักสูตรนี้ ให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ “ชนะ” ของทุกท่านด้วยคำกล่าวของคณาจารย์ “ไม่เคยแนะนำใคร ให้ไปเจ๊ง” ขอให้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอขอบคุณทีมงานที่ได้ช่วยดูแลใส่ใจความสะดวกในทุกๆ ด้านในระหว่างที่ได้ศึกษา .......ได้รู้ซึ้งถึงคำว่า “ Knowledge is not Private Property” คณาจารย์ได้สอนด้วยความเป็นผู้ให้ โดยไม่หวงวิชา ความรู้ที่ยิ่งให้ ยิ่งได้ สิ่งดีๆ เหล่านี้ คือ ความ “ประทับจิตประทับใจ”
(คุณพชร คงกระพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
ผมเป็นพนักงานธนาคารทหารไทย ทำงานด้านประเมินหลักทรัพย์ คิดว่ามีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้ว แต่พอได้มาเรียน จึงรู้ว่าความรู้ที่มีอยู่นั้นน้อยเกินไป การมาเรียนครั้งนี้ได้ความรู้ที่เจาะลึกทางด้านประเมิน และได้พบกับเพื่อนในวงการธุรกิจที่หลากหลาย
(คุณนำชัย มีมา ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
ประทับใจ ดร.โสภณ และอาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความเป็นกันเองกับผู้อบรม
ประทับใจเพื่อนๆ ทุกคน เป็นกันเองดี สนุก ไม่ถือตัว
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดูแลผู้เข้าอบรมตลอด 10 สัปดาห์ ที่ผ่านมาอย่างดี
(คุณวิวิธ เสนาวัตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
ได้รับความรู้หลายด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และการประเมินค่าทรัพย์สิน ได้มีศึกษาภาคปฏิบัติจริงๆ และได้พบปะเพื่อนจากหลายหน่วยงาน
(คุณากร ทองกันยา ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
ประทับใจ
 1. เนื้อหาในการสอนดีมาก
 2. อาจารย์ทุกท่านสอนให้ความรู้ที่ดีมาก
 3. การออกไปดูงานนอกสถานที่ ในแต่ละที่นั้นมีประโยชน์มาก
 4. เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในห้องเรียนทุกคนมีอัธยาศัยดีมาก
 5. บรรยากาศโดยรวมในการเรียนการสอนดีมาก

(คุณวุฒิภัทร ไชยเทพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
ประทับใจ
 1. ความเป็นเองของผู้บริหารของทางโรงเรียน
 2. ความเอาใจใส่ของทีมงาน
 3. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านอสังหาริมทรัพย์
 4. อยากมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนฯ หรือมูลนิธิฯ ในโอกาสต่อไป

(คุณปราโมทย์ ลักษณะประนัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
หลักสูตรนี้เน้นการวิเคราะห์และประเมินค่าก่อนลงทุน ข้อกฎหมาย และทำเลทอง ทำให้เห็นภาพการเจริญเติบโตของเมือง ในอนาคตที่น่าติดตาม ถือว่า Good Value for money สำหรับผู้เรียนจริง ๆ
(ดร.สมบูรณ์ ธนฤทธิพร ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
ดีครับ ได้รับความรู้อย่างมาก
(คุณนเรศ เจียรนัยปยุกต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
สำหรับผมเป็นคนที่เรียนมาทางสายเศรษฐศาสตร์การเงิน และโดยส่วนตัวได้แบ่งเวลาส่วนหนึ่งเป็นอาชีพ "นักลงทุน" ซึ่งส่วนมากเครื่องมือที่เราใช้ทางการลงทุนก็มักจะเป็นตราสารทางการเงินต่าง ๆ สำหรับผมยังไม่กว้างพอหากมีความรู้ทางด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว หลักสูตร AP101 ที่ผมได้ผ่านการอบรมมานี้ ได้เติมเต็มความรู้ในส่วนของการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ในด้านของการประเมินมูลค่า ซึ่งโดยเนื้อแท้ของการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นแก่นเดียวกันกับการประเมินมูลค่าตราสารต่าง ๆ รวมถึงหุ้นสามัญ ซึ่งเมื่อทราบมูลค่าจากการประเมินแล้ว ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ตามช่วงเวลาว่ามูลค่าที่เหมาะสม (intrinsic value) ของอสังหาริมทรัพย์นี้ เป็นเท่าไหร่ ในขณะที่ราคาเสนอขายหรือราคาตลาดในขณะนั้นอยู่ที่เท่าใด แล้วเราควรจะตัดสินใจ "ซื้อ" ตัดสินใจ "ขาย" หรือเลือกที่จะ "ถือ" ทรัพย์นั้นไว้
(คุณกิตติพงษ์ พงษ์ไพโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
