ชื่อ-นาสกุล(ผู้เข้าร่วมอบรม) คำกล่าวของผู้เข้าร่วมอบรม 
คุณกนกวรรณ พูลทรัพย์
 • เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นนักประเมิน แต่ผู้สนใจทั่วไปเพราะเป็นหลักสูตรที่ให้ประโยชน์ได้รับความรู้ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อจัดทำ Case Study ทำให้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจของเพื่อน ๆ ในกลุ่ม
คุณฌิชยา โกศลวงศ์
 • การเข้ามาเรียนใน class นี้ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าเพิ่มขึ้น ได้รู้จักเพื่อนๆ ที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนทุกวิชาก็ให้ความรู้และเป็นกันเองอย่างมาก เป็น class เรียนที่สนุกและเพิ่มความรู้ได้อย่างดีค่ะ
คุณชาญชัย ดำรงวงศ์สกุล
 • สถานที่จัดอบรม สะอาดดี บรรยากาศดี
 • อาหาร/เครื่องดื่ม เครื่องเคียงดีมาก
 • เนื้อหา เอกสารดีมาก
 • วิทยากรทุกท่านดีมาก โดยเฉพาะอาจารย์โสภณและอาจารย์วสันต์ สอนสนุกได้เนื้อหาดีมาก บรรยากาศการสอนเป็นกันเองดี ไม่เครียด
 • ที่สำคัญและประทับใจที่สุด ในความเห็นของผม การอบรมครั้งนี้คุ้มค่าใช้จ่าย เท่าที่สัมผัสโรงเรียนไม่ได้ทำเพื่อมุ่งหวังกำไรเป็นที่ตั้ง หากแต่การจัดครั้งนี้เป็นการให้วิทยาทานความรู้มากกว่าครับ
ว่าที่ ร.ท. อภิรักษ์ นาคตรี
 • การให้บริการของโรงเรียนดีมาก
 • เนื้อหาและหลักสูตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ดีมาก
 • การเข้าอบรมคุ้มกับค่าใช้จ่าย
คุณสมชัย ปวีณฐิติกาล
 • ประทับใจในตัววิทยากรหลาย ๆ ท่านที่ให้ความเป็นกันเอง
 • เนื้อหาหลักสูตรใช้วิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน
 • ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย
คุณอิสรีย์ ซื่อตรง
 • หลักสูตรที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ โดยเนื้อหามีหลักวิชาการผสมผสานการประยุกต์ใช้ในงาน
 • การดูงานที่เพิ่มประสบการณ์ เพราะเป็นประสบการณ์จริง
คุณชนัท พานิชวิทิตกุล
 • ความประทับใจในการเข้าร่วมอบรมการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หลักสูตรระยะเลา 4 วัน ในฐานะที่เป็นนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาที่พึ่งจบการศึกษา ซึ่งมีความสนใจที่จะทำงานด้านสายอาชีพการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ การเข้าอบรมที่ทำให้ทราบ สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังได้ทราบถึงปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในภาวะตลาดจริง ซึ่งต่างจากการเรียนที่ได้เคยศึกษามา ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น
คุณถนอมสุข สุขอาณารักษ์
 • ประทับใจต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เข้าอบรมของทีมงานทุกท่าน
 • เนื้อหาอบรมค่อนข้างเข้มข้น แต่สามารถควบคุมเวลาได้ดี
คุณภาวินันท์ ไตรศักดิ์ศรี
 • ได้รับความรู้จากที่ไม่เคยรู้มาก่อน หลายๆ เรื่องที่จะนำไปใช้ได้
 • ได้พบกับเพื่อนใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อน
 • ได้ออกไปศึกษานอกสถานที่และได้เรียนรู้จากสถานที่จริง
 • คุณครูและคณะผู้ฝึกอบรมให้ความเป็นกันเองและเอาใจใส่ดี
 • รู้สึกดีใจที่ได้รับคัดเลือกจากบริษัทที่ให้มีส่วนร่วมในการอบรมในครั้งนี้
ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย
Thai Appraisal Foundation Agency for Real Estate Affairs
2018 Copyright © by trebs.ac.th .All Rights Reserved.