จากการที่กระผม นายธีรพัฒน์ ตั้งเตรียมใจ นักศึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 9  ที่กระผมได้รับโอกาสจากทางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ฝ่ายประเมินหลักทรัพย์ ได้เข้าอบรมในหลักสูตร ดังกล่าว จึงได้เรียนรู้ในเรื่องของการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบต่าง ๆ แบบมืออาชีพ การเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ ผมได้รับรู้ถึงระบบการทำงานแบบเป็นทีม และแบบส่วนตัว ว่ามีผลเกี่ยวกับการนำเอาไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงานที่ผม ได้ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ และได้ประโยชน์อย่างมาก ทราบถึงขั้นตอนในการทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา มีผลกับการทำงานในยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากครับ
          ส่วนของเนื้อหา และหลักสูตรในการเรียนรู้ที่ได้จากโรงเรียนฯ ผมได้รับการสอนจากท่านอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร เกี่ยวกับเนื้อหาที่แตกต่างกันในเรื่องของ การสำรวจในสถานที่จริงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีรถบริการรับ-ส่ง ของทางโรงเรียนฯ เพื่อจะได้ไปสำรวจและประเมินค่าของอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประเมินราคาบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดินเปล่าที่พัฒนาแล้วและยังไม่ได้พัฒนา หรือโรงแรม
          โดยมีท่านอาจารย์ ในแต่ละหลักสูตร ร่วมเดินทางไปด้วยทุก ๆ ครั้ง จึงทำให้รู้ถึงวิธีการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่ท่านอาจารย์ได้ชี้แนะและแนะนำให้รู้ถึงขั้นตอนด้วยวิธีการคำนวนค่าในแต่ละแบบ และวิธีการหาข้อมูลราคาตลาดปัจจุบัน ในการนำเอามาใช้ในการเปรียบเทียบราคา และประเมินค่าของหลักทรัพย์นั้น ๆ จนครบกระบวนการ และสอนวิธีการคิดและคำนวนค่า จนเสร็จวิธีโดยการแนะนำแบบคนต่อคน และออกมาเป็นรูปเล่มของราคาที่ประเมินค่าได้โดยถูกวิธี ตลอดทั้งทางโรงเรียนฯ ได้เพิ่มความรู้โดยการ เปิดเสวนาวิชาการนอกสถานที่ เช่น ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ และโรงแรมต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักศึกษา โดยมิได้มุ่งหวังกำไร แต่อย่างไร
          ความประทับใจที่กระผมได้รับจากโรงเรียนฯ แห่งนี้ เช่น การต้อนรับของพนักงานตั้งแต่เข้าสู่โรงเรียนในวันแรก เช่น พนักงาน (แม่บ้านของทางโรงเรียนฯ)คุณวิไล คุณแต้ว ที่เข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้ม ตลอดทั้งดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษา ตลอดทั้ง ท่านอาจารย์อติณัชฯ ที่ท่านได้ดูแลนักศึกษาที่ได้รับการเข้าอบรมในรุ่นที่ 9 นี้ อย่างดีเยี่ยม โดยการโทรศัพท์พูดคุย ดูแลเกี่ยวกับการเรียนในทุก ๆ ครั้ง จนจบการศึกษา ต้องขอขอบพระคุณครับ
          และที่ขาดไม่ได้ก็คือพนักงานดูแลเรื่องการอบรม เช่น น้องส้ม น้องแอม ที่ได้ดูแล เอาใจใส่ และติดตามเรื่องของการศึกษา ด้วยความขยันเป็นอย่างยิ่ง ด้วยรอยยิ้ม และพูดจาเป็นกันเอง  ตลอดทั้งคณะของอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้มาทำการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ในการประเมินค่าของอสังหาฯ ในทุก ๆ รูปแบบโดยละเอียด ทำให้ผมได้รับทั้งสาระความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ของการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ได้ดีเป็นอย่างดียิ่ง
          ส่วนความประทับใจ ผมขอยกย่องทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เกี่ยวกับสถานที่ของทางโรงเรียนว่าได้จัดเป็นสัดส่วนเป็นอย่างดี มีในส่วนของสันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำ และกีฬาประเภทอื่น ๆ ที่มีให้กับนักศึกษาได้ออกกำลังกาย หลังจากเลิกเรียนแล้ว ส่วนบุคคลากร ของทางสถาบันแห่งนี้ มีระเบียบ และเป็นมาตราฐาน เช่น แต่งกายสุภาพทุก ๆ ท่าน และมีความตรงต่อเวลาเกี่ยวกับการสอนในทุก ๆ วัน  ตลอดทั้ง ท่าน ดร.โสภณ พรโชคช้ย และอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้มาต้อนรับนักศึกษา และพูดคุยอย่างเป็นกันเอง  ดูแลได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งทำให้ผมมีความประทับใจเป็นอย่างมาก ครับ
          สุดท้ายนี้ ผมขอเป็นตัวแทนของนักศึกษา หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 9  ขอขอบพระคุณท่าน ดร.โสภณ พรโชคชัย และคณะอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่อง ของการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ และได้รู้ถึงเรื่อง สภาวะของตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ตลอดทั้งเรื่องทำเล และความเปลียนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันนี้
(คุณธีรพัฒน์ ตั้งเตรียมใจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 9)
ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณอาจารย์ และทาง AREA ด้วยนะคะที่ได้ช่วยเหลือในการออกหนังสือรับรอง และให้โอกาสในการเข้าสัมมานาต่างๆที่ผ่านมา  ทำให้ดิฉันได้มีความรู้จนสามารถสอบเข้าเรียนที่ MRE#9 ที่ธรรมศาสตร์ ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆคะ
          ความประทับใจในการเข้าเรียนหลักสูตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 9 นี้ ดิฉันได้อะไรกว่าที่คิดไว้มากเลยคะ เพราะโดยส่วนตัวแล้วอาชีพหลักของดิฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการประเมิน แต่มาวันหนึ่งดิฉันก็ต้องเสียหายอย่างมากจากความไม่รู้ของตัวเอง 
          จากวันนั้นถึงวันนี้ ดิฉันมีความรู้มากขึ้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะที่นี้ให้ความรู้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่คุณมีความสามารถจะเอาไปได้ กรณีศึกษาต่างๆ มากมาย ที่นี้ไม่มีปิดบัง บุคลากรทุกท่านให้ความรู้และความเอาใจผู้เข้าเรียนทุกคน เปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน หากจะหาที่เรียนดีๆ ที่เป็นหลักสูตรระยะไม่นานมากนัก สักที่หนึ่งในด้านอสังหาริมทรัพย์ ดิฉันคิดว่ามาเรียนที่นี้รับรองไม่ผิดหวัง  คอนเฟิร์มคะ
(คุณรสา เปียจำปา ผู้เข้าอบรมรุ่น 9)
ได้มาศึกษาวิธีการประเมินราคาที่ รร.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยรุ่นที่ 9 โดยนำความรู้ที่ได้จากการเรียนนำมาพัฒนาโดยนำมาประยุกต์ใช้กับการอนุมัติรับรองราคาประเมินผ่านระบบงานทางด้านสารสนเทศหรือคิดค้นนวตกรรมใหม่ๆให้สอดคล้องกับรูปแบบการประเมินราคาในอนาคต
          ความประทับใจ ได้รู้จักเพื่อนๆที่มาจากสายสถาบันการเงินอื่นและสายอาชีพอื่นๆ ได้เรียนรู้มุมมองหลายๆด้านของการประเมินราคาทั้งจากทฤษฎีและการเรียนภาคปฎิบัติที่ต้องออกไปภาคสนาม ได้รู้จักผู้คนมากมายทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนจากการออกภาคสนาม
(คุณสิทธิพงษ์ รุจิรานุกูลชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 9)
จากการที่ได้เข้าอบรมเรื่องการประเมินราคา จากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  เมื่อช่วงต้นปี 2551 สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ เรื่องการดูแลเอาใจใส่และความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่และผู้สอน ในการที่จะพยายามให้ความรู้ในเรื่องการประเมินราคาเป็นอย่างมาก
          สำหรับเนื้อหาหลักสูตรนั้นก็สามารถนำมาปรับใช้ในงานการประเมินราคาได้เป็นอย่างดี 
(คุณกัญญาศร สุรอารีกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
จากการที่ได้เข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ 8 หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ แม้จะมีระยะเวลาการเรียนไม่ถึง 10 สัปดาห์ แต่เนื้อหาครอบคลุมการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์เกือบทุกประเภท ตลอดจนการศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้และเข้าใจจากการฝึกประเมินจากสถานที่จริง บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกันเองโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ประสบการณ์ตรงจากภาคธุรกิจ ปัจจุบันผมนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการประเมินมูลค่าของโรงแรม ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน หรืออาคารที่อยู่อาศัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์ต่างๆที่ได้เรียนมา ผมขอขอบคุณคณะอาจารย์และผู้ประสานงานโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยทุกท่าน ที่ได้จัดให้มีการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ และหวังว่าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของทางโรงเรียนต่อไป
(คุณโอม อัศวโกวิท ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
ส่วนที่ผมชอบมากสุดจากหลักสูตร คือการได้ฟังประสบการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจมาพูดให้ฟัง เพราะเราได้รับรู้จากประสบการณ์ของผู้ประสบความสำเร็จว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรประหยัดเวลาที่เราไปลองผิดลองถูกเอง
          มีท่านนึงน่าจะเป็นเจ้าของโครงการลดาวัลย์ ผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นสัมนาหัวข้ออะไร แต่จำได้เพียงว่าชอบท่านนี้มาก มีประโยคนึงผมไม่แน่ใจว่าท่านไหนพูด แต่ผมจำได้จนถึงบัดนี้คือ"ที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือแต่ละที่ต่างเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีทางที่จะหาที่ดินเหมือนกันสองที่ได้ เพราะฉะนั้นทำเลที่ตั้งจึงสำคัญที่สุด"
          ขอบคุณครับ
(คุณพรต ธำรงวิทย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 7)
เรื่อง   ความประทับใจ รุ่น5
เรียน   โรงเรียนประเมินค่าทรัพย์สินไทย (AREA)
          เนื่องด้วยกระผมได้มาศึกษาวิชาประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ ตามหลักสูตร 1 เดือน (เมษายน ปี48) แต่เอาเข้าจริงๆ ปาเข้าไป 3 เดือนกว่าๆ เพราะทำรายงานไม่เสร็จตามหลักสูตร แต่ก็ได้รับความอบอุ่นประทับใจ ในน้ำใจ ความเอื้ออาทร ของบุคลากรทุกคน และอาจารย์ผู้สอนทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาฯ ในด้าน ต่างๆ และสามารถนำมาใช้งาน นำมาประยุกต์ใช้งานได้จริงๆ
          เพื่อนๆ ร่วมรุ่นกันก็มีตั้งแต่รุ่นเดอะ จนถึงวัยรุ่น วัยทำงาน ทั้งที่อยู่ในวงการอสังหาฯ  และนอกวงการ ได้มาอยู่ร่วมกัน สนุกสนานมากๆ เพราะหลากหลายสาขามารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักอุตสาหกรรม นักพัฒนา อสังหาฯ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าของกิจการ ประทับใจมากๆ  ทุกวันก็ยังติดต่อกันบ้าง  เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารกัน ไม่ลืมกัน)
          แต่อย่างไรก็ตาม  ต้องขอขอบพระคุณ AREA เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สร้างความรู้ ความประทับใจ เพื่อนๆ และอีกหลายๆ อย่าง ถ้าจะนำมาพรรณนา คงไม่หมด บนหน้ากระดาษแผ่นนี้ หากผู้ใดอยากจะรู้ก็ต้องมาศึกษาดู ก็จะรู้ว่าสนุกอย่างไร ยังคิดถึงอาจารย์ทุกท่าน และบุคลากรทุกคน ในน้ำมิตรไมตรีจิต ที่มีให้แก่รุ่นที่ 5
(คุณกัมป์พนธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)
ผมเป็น คนต่างจังหวัด ก่อนเข้ารับการอบรม เรื่องการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้แต่อย่างใดเลย เพียงแต่ทราบว่า ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่คงไมมีโอกาสไปเรียนเพราะต้องใช้เวลาเรียนเต็ม 1  ปี วันหนึ่ง ผม search คำว่า อสังหาริมทรัพย์ เล่นในInternet จึงทราบว่า ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มีการอบรมหลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยต้องอบรมนานกว่า 1 เดือน ค่าอบรมปีนั้น 25,000 บาท จำได้ว่า มีความรู้สึกว่าค่าอบรมไม่แพงอย่างที่คิดนะ (ในขณะนั้นคิดว่า ความรู้พวกนี้ไม่ค่อยแพร่หลายทั่วไป จะเรียนรู้คงต้องเสียค่าใช้จ่ายมากแน่ๆ)จึงสมัครเข้ารับการอบรม เมื่อเข้ารับการ อบรมแล้ว บอกทุกท่านได้ว่า โรงเรียนฯ และท่าน  ดร.โสภณ  มีความตั้งใจ และมุ่งมั่น ที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้เข้ารับการอบรม อย่างเต็มที่ ไม่มีการปิดบังหรือซ่อนเร้นข้อมูลหรือความรู้แต่อย่างใด (ไม่กลัวแม้แต่นิดเดียวว่า จะมีผลข้างเคียงที่ไม่ดีเกิดขึ้น (ยืนยันได้เพราะมีคนเคยถามทำนองนี้ ซึ่งตรงใจเรา ท่าน ดร.โสภณและวิทยากรไต้ตอบชัดเจนว่า ยินดีที่จะบอกรายละเอียดทุกอย่างที่ทุกคนอยากรู้อย่างเต็มที่ไม่ปิดบัง และได้ทำเช่นนั้นจริงๆ)สิ่งที่สำคัญมากที่สุด  ตลอดระยะเวลาการอบรม ท่าน ดร.โสภณ ได้สละเวลามาดูแลและเอาใจใส่ผู้เข้ารับการอบรมด้วยตนเองเสมอ และได้แสดงออกด้วยความเมตตา กรุณา ต่อผู้เข้ารับการอบรมทุกคน เสมือนเป็นเพื่อนสนิท มิตรสหาย (ต้องใช้คำนี้จริงๆ เพราะท่านไม่ได้ถือตัว กับผู้น้อย แต่กับแสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ให้เห็นตลอดเวลา) ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกนี้และได้บอกต่อทุกคนที่กำลังจะหาโอกาสและสิ่งดีๆ ให้แก่ตนเองผมอยากจะท่านว่า อบรมเถอะ แล้วท่านจะได้ประโยชน์ที่ท่านไม่เคยคาดคิดมากมาย สุดท้ายนี้ ผมถือว่าข้อความนี้นี้เป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำ เพื่อให้ปณิธาน ของโรงเรียนฯ และท่าน ดร.โสภณ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผมขอยืนยัน ณ ที่นี้ว่า ผมได้ความรู้มากมาย จากการอบรมและความรู้ที่ได้รับการอบรมนี้ ทำให้ผมได้รับ โอกาสดีๆในเชิงธุรกิจ (ผมคงบอกไม่ได้ต้องเข้าอบรมและนำไปใช้เองครับ)ณ โอกาสนี้ ผมขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.โสภณ วิทยากร และบุคลากร ของโรงเรียนฯ ทุกท่าน
(ผศ.ดร.วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)
ผมเองก็ตระหนักถึงว่าผมประทับใจมากที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ กับผมทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้ผมมีวิสัยทัศน์มีเหตุผลและหลักการเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งมีประโยชน์ต่อผมอย่างมากมาย ผมได้เรียนรู้จากอาจารย์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผมจึงต้องยิ่งขอบคุณอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้แก่ผมจนหมดเปลือก
          ผมขอยกตัวอย่างข้อความที่ผมประทับใจและอยากให้ผู้อ่านข้อความนี้รู้สึกประทับใจเหมือนกับผมซึ่งเป็นพระราชดำรัสของในหลวงที่เราควรศึกษาและนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต คือ “การที่เราจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง” ทุกคนที่เป็นคนไทยจึงควรคิดที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไม่ควรที่จะฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ และทำลาย แต่ควรจะรักษาให้คงอยู่ต่อไป เพราะฉะนั้นในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ชนิดต่างๆ จึงต้องคำนึงปัจจัยต่างๆ ก่อนที่จะลงมือก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
          ซึ่งอาจารย์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ให้เน้นย้ำถึงพระราชดำรัสของในหลวงให้ผมฟัง ผมได้นำไปปฏิบัติและประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นผมอยากให้น้องๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากที่นี่นำคำสอนของอาจารย์ไปปฏิบัติ เพื่อความเจริญและความเป็นศิริมงคลกับชีวิตของทุกคนครับ
(คุณไพบูลย์ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)
ตัวผมรู้จักกับ AREA ครั้งแรกจากการได้ไปอบรมหลักสูตรประเมินค่าทรัพย์สิน 6 สัปดาห์ของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยได้ประมาน 3 เดือน  การเรียนประเมินครั้งนี้ให้อะไรกับผมบ้าง แน่นอน ผมได้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาต่างๆ ได้รู้ว่าบ้านที่ตัวเองอยู่นั้นราคาแพงแค่ไหน ได้เห็นการประเมินสถานที่แปลกๆใหม่ๆ เช่น สนามกอล์ฟโรงแรม  และ หอพักต่างๆ ผมรู้สึกดีใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้พบได้เห็นล้วนเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่มีในห้องเรียน
          นอกจากความรู้ทางด้านประเมินแล้วผมยังได้ของแถมอีกด้วย นั้นคือมิตรภาพนั้นก็คือเพื่อนๆที่เรายังพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ้งกันและกัน และการเรียนครั้งนี้ได้ให้โอกาสกับผมในการเข้าร่วมงานกับ AREA อีกด้วย  และนี่เป็นอีกครั้งที่ผมรู้สึกดีใจมาก เพราะอะไร...เพราะตัวผมเองเป็นคนเรียนไม่เก่งเลย ผมจบมาด้วยเกรดเฉลี่ย 2.03 เรียกว่ามุดรั้วมหาวิทยาลัยออกมาเลย แต่ทาง บริษัทยังให้โอกาสแก่ผม   เมื่อผมได้เริ่มทำงาน ที่นี่ก็สอนให้ผมรู้จักวิธีการทำงาน การใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ การทำงานของผมค่อนข้างจะราบลื่นดีเนื่องจากการเรียนประเมิน 6 สัปดาห์ สอนผมเกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎีหรือปฏิบัติ  เราสามารถนำความรู้ต่างๆเ หล่านี้มาใช้ในงานได้เลย แน่นอนเมื่อเราเริ่มทำงานทำให้เราได้พบกับผู้คนมากมาย ได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่เป็นกันเอง ได้รู้จักการวางแผนให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว หรือแม้แต่เรื่องเงิน นอกจากเพื่อนๆ แล้วผมยังได้พบกับภรรยาของผมที่นี่ด้วย(อย่าอิจฉานะ)
          นั้นคือทั้งหมดที่ผมได้รับจากการเข้าเรียนประเมิน 6 สัปดาห์ ทุกสิ่งที่ผมได้รับเริ่มต้นจากการก้าวเข้ามาเรียน ในวันนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้รับสิ่งตอบแทนมากมายขนาดนี้....ขอบคุณ.......ขอบคุณ...............ขอบคุณจากใจจริง
(คุณกรัณย์ พิริยะพิทยา ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)
หลังจากที่ได้เข้าอบรมหลักสูตรประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ฯกับทางโรงเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้ทันที เพราะเป็นการเรียนจากผู้รู้ที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ตรงในแต่ละวงการ บอกได้คำเดียวว่า "คุ้มค่า" มากค่ะ นอกจากความรู้ที่ได้แล้ว ยังได้มิตรภาพที่จริงใจจาก เพื่อนๆ อาจารย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน ประทับใจจริงๆ ค่ะ
(คุณนุวดี สิงห์ครา )
หลังเข้ารับการอบรมแล้ว ได้รับความรู้มากมายดังนี้
 1. นำความรู้จากโรงเรียนไปปรับใช้กับธุรกิจการเป็นนายหน้าอสังหาฯ ที่ตนเองทำอยู่ให้มีแนวคิดที่กว้างขึ้น
 2. รู้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในวิธีการต่าง ๆ ทำให้ทราบมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินอย่างถูกต้อง เป็นสากล ในวิธีการทำงาน
 3. พบปะอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ำหวอดในวงการอสังหาฯ และพบกับเพื่อน ๆ ในวงการธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้มีเพื่อนใหม่ ๆ มากขึ้น
 4. ความประทับใจในตัวโรงเรียน ประทับใจมาก สถานที่เรียนมาตรฐาน อุปกรณ์การเรียน การสอนทันสมัย เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ดีมาก
 5. อาจารย์เป็นมิตร และเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการเป็นครู อย่างแท้จริง สมกับที่ดร.โสภณ พูดเสมอว่า “Knowledge is not private property” มีโอกาสจะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป หรือจะแนะนำให้คนไปเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยกันให้กว้างขวางขึ้น เพื่อจะได้มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน
ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านตลอดเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อำนวยความสะดวกให้
(คุณสนธยา อ้นอารี )
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